مداحي‮ ‬ها،‭ ‬غبارآلود‭ ‬نشود‮!‬

نهضت‭ ‬حسيني،‭ ‬يك‭ ‬معيار‭ ‬تشخيص‭ ‬بود‭ ‬براي‭ ‬جدا‭ ‬كردن‭ ‬حق‭ ‬از‭ ‬باطل،‭ ‬شمشير‭ ‬كه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬گفتن ها‭ ‬و‭ ‬حق‭ ‬گفتن ها‭ ‬و‭ ‬كلمه‭ ‬از‭ ‬پي‭ ‬كلمه‭ ‬فرستادن ها،‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬مولا‭ ‬به‭ ‬گردش‭ ‬درآمد‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬بار‭ ‬كه‭ ‬بالا‭ ‬مي‮ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬فرود‭ ‬مي‮ ‬آمد،‭ ‬يك‭ ‬بار‭ ‬ديگر‭ ‬حق‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬باطل‭ ‬آشكار‭ ‬مي‮ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬صلح‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬صلاح‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬واقع بينان‭ ‬و‭ ‬حق‭ ‬باوران‭ ‬نشان‭ ‬مي‮ ‬داد‭ ‬و‭ ‬شايد‭ ‬زيباترين‭ ‬جلوه اي‭ ‬هم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬عاشورا‭ ‬برابر‭ ‬چشم‭ ‬بي‮ ‬بي‭ ‬زينب‭ ‬سلام ا‮...‬‭ ‬عليها‭ ‬قرار‭ ‬گرفت،‭ ‬همين‭ ‬بود‮.‬‭ ‬چه‭ ‬هيچ گاه‭ ‬حق‭ ‬چنين‭ ‬آشكار‭ ‬نشده‭ ‬و‭ ‬باطل‭ ‬نيز‭ ‬چنين‭ ‬عريان‭ ‬فرا‭ ‬ديد‭ ‬قرار‭ ‬نگرفته‭ ‬بود‮.‬‭ ‬و‭ ‬همين‭ ‬سرفصل‭ ‬هم‭ ‬راه‭ ‬حضرت‭ ‬سجاد‭ ‬و‭ ‬حضرت‭ ‬زينب‭ ‬و‭ ‬كاروان‭ ‬حسين‭ ‬را‭ ‬مشخص‭ ‬كرد‭ ‬تا‭ ‬همان گونه‭ ‬سخن‭ ‬بگويند‭ ‬كه‭ ‬مولا‭ ‬فرمود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نبرد‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬تماشا‭ ‬گذاشت؛‭ ‬حقيقت‭ ‬اسلامي‮.‬‭ ‬بي‮ ‬غبار‭ ‬بي‮ ‬غبار‭ ‬و‭ ‬زينب(س‮)‬‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬ركاب‭ ‬امام‭ ‬سجاد،‭ ‬مبلغ‭ ‬اسلام‭ ‬حسيني‭ ‬بود.حق‭ ‬هم‭ ‬همين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اسلام‭ ‬حسيني‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬زبان‭ ‬اينان‭ ‬بشنويم‮.‬‭ ‬چه‭ ‬لب الالباب‭ ‬دين‭ ‬نزد‭ ‬اينان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬چرايي‭ ‬نهضت‭ ‬كربلا‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬بهتر‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬كس‭ ‬مي‮ ‬دانند‭ ‬و‭ ‬اوج‭ ‬زيبايي‭ ‬خدايي‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬بهتر‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬كس‭ ‬ديده اند‭ ‬و‭ ‬زبان‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬ابلاغ‭ ‬آن‭ ‬بليغ‭ ‬دارند‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬جدشان‭ ‬زبان‭ ‬به‭ ‬ابلاغ‭ ‬وحي‭ ‬و‭ ‬انجام‭ ‬رسالت‭ ‬بليغ‭ ‬داشت.و‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬حق گويي‭ ‬خلقي‭ ‬نبوي‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ابلاغ‭ ‬آن،‭ ‬قصد‭ ‬آگاهي‭ ‬و‭ ‬اصلاح‭ ‬امور‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬امام‭ ‬حسين‭ ‬اصل‭ ‬نهضت‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬پايه‭ ‬بنا‭ ‬نهاده‭ ‬بود‮.‬‭ ‬آنچه‭ ‬كاروان‭ ‬امام‭ ‬بيان‭ ‬مي‮ ‬كردند‭ ‬نه‭ ‬صرف‭ ‬خبررساني‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬روايتگري‭ ‬تاريخي‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬چيز‭ ‬ديگر‮.‬‭ ‬آنچه‭ ‬بود،‭ ‬ادامه‭ ‬نهضت‭ ‬امام‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬همان گونه‭ ‬كه‭ ‬امام‭ ‬حسين‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حق‭ ‬مي‮ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬به‭ ‬راه‭ ‬آوردن‭ ‬آنها‭ ‬اهتمام‭ ‬مي‮ ‬ورزيد،‭ ‬امام‭ ‬سجاد‭ ‬هم‭ ‬چنين‭ ‬مي‮ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬راه‭ ‬توبه‭ ‬و‭ ‬رستگاري‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬يزيد‭ ‬هم‭ ‬نشان‭ ‬مي‮ ‬داد‭ ‬چه‭ ‬او‭ ‬امام‭ ‬همه‭ ‬و‭ ‬حجت‭ ‬خداوند‭ ‬در‭ ‬زمين‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬كافر‭ ‬و‭ ‬مسلم،‭ ‬امام‭ ‬و‭ ‬همان طور‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬راه‭ ‬رابه‭ ‬مومن‭ ‬بنمايد،‭ ‬به‭ ‬كافر‭ ‬هم‭ ‬نشان‭ ‬مي‮ ‬دهد‭ ‬حالا‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬او‭ ‬راه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پيش‭ ‬گيرد‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬راه‭ ‬شيطان‭ ‬برود‭ ‬بسته‭ ‬به‭ ‬ظرفيت‭ ‬اوست‭ ‬و‭ ‬الا‭ ‬امام‭ ‬راه‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬مي‮ ‬دهد‭ ‬حتي‭ ‬به‭ ‬يزيد.نهضتي‭ ‬چون‭ ‬نهضت‭ ‬امام‭ ‬حسين،‭ ‬پيام‭ ‬رساناني‭ ‬چون‭ ‬امام‭ ‬سجاد‭ ‬و‭ ‬حضرت‭ ‬زينب‭ ‬مي‮ ‬خواهد‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬بازخواني‭ ‬آن‭ ‬ماجراي‭ ‬شگرف‭ ‬همواره‭ ‬بايد‭ ‬قرائت‭ ‬امام‭ ‬سجاد‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬داشته‭ ‬باشيم‭ ‬و‭ ‬عاشورا‭ ‬را‭ ‬درست‭ ‬از‭ ‬زاويه اي‭ ‬نگاه‭ ‬كنيم‭ ‬كه‭ ‬امام‭ ‬سجاد‭ ‬و‭ ‬حضرت‭ ‬زينب‭ ‬نشانمان‭ ‬مي‮ ‬دهند‮.‬‭ ‬چه‭ ‬اگر‭ ‬‮ «‬كل‭ ‬يوم‭ ‬عاشورا‭ ‬و‭ ‬كل‭ ‬ارض‭ ‬كربلا‮»‬‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬باوري‭ ‬مومنانه‭ ‬بپذيريم‮.‬‭ ‬‮«‬‭ ‬تل‭ ‬زينبيه‮»‬‭ ‬نيز‭ ‬جاودانه‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬قامت‭ ‬رشيد‭ ‬حضرت‭ ‬زينب‭ ‬بر‭ ‬فراز‭ ‬تل‭ ‬نيز‭ ‬هميشگي‮.‬‭ ‬پس‭ ‬درس‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬از‭ ‬عاشورا‭ ‬را‭ ‬بايد‭ ‬از‭ ‬زبان‭ ‬بي‮ ‬بي‮ ‬زينب‭ ‬بشنويم‮.‬‭ ‬به‭ ‬ديگر‭ ‬عبارت‭ ‬همان گونه‭ ‬كه‭ ‬هر‭ ‬چيز‭ ‬در‭ ‬كربلا‭ ‬يا‭ ‬سرخ‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬حسيني‭ ‬نبود،‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬پيام رساني‭ ‬هم‭ ‬يا‭ ‬زينبي‭ ‬و‭ ‬سجادي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬الا‭ ‬حسيني‭ ‬نيست‭ ‬و‭ ‬الا‭ ‬حق‭ ‬نيست‭ ‬والا‭ ‬يزيدي‭ ‬است‮.‬‭ ‬كربلا‭ ‬را‭ ‬بايد‭ ‬از‭ ‬نگاه‭ ‬زينب‭ ‬و‭ ‬سجاد‭ ‬ديد‭ ‬و‭ ‬فهميد‭ ‬چه‭ ‬اينان‭ ‬ديده‭ ‬بان هاي‭ ‬صادق،‭ ‬آگاه،‭ ‬حق گو‭ ‬و‭ ‬عاشق‭ ‬كربلا‭ ‬هستند‭ ‬در‭ ‬پهنه‭ ‬تاريخ‭ ‬و‭ ‬زيبابين ترين‭ ‬انسان هايي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬عاشورا‭ ‬گذشته اند،‭ ‬نه،‭ ‬عاشورا‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬جاي‭ ‬زمين‭ ‬و‭ ‬زمان‭ ‬برده اند‮.‬
‭ ‬پس‭ ‬بايد‭ ‬امروز‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬كلاس‭ ‬زينب،‭ ‬عاشورا‭ ‬را‭ ‬بفهميم‭ ‬و‭ ‬اوج‭ ‬زيبايي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬ببينيم‭ ‬آن گونه‭ ‬كه‭ ‬حضرت‭ ‬زينب‭ ‬ديد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬كاخ‭ ‬ظلم‭ ‬به‭ ‬فرياد‭ ‬گفت‮:‬‭ ‬‮ «‬و‭ ‬ما‭ ‬ريت‭ ‬من‭ ‬ا‮...‬‭ ‬الا‭ ‬جميلا‮».‬‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬گفتن‭ ‬هم‭ ‬وظيفه‭ ‬گويندگان‭ ‬مذهبي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬وظيفه‭ ‬مداحان‮.‬‭ ‬يعني‭ ‬آنها‭ ‬بايد‭ ‬از‭ ‬زاويه‭ ‬نگاه‭ ‬زينب‭ ‬به‭ ‬عاشورا‭ ‬نگاه‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬زبان‭ ‬معصوم‭ ‬اين‭ ‬حقيقت‭ ‬را‭ ‬روايت‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬الا‭ ‬كارشان‭ ‬حسيني‭ ‬نيست.و‭ ‬آنچه‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬پرونده‭ ‬يزيد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بايگاني‭ ‬لعن‭ ‬تاريخ‭ ‬بسپارد‭ ‬آشنا‭ ‬شدن‭ ‬مردم‭ ‬با‭ ‬حقيقت‭ ‬عاشوراست‭ ‬لذا،‭ ‬يزيد‭ ‬در‭ ‬مسجد‭ ‬شام‭ ‬به‭ ‬امام‭ ‬سجاد‭ ‬ابتدا‭ ‬اجازه‭ ‬سخن‭ ‬گفتن‭ ‬نمي‮ ‬داد‭ ‬و‭ ‬هنگامي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬اصرار‭ ‬مردم‭ ‬مجبور‭ ‬شد‭ ‬بگذارد‭ ‬امام‭ ‬سخن‭ ‬بگويد،‭ ‬ديد‭ ‬امام‭ ‬با‭ ‬كلمات‭ ‬عاشورايي‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬‮« ‬صبح‮»‬‭ ‬مي‮ ‬برند‭ ‬و‭ ‬پرونده‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬باز‭ ‬مي‮ ‬كنند‭ ‬تا‭ ‬پرونده‭ ‬‮« ‬شام‮»‬‭ ‬بسته‭ ‬شود،‭ ‬به‭ ‬ابزار‭ ‬مقدس‭ ‬اذان‭ ‬براي‭ ‬كاري‭ ‬نامقدس‭ ‬متوسل‭ ‬شد‭ ‬و‮...‬‭ ‬امروز‭ ‬هم‭ ‬آنچه‭ ‬مداحان‭ ‬مي‮ ‬خوانند‭ ‬از‭ ‬اذان‭ ‬مقدس تر‭ ‬نيست‭ ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬اين‭ ‬خواندن ها،‭ ‬غبار‭ ‬بر‭ ‬عاشورا‭ ‬بيفكند‭ ‬يزيدي‭ ‬است،‭ ‬بدون‭ ‬ترديد،‭ ‬مداحان‭ ‬بايد‭ ‬حقيقت خواني‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬الا‭ ‬با‭ ‬خرافه پردازي‭ ‬حق‭ ‬نه‭ ‬آشكار‭ ‬كه‭ ‬نهان‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬اقدامي‭ ‬نه‭ ‬حسيني‭ ‬كه‭ ‬يزيدي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬حيف‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬نادانسته‭ ‬در‭ ‬سپاهي‭ ‬شمشير‭ ‬بزنيم‭ ‬كه‭ ‬ندانسته‭ ‬تيغ‮ ‬هامان‭ ‬بر‭ ‬پيكر‭ ‬امام‭ ‬حسين‭ ‬بنشيند‮.‬‭ ‬حال‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬نيت‭ ‬ما‭ ‬تيغ‭ ‬زدن‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬حسين‭ ‬عليه‭ ‬يزيد‭ ‬است‮.‬‭ ‬روشن‭ ‬عرض‭ ‬كنم‭ ‬از‭ ‬بسياري‭ ‬مداحي‮ ‬ها،‭ ‬جز‭ ‬غبار‭ ‬خرافه‮ ‬‭ ‬بر‭ ‬نمي‮ ‬خيزد‭ ‬و‭ ‬نتيجه‭ ‬كار‭ ‬جز‭ ‬خشنودي‭ ‬يزيد‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پي‭ ‬ندارد‭ ‬چه‭ ‬مولا‭ ‬امام‭ ‬حسين‭ ‬حق‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬حق‭ ‬گويي‭ ‬مي‮ ‬خواهد‭ ‬و‭ ‬غبار‭ ‬زدايي‭ ‬و‭ ‬خواندن‭ ‬از‭ ‬عاشورا‭ ‬بر‭ ‬مدار‭ ‬و‭ ‬محور‭ ‬امام‭ ‬حسين‮.‬‭ ‬يادمان‭ ‬هست‭ ‬اين‭ ‬واقعه‭ ‬كربلا‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬گويند‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬صداي‭ ‬امام‭ ‬به‭ ‬گوش‭ ‬سپاه‭ ‬كوفه‭ ‬نرسد،‭ ‬عمر‭ ‬سعد‭ ‬دستور‭ ‬داد‭ ‬طبل ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صدا‭ ‬درآورند‭ ‬و‭ ‬هلهله‭ ‬كنند‮.‬
‭ ‭ ‬امروز‭ ‬هم‭ ‬خواندن‭ ‬هاي‭ ‬غيرواقعي،‭ ‬پرداختن‭ ‬به‭ ‬چيزهايي‭ ‬كه‭ ‬جز‭ ‬پيرايه اي‭ ‬بر‭ ‬حقيقت‭ ‬نيست‭ ‬مثل‭ ‬همان‭ ‬هياهوهاست‮.‬‭ ‬حتي‭ ‬اگر‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬هياهو‭ ‬كسي‭ ‬اشكي‭ ‬هم‭ ‬بريزد.اميدواريم‭ ‬در‭ ‬دهه‭ ‬آخر‭ ‬صفر‭ ‬و‭ ‬اربعين‭ ‬امام‭ ‬حسين،‭ ‬شاهد‭ ‬مداحي‮ ‬هايي‭ ‬سجادگونه‭ ‬و‭ ‬زينب گونه‭ ‬باشيم‭ ‬كه‭ ‬صراط‭ ‬مستقيم‭ ‬حق‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬ما‭ ‬نشان‭ ‬دهد‮.‬
(ص-۲-تاریخ۱۷/۱۲/۸۵)

/ 0 نظر / 94 بازدید