نیازمندان چشم‌به‌راه همت ایرانیان نیکوکار

 
جشن احسان و نیکوکاری آغاز شد
 
جامه نو کردی

مبارک باشد

جامه ات نو

جهانت نو

و جانت نوتر

دلت شاد

و خانه ات آباد

اما یادت باشد

جامه هایی که نو نیست

و جهانی که نو نیست

و جانی که خسته است

و دلی

که در حسرت شادی

پایان غم را

لحظه شماری می کند

جامه شان نو نیست

و خانه شان ناآباد

و لب هاشان

و نگاهشان

به قبله است

تا اهالی قبیله قبله

به یاریشان بشتابند

تا دل های پرشان

از غم خالی

و دست هاشان

از هدیه یاران

- که هدیه خداست -

پر شود

آن وقت

بهار نه در زمان

که در لب آنان

و چشمان شما

و چشمان شما

به شکوفه خواهد نشست

و نوروز نه در زمین

که در چشمان آنان

و دل شما

خواهد شکفت 

 و تو

و دستان تو 

 زمین را به یاری، بهار خواهید کرد

تا او 

 و دستان به دعا در پروازش

درهای آسمان را بگشاید

پس امروز 

 همین امروز

به یاری نیازمندان بشتاب

تا فردا نمازت

به ناز خدای مهربان

اجابت شود...

آری

جشن نیکوکاریست

جای که خالیست؟

جایمان خالی مباد.....

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1390/12/18 شماره انتشار 18074 /صفحه اول و ۲

/ 0 نظر / 98 بازدید