خم و این شراب طهورا

لحظه لحظه

آیه می بارد

آیه می بارد

بر جان غدیر

و جان رسول ا...

-آن جان جهان-

پژواک صدای خدا می شود

«یا ایهاالرسول

بلغ ما انزل الیک من ربک»

لحظه لحظه

آیه می بارد

و خم به جوش می آید در غدیر

تا بنوشاند انسان را شراب طهور

و صدای رسول ا...

-بر منبری از جهاز شتران-

تاریخ را می خواند

و مردمانی که از این پس می آیند

از هر کوچه

به هر رنگ

به هر زبان

و گویی وحی را ترجمه می کند

من کنت مولاه

فهذا علی مولاه

و تو چشم می شوی

به تماشای خورشید و ماه

که دست در دستند

و بازو به بازو

 پلک نمی زنی زمان را

و زمین هم به قرار آمده است

این عید را

که از چشمه های غدیر

تا چشم آدمیان

شراب می جوشد

شراب طهورا

لحظه لحظه

آیه می بارد

و از خم شراب تازه می جوشد

و جان جهان

-محمد مصطفی-

پژواک صدای خدا می شود

«الیوم

اکملت لکم دینکم

واتممت علیکم نعمتی

و رضیت لکم الاسلام دینا...»

 

 خراسان رضوی - مورخ چهارشنبه 1392/08/01 شماره انتشار 18534 /صفحه8/همشهری سلام

/ 0 نظر / 98 بازدید