اين‭ ‬كار‭ ‬هر‭ ‬روزشان‭ ‬بود‮!‬

ايسنا،‭ ‬خبر‭ ‬داد‮:‬‭ ‬دو‭ ‬كودك‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬جمع آوري‭ ‬پلاستيك هاي‭ ‬كهنه‭ ‬به‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬محله هاي‭ ‬اطراف‭ ‬كرمان‭ ‬رفته‭ ‬بودند،‭ ‬در‭ ‬چاله اي‭ ‬عميق‭ ‬و‭ ‬پرآب‭ ‬خفه‭ ‬شدند.اين‭ ‬خبر‭ ‬به‭ ‬نقل‭ ‬از‭ ‬نشريه‭ ‬‮« ‬بام‭ ‬كوير‮»‬‭ ‬آورده‭ ‬است‮:‬‭ ‬دو‭ ‬كودك‭ ‬‮٨‬‭ ‬و‭ ‬‮٩‬‭ ‬ساله‭ ‬كه‭ ‬ظاهراً‭ ‬افغاني‭ ‬بودند‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬رفتن‭ ‬به‭ ‬مدرسه‭ ‬براي‭ ‬جمع آوري‭ ‬پلاستيك‭ ‬كهنه‭ ‬و‭ ‬كسب‭ ‬روزي‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬سكونت‭ ‬خود‭ ‬خارج‭ ‬شدند‮.‬‭ ‬اين‭ ‬كار‭ ‬هر‭ ‬روزشان‭ ‬بود‮....!‬در‭ ‬ادامه‭ ‬خبر‭ ‬مي‮ ‬خوانيم‮:‬
‮...‬‭ ‬روي‭ ‬سطح‭ ‬آبي‭ ‬كه‭ ‬داخل‭ ‬يك‭ ‬چاله‭ ‬جمع‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬چند‭ ‬بطري‭ ‬خالي‭ ‬و‭ ‬تكه اي‭ ‬پلاستيك‭ ‬خودنمايي‭ ‬مي‮ ‬كرد‮.‬‭ ‬كودك‭ ‬اول‭ ‬به‭ ‬تصور‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬چاله‭ ‬كم‭ ‬عمق‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬راحت‭ ‬پلاستيك ها‭ ‬را‭ ‬جمع‭ ‬كند‭ ‬به‭ ‬طرف‭ ‬آب‭ ‬رفت‭ ‬اما‮...‬‭ ‬چاله‭ ‬عميق‭ ‬شني،‭ ‬مثل‭ ‬باتلاق‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬بلعيد‮!‬‭ ‬كودك‭ ‬دوم‭ ‬به‭ ‬كمك‭ ‬آمد،‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬بلعيد‮!‬‭ ‬راننده‭ ‬يك‭ ‬لودر‭ ‬كه‭ ‬متوجه‭ ‬حادثه‭ ‬شد‭ ‬براي‭ ‬كمك‭ ‬به‭ ‬طرف‭ ‬دو‭ ‬پسر‭ ‬بچه‮ ‬‭ ‬رفت‭ ‬اما‭ ‬انگار‭ ‬دير‭ ‬رسيده‭ ‬بود‮!...‬
‮"‬‭ ‬انسان‭ ‬بودند
انسان‮!‬
‭ ‬دو‭ ‬كودك‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬پي‭ ‬نان
‮-‬‭ ‬بي‮ ‬نام‮-‬
در‭ ‬كرمان
در‭ ‬حادثه اي‭ ‬ساده‮-‬‭ ‬ارزان‮-‬
باختند‭ ‬جان‮!‬
ايراني‭ ‬بودند؟
نه،‭ ‬افغان
بودند‭ ‬انسان
در‭ ‬كرمان
‮-‬‭ ‬شهري‭ ‬از‭ ‬ايران‮-‬
پرداختند‭ ‬آسان
قيمت‭ ‬نان‭ ‬را‭ ‬
با‭ ‬جان‮!‬
‮"‬‭ ‬چاله‭ ‬بود‭ ‬يا‭ ‬چاه
آه
توي‭ ‬كوچه‭ ‬توي‭ ‬راه
كودكان‭ ‬خرد‭ ‬و‭ ‬روزي‭ ‬خواه
روز‭ ‬روشن‭ ‬بود‭ ‬خورشيد‭ ‬حاضر
اما
توي‭ ‬آب‭ ‬ديدند
نقش‭ ‬ماه‮!‬
‮"‬‭ ‬ماه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬چاه
شكل‭ ‬نان‭ ‬ديدند
دست‭ ‬بردند؟‭ ‬نه‮!‬
پاي‭ ‬بگذاشتند‮...‬
پاي‭ ‬بگذاشتند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬زندگاني
دست‭ ‬را‭ ‬شستند
افسردند
مثل‭ ‬يك‭ ‬غنچه‮!‬
‮"‬‭ ‬گشنه‭ ‬بود‭ ‬انگار
تشنه‭ ‬بود‭ ‬انگار
خسته‭ ‬بود‭ ‬انگار
كشته‭ ‬شد‭ ‬انگار‮!‬
‮"‬‭ ‬خسته‭ ‬هستم‭ ‬من
خسته‭ ‬هستي‭ ‬تو؟
تشنه‭ ‬هستم‭ ‬من
تشنه‭ ‬هستي‭ ‬تو؟
كشته‭ ‬شد‭ ‬كودك
زنده‭ ‬هستي‭ ‬تو؟
‮"‬‭ ‬شهر‭ ‬كرمان‭ ‬بود
بچه،‭ ‬مهمان‭ ‬بود
انسان‭ ‬بود
گرچه‭ ‬افغان‭ ‬بود
توي‭ ‬ايران‭ ‬بود
ميهمان‭ ‬بود
‮"‬‭ ‬ما‭ ‬چه‭ ‬خواهيم‭ ‬كرد
مي‮ ‬پرسم‭ ‬از‭ ‬خود
از‭ ‬او،‭ ‬از‭ ‬تو
ما‭ ‬چه‭ ‬خواهيم‭ ‬كرد
‮"‬
مهرباني‭ ‬هست
سيب‭ ‬هست
كودك‭ ‬خسته
نمكي‭ ‬هم‭ ‬هست
مهربان‭ ‬باشيم
مهربان‮!‬
با‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬او‮...‬
يا‭ ‬هو‮!‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 93 بازدید