عمر کوتاه مديريت ها در خوزستان

خوزستاني‮ ‬ها‭ ‬با‭ ‬نوشتن‭ ‬يك‭ ‬ميليون‭ ‬نامه‭ ‬به‭ ‬رئيس‭ ‬جمهور‭ ‬در‭ ‬سفر‭ ‬هيئت‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬استان‭ ‬ركورد‭ ‬نامه نگاري‭ ‬را‭ ‬شكستند‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬چيز‭ ‬نشانگر‭ ‬فراواني‭ ‬مشكلات‭ ‬زندگي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬استان‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬زرخيزش‭ ‬مي‮ ‬نامند،‭ ‬امام‭ ‬جمعه‭ ‬دزفول‭ ‬هم‭ ‬اين‭ ‬مطلب‭ ‬را‭ ‬تاييد‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬واين‭ ‬همه‭ ‬نامه‭ ‬را‭ ‬‮« ‬نشانگر‭ ‬مشكلات‭ ‬بي‮ ‬شمار‭ ‬مردم‭ ‬اين‭ ‬استان‭ ‬ثروتمند‭ ‬اما‭ ‬محروم‮»‬‭ ‬مي‮ ‬داند‮.‬‭ ‬فكر‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬مسئولان‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬اعلام‭ ‬تعداد‭ ‬نامه ها‭ ‬بايد‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬مي‮ ‬پرسيدند‭ ‬كه‭ ‬چه‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬كار‭ ‬به‭ ‬جايي‭ ‬رسيده‭ ‬كه‭ ‬يك‭ ‬ميليون‭ ‬نامه‭ ‬تحرير‭ ‬شود،‭ ‬اصلاً‭ ‬مگر‭ ‬خوزستان‭ ‬چقدر‭ ‬جمعيت‭ ‬دارد؟‭ ‬چقدر‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬جمعيت‭ ‬را‭ ‬نوزادان‭ ‬و‭ ‬كودكان‭ ‬و‭ ‬نوجوانان‭ ‬تشكيل‭ ‬مي‮ ‬دهند‭ ‬كه‭ ‬معمولاً‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬قلم‭ ‬نمي‮ ‬شوند‭ ‬براي‭ ‬نامه نگاري‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬جمعيت‭ ‬هم‭ ‬زنان‭ ‬و‭ ‬دختران اند‭ ‬كه‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬كمتر‭ ‬اهل‭ ‬نامه‭ ‬نوشتن‭ ‬هستند‮.‬‭ ‬مي‮ ‬ماند‭ ‬مردان‭ ‬خوزستان‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬همه‭ ‬نامه‮.‬
راستي‭ ‬چرا؟‭ ‬آيا‭ ‬كسي‭ ‬براي‭ ‬يافتن‭ ‬پاسخ‭ ‬اين‭ ‬چرايي‭ ‬كاري‭ ‬خواهد‭ ‬كرد؟‭ ‬پاسخي‭ ‬خواهد‭ ‬داد؟
حجت الاسلام‭ ‬سيد‭ ‬حسين‭ ‬تقوي‭ ‬به‭ ‬گواه‭ ‬خبر‭ ‬ايرنا‭ ‬در‭ ‬خطبه هاي‭ ‬نماز‭ ‬جمعه‭ ‬گذشته‭ ‬تصريح‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬‮« ‬كه‭ ‬مردم‭ ‬براي‭ ‬رفع‭ ‬مشكلات‭ ‬و‭ ‬محروميت ها‭ ‬انتظار‭ ‬دارند‭ ‬دولت مردان‭ ‬اقدام‭ ‬جدي‭ ‬انجام‭ ‬دهند‮»‬‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬به‭ ‬يقين‭ ‬سواي‭ ‬پشت‭ ‬تريبون‭ ‬ايستادن‭ ‬و‭ ‬آمار‭ ‬دادن‭ ‬هايي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬عمري‭ ‬مي‮ ‬شنويم‭ ‬و‭ ‬چاره‭ ‬كارمان‭ ‬نمي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬امروزه‭ ‬با‭ ‬شعار‭ ‬نمي‮ ‬شود‭ ‬با‭ ‬شعور‭ ‬مردم‭ ‬مشاعره‭ ‬كرد،‭ ‬بلكه‭ ‬مردم‭ ‬شايسته‭ ‬خدمت‭ ‬بي‮ ‬منت اند،‭ ‬يعني‭ ‬همان‭ ‬چيزي‭ ‬كه‭ ‬دولت‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬سخن‭ ‬مي‮ ‬گويد،‭ ‬خدمت‭ ‬بي‮ ‬منت‮!‬‭ ‬امام‭ ‬جمعه‭ ‬دزفول‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬صحبت هايش‭ ‬روي‭ ‬نقطه‭ ‬اصلي‭ ‬كه‭ ‬گرانيگاه‭ ‬فرايند‭ ‬توسعه‭ ‬استان‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬باشد،‭ ‬انگشت‭ ‬مي‮ ‬گذارد‭ ‬و‭ ‬‮« ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬چه‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬مديريت هاي‭ ‬بي‮ ‬ثبات‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬‮»‬مي‮ ‬خواند‭ ‬مي‮ ‬گويد‮:‬
عمر‭ ‬استاندار‭ ‬در‭ ‬خوزستان‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬‮٢‬‭ ‬سال‭ ‬نيست‮.‬‭ ‬خوب‭ ‬تا‭ ‬استاندار‭ ‬بخواهد‭ ‬استان‭ ‬را‭ ‬بشناسد‭ ‬و‭ ‬نيازهايش‭ ‬را‭ ‬بسنجد‭ ‬تا‭ ‬نوبت‭ ‬برنامه نويسي‭ ‬برسد،‭ ‬بايد‭ ‬جاي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ديگري‭ ‬بدهد‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬روز‭ ‬از‭ ‬نو‭ ‬و‭ ‬روزي‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬نو،‭ ‬بازشناسايي،‭ ‬نيازسنجي،‭ ‬استعدادشناسي‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬تعويض‭ ‬و‭ ‬نفر‭ ‬بعدي‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬روز‭ ‬تازه،‭ ‬روزي‭ ‬تازه‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬تازه‮.‬‭ ‬نتيجه‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬امام‭ ‬جمعه‭ ‬خواهان‭ ‬‮ «‬عنايت‭ ‬ويژه‮»‬‭ ‬براي‭ ‬رفع‭ ‬مشكلات‭ ‬استان‭ ‬شود‮.‬‭ ‬حال‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬رفع‭ ‬مشكلات،‭ ‬وظيفه‭ ‬مسئولان‭ ‬و‭ ‬دولت مردان‭ ‬است‭ ‬نه‭ ‬نيازمند‭ ‬عنايت‮!‬‭ ‬عنايت‭ ‬ويژه‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬مردم‭ ‬نجيب‭ ‬خوزستان‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬مردم‭ ‬ايران‭ ‬مسئولان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬پست‭ ‬و‭ ‬مقام‭ ‬رسانده اند‮.‬‭ ‬آن‭ ‬چه‭ ‬آن ها‭ ‬بايد‭ ‬انجام‭ ‬دهند‭ ‬وظيفه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بس‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬انجام‭ ‬وظيفه‭ ‬هم‭ ‬كوتاهي‭ ‬نشايد‮.‬‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬آدم‭ ‬را‭ ‬ياد‭ ‬يك‭ ‬مطلب‭ ‬ازنويسنده اي‭ ‬خارجي‭ ‬مي‭ ‬اندازد‭ ‬كه‭ ‬نوشته‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬دانشگاه‭ ‬درس‭ ‬مي‮ ‬خواندم‮.‬‭ ‬آن‭ ‬جا‭ ‬يك‭ ‬زمين‭ ‬خالي‭ ‬بود‮.‬‭ ‬رئيس‭ ‬دانشگاه‭ ‬دستور‭ ‬داد‭ ‬آن‭ ‬جا‭ ‬كتاب خانه اي‭ ‬بسازند‮.‬‭ ‬كار‭ ‬شروع‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬ديوارها‭ ‬قد‭ ‬كشيد‭ ‬اما‭ ‬رئيس‭ ‬عوض‭ ‬شد‮.‬‭ ‬رئيس‭ ‬بعدي‭ ‬گفت‭ ‬دانشجوها‭ ‬از‭ ‬بس‭ ‬درس‭ ‬مي‮ ‬خوانند‭ ‬خسته اند،‭ ‬كتاب خانه‭ ‬لازم‭ ‬نيست‮.‬‭ ‬اين‭ ‬جا‭ ‬استخر‭ ‬بزنيد‭ ‬تا‭ ‬شنا‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬ديوارها‭ ‬خراب‭ ‬شد،‭ ‬زمين‭ ‬گود‭ ‬شد‭ ‬براي‭ ‬استخر‭ ‬اما‭ ‬هنوز‭ ‬كار‭ ‬به‭ ‬سامان‭ ‬نيامده‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬باز‭ ‬رئيس‭ ‬عوض‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬رئيس‭ ‬بعدي‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬خوب‭ ‬است‭ ‬اين‭ ‬جا‭ ‬آمفي‮ ‬تئاتر‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬زمين‭ ‬پر‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬ديوارها‭ ‬قد‭ ‬كشيد‭ ‬و‮...‬‭ ‬باز‭ ‬كار‭ ‬به‭ ‬پايان‭ ‬نرسيده‭ ‬بود،‭ ‬او‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬رئيس‭ ‬بعدي‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬دستور‭ ‬داد‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬جا‭ ‬زمين‭ ‬ورزشي‭ ‬درست‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬روزگار‭ ‬خوزستان‭ ‬اين‭ ‬نيست‭ ‬اميد‭ ‬واريم‭ ‬هيچ‭ ‬كجا‭ ‬اينگونه‭ ‬نباشد‮.‬(ص-۶)

/ 0 نظر / 99 بازدید