مردم‭ ‬را‭ ‬هوشيار‭ ‬كنيد


يادداشت‭ ‬‮«‬ايدز؛‭ ‬غولي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مشهد‭ ‬بيدار‭ ‬مي‮ ‬شود‮»‬‭ ‬واكنش ها‭ ‬و‭ ‬اظهارنظرهايي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پي‭ ‬داشت‭ ‬واز‭ ‬آن‭ ‬ميان‭ ‬شهروندي‭ ‬آشنا‭ ‬به‭ ‬امور،‭ ‬مي‮ ‬گفت‮:‬‭ ‬آن‭ ‬نوشتار‭ ‬زاويه اي‭ ‬تازه‭ ‬را‭ ‬فراديد‭ ‬مي‮ ‬گذاشت،‭ ‬اما‭ ‬جاي‭ ‬يك‭ ‬اشارت‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬بازگويي‭ ‬يك‭ ‬مسئله‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬خالي‭ ‬بود.گفتم‮:‬‭ ‬خوب‭ ‬آن‭ ‬نقطه‭ ‬خالي‭ ‬را‭ ‬شما‭ ‬پر‭ ‬كنيد‭ ‬و‭ ‬ناگفته‭ ‬را‭ ‬بگوييد‮.‬‭ ‬او‭ ‬گفت‮:‬‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬حال‭ ‬‮«‬ايدز‮»‬‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬واقعيت هاي‭ ‬تلخي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬غفلت‭ ‬تلخ‭ ‬تر‭ ‬هم‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬هوشياري‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬از‭ ‬تلخي‭ ‬آن‭ ‬كاست‮.‬‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬فرهنگ سازي‭ ‬كرد‭ ‬تا‭ ‬مردم‭ ‬،‭ ‬آگاه‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬دولت‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬ياري‭ ‬مردم‭ ‬بشتابد‭ ‬تا‭ ‬حداقل‭ ‬هزينه‭ ‬آزمايش‭ ‬ايدز‭ ‬و‭ ‬هپاتيت‭ ‬پايين‭ ‬بيايد‭ ‬تا‭ ‬افرادي‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬خواهند‭ ‬يك‭ ‬زندگي‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬كنند،‭ ‬بتوانند‭ ‬طبق‭ ‬برنامه اي‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬آزمايش‭ ‬آنان‭ ‬تدوين‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬،‭ ‬آزمايش ها‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهند‮.‬‭ ‬او‭ ‬مدعي‭ ‬بود‭ ‬در‭ ‬همين‭ ‬مشهد،‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬زوج،‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬عقد‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬آزمايش هاي‭ ‬معمول،‭ ‬بايد‭ ‬آزمايش‭ ‬هپاتيت‭ ‬و‭ ‬ايدز‭ ‬هم‭ ‬انجام‭ ‬دهند،‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬هزينه‭ ‬بالاي‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬آزمايش،‭ ‬معمولا‭ ‬از‭ ‬انجام‭ ‬آن‭ ‬شانه‭ ‬خالي‭ ‬مي‮ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬آزمايش،‭ ‬برگه ها‭ ‬،‭ ‬پر‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬حال‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬،‭ ‬در‭ ‬خوش بينانه ترين‭ ‬حالت،‭ ‬چشم‭ ‬بستن‭ ‬بر‭ ‬خطر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬قطعا‭ ‬روا‭ ‬نيست‮.‬‭ ‬اين‭ ‬شهروند‭ ‬مي‮ ‬خواست‭ ‬از‭ ‬مسئولان‭ ‬تقاضا‭ ‬كند،‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬عنايت‭ ‬داشته‭ ‬باشند‮...‬
شهروند‭ ‬ديگري‭ ‬،‭ ‬اما‭ ‬معتقد‭ ‬بود،‭ ‬ما‭ ‬بايد‭ ‬با‭ ‬فرهنگ سازي،‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬نحوه‭ ‬مواجهه‭ ‬با‭ ‬مسائل،‭ ‬زيان هاي‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬كاهش‭ ‬دهيم‭ ‬و‭ ‬هزينه‭ ‬برخورد‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬هم‮.‬‭ ‬تا‭ ‬بتوانيم‭ ‬از‭ ‬كوچه هاي‭ ‬تنگ‭ ‬و‭ ‬تاريك‭ ‬مواجهه‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬پديده ها،‭ ‬منافعي‭ ‬هم‭ ‬براي‭ ‬جامعه‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آوريم‮...‬‭ ‬راست‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬گفتند،‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬زماني‭ ‬بيشتر‭ ‬باور‭ ‬كردم‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬فردي‭ ‬مواجه‭ ‬شدم‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬پنهان‭ ‬داشتن‭ ‬بيماري‭ ‬خود،‭ ‬فرصت‭ ‬درمان‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬هنگامي‭ ‬براي‭ ‬درمان،‭ ‬پا‭ ‬پيش‭ ‬گذاشت‭ ‬كه‭ ‬كار‭ ‬از‭ ‬كار‭ ‬گذشته‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬توان‭ ‬پيش‭ ‬رفتن‭ ‬نداشت‮.‬‭ ‬پس‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬كار‭ ‬از‭ ‬كار‭ ‬بگذرد،‭ ‬بايد‭ ‬كاري‭ ‬كرد‮.‬‭ ‬مثلا‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬خراسان‭ ‬جنوبي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬مسئولان‭ ‬فقط‭ ‬يك‭ ‬بيمار‭ ‬ايدزي‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬با‭ ‬اطلاع رساني‭ ‬هدفمند‭ ‬و‭ ‬آگاه سازي‭ ‬منطقي‭ ‬و‭ ‬هوشيار‭ ‬كردن‭ ‬مردم‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬نوع‭ ‬خطر‭ ‬و‭ ‬راه هاي‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬آن‭ ‬اجازه‭ ‬نداد‭ ‬اين‭ ‬‮«‬يك‭ ‬‮»‬كه‭ ‬يك‭ ‬قصه‭ ‬تلخ‭ ‬است‭ ‬،‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬و‭ ‬شكل‭ ‬گرفتن‭ ‬يك‭ ‬قصه‭ ‬تلخ‭ ‬ديگر‭ ‬هم‭ ‬تبديل‭ ‬شود‮.‬‭ ‬اين‭ ‬نكته اي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬جدي‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬جدي‭ ‬هم‭ ‬برنامه ريزي‭ ‬و‭ ‬جدي‭ ‬هم‭ ‬اقدام‭ ‬كرد‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬استان ها‭ ‬،‭ ‬شهرها‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬روستاها‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬در‭ ‬مناطقي‭ ‬كه‭ ‬‮«‬پرخطر‮»‬‭ ‬تشخيص‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است‮...‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 94 بازدید