خبرهاي‭ ‬خوش‭ ‬جاده

خبرها‭ ‬به‭ ‬نقل‭ ‬از‭ ‬فرماندهي‭ ‬انتظامي‭ ‬استان ها‭ ‬از‭ ‬كاهش‭ ‬حوادث‭ ‬رانندگي‭ ‬و‭ ‬پايين‭ ‬آمدن‭ ‬آ مار‭ ‬قربانيان‭ ‬اين‭ ‬گونه‭ ‬حوادث‭ ‬در‭ ‬روزهاي‭ ‬آغازين‭ ‬سال‭ ‬‮٦٨‬‭ ‬به‭ ‬نسبت‭ ‬ايام‭ ‬نوروز‭ ‬‮٥٨‬‭ ‬حكايت‭ ‬دارند‮.‬‭ ‬اين‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬باز‭ ‬خبرها‭ ‬از‭ ‬افزايش‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬تعداد‭ ‬سفرها‭ ‬و‭ ‬مسافران‭ ‬روايت‭ ‬مي‮ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬همين‭ ‬خبر‭ ‬كاهش‭ ‬حوادث‭ ‬را‭ ‬شيرين تر‭ ‬مي‮ ‬كند،‭ ‬چه‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬افزايش‭ ‬سفرها‭ ‬بايد‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬شاهد‭ ‬افزايش‭ ‬حوادث‭ ‬مي‮ ‬بوديم‭ ‬اما‭ ‬كاهش‭ ‬تصادفات‭ ‬بسيار‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬است،‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬جانشين‭ ‬فرماندهي‭ ‬انتظامي‭ ‬استان‭ ‬مازندران‭ ‬از‭ ‬‮«‬كاهش‭ ‬‮١٣‬‭ ‬درصدي‭ ‬آمار‭ ‬جان باختگان‭ ‬حوادث‭ ‬رانندگي‭ ‬در‭ ‬مازندران‭ ‬طي‭ ‬ايام‭ ‬نوروز‭ ‬‮»‬‭ ‬خبر‭ ‬مي‮ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬فرمانده‭ ‬انتظامي‭ ‬خراسان‭ ‬شمالي‭ ‬هم‭ ‬كاهش‭ ‬آمار‭ ‬تصادفات‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬استان‭ ‬‮٠٣‬‭ ‬درصد‭ ‬اعلام‭ ‬مي‮ ‬كند،‭ ‬از‭ ‬استان‭ ‬اردبيل‭ ‬هم‭ ‬خبرنگار‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬نقل‭ ‬از‭ ‬سردار‭ ‬يعقوب‭ ‬رضازاده،‭ ‬فرمانده‭ ‬انتظامي‭ ‬اين‭ ‬استان‭ ‬كاهش‭ ‬آمار‭ ‬تصادفات‭ ‬را‭ ‬‮٠٤‬‭ ‬درصد‭ ‬اعلام‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬كاهش‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬همدان‭ ‬نيز‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬فرمانده‭ ‬پليس‭ ‬راه‭ ‬استان‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬‮٠٦‬‭ ‬درصد‭ ‬است‮.‬
فرمانده‭ ‬پليس‭ ‬راه‭ ‬سيستان‭ ‬و‭ ‬بلوچستان‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬كاهش‭ ‬‮٧٥‬‭ ‬درصدي‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬اثر‭ ‬حوادث‭ ‬رانندگي‭ ‬خبر‭ ‬مي‮ ‬دهد‭ ‬و‮...‬‭ ‬از‭ ‬ديگر‭ ‬مناطق‭ ‬هم‭ ‬خبرهايي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬دست‭ ‬مي‮ ‬رسد‭ ‬كه‭ ‬اميد‭ ‬به‭ ‬ايمن‭ ‬شدن‭ ‬راه ها‭ ‬در‭ ‬دل‭ ‬را‭ ‬زنده‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬چراغ‭ ‬آرزوي‭ ‬رانندگي‭ ‬قانونمند‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬روشن‭ ‬نگه‭ ‬مي‮ ‬دارد‮.‬‭ ‬دلايل‭ ‬اين‭ ‬خبرهاي‭ ‬خوش‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬باز‭ ‬مي‮ ‬خوانيم‭ ‬به‭ ‬هوشياري‭ ‬پليس‭ ‬پي‭ ‬مي‮ ‬بريم‭ ‬و‭ ‬برنامه ريزي‭ ‬خاص‭ ‬اين‭ ‬نهاد،‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬حساس‭ ‬شدن‭ ‬رانندگان‭ ‬و‭ ‬خانواده ها‭ ‬و‭ ‬بخصوص‭ ‬فرزندانشان‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ ‬هميار‭ ‬پليس‭ ‬مامور‭ ‬ناظر‭ ‬نيروي‭ ‬انتظامي‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬خودرو‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬مراقب‭ ‬تا‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬نحوه‭ ‬رانندگي‭ ‬رانندگان‭ ‬تذكر‭ ‬دهند،‭ ‬به‭ ‬رعايت‭ ‬احترام آميز‭ ‬مقررات‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬رانندگان،‭ ‬نو‭ ‬شدن‭ ‬خودروهاي‭ ‬جاده ها‭ ‬و‮...‬‭ ‬برمي‮ ‬خوريم‭ ‬كه‭ ‬چونان‭ ‬حلقه هاي‭ ‬زنجير‭ ‬ايمني،‭ ‬امنيت‭ ‬و‭ ‬سلامت‭ ‬جاده‭ ‬و‭ ‬سفر‭ ‬را‭ ‬بهبود‭ ‬بخشيده اند‭ ‬به‭ ‬گونه اي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬جاده هاي‭ ‬استان هاي‭ ‬خراسان‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬جاده‭ ‬بيرجند‭ ‬به‭ ‬مشهد‭ ‬و‭ ‬بخصوص‭ ‬جاده‭ ‬گناباد‭ ‬به‭ ‬تربت‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬جاده‭ ‬مرگ‭ ‬مشهور‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬نيز‭ ‬امسال،‭ ‬حادثه‭ ‬آنچناني‭ ‬نداشتيم‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬نشان دهنده‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬همين‭ ‬ظرفيت‭ ‬جاده‭ ‬و‭ ‬همين‭ ‬استاندارد‭ ‬خودرو‭ ‬و‭ ‬همين‭ ‬رانندگان‭ ‬اگر‭ ‬اندكي‭ ‬حرمت‭ ‬قانون‭ ‬رعايت‭ ‬و‭ ‬احتياط‭ ‬از‭ ‬حرف‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬تبديل‭ ‬شود،‭ ‬مي‮ ‬توان‭ ‬به‭ ‬كاهش‭ ‬آمار‭ ‬قربانيان‭ ‬تصادف‭ ‬خوش بين‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬اميد‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬زشت ترين‭ ‬مقام‭ ‬اول‭ ‬جهان‭ ‬دست‭ ‬شست‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬پله ها‭ ‬پايين‭ ‬آمد‮.‬‭ ‬حتي‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬به‭ ‬روزي‭ ‬اميد‭ ‬بست‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬توسعه‭ ‬جاده،‭ ‬ارتقاي‭ ‬استاندارد‭ ‬خودروها‭ ‬و‭ ‬افزايش‭ ‬آگاهي‭ ‬رانندگان‭ ‬و‭ ‬بهسازي‭ ‬فرهنگ‭ ‬رانندگي،‭ ‬در‭ ‬برخورداري‭ ‬از‭ ‬جاده هاي‭ ‬سلامت،‭ ‬صاحب‭ ‬جايگاه‭ ‬خوبي‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬بشويم‮.‬‭ ‬اين‭ ‬هم‭ ‬شدني‭ ‬است‭ ‬اگر‭ ‬ما‭ ‬بخواهيم‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬خواستن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬درآوريم‮.‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 103 بازدید