هر‭ ‬فايده اي‭ ‬هزينه مي‮ ‬خواهد

هيچ‭ ‬قومي‭ ‬و‭ ‬ملتي‭ ‬محصولي‭ ‬درو‭ ‬نكرد‭ ‬مگر‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آن،‭ ‬كشت‮.‬‭ ‬اصلا‭ ‬هيچ‭ ‬برداشتي‭ ‬بدون‭ ‬پشت‭ ‬سر‭ ‬گذاشتن‭ ‬مرحله‭ ‬كاشت‭ ‬و‭ ‬داشت‭ ‬ميسر‭ ‬نيست‭ ‬پس‭ ‬هر‭ ‬ملتي‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬خواهد‭ ‬به‭ ‬آقايي‭ ‬و‭ ‬سيادت‭ ‬برسد‭ ‬بايد‭ ‬با‭ ‬دستان‭ ‬خود‭ ‬بستر‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آقايي‭ ‬برسد‮.‬‭ ‬اساسا‭ ‬در‭ ‬هيچ‭ ‬حوزه اي،‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬رنج‭ ‬نبرد،‭ ‬گنجي‭ ‬هم‭ ‬نيافت‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬سنت‭ ‬خداوندي‭ ‬است‭ ‬برادرجان‭ ‬مزد‭ ‬را‭ ‬كسي‭ ‬مي‮ ‬گيرد‭ ‬كه‭ ‬كار‭ ‬كرده‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬اگر‭ ‬مي‮ ‬خواهيم‭ ‬لباس‭ ‬آقايي‭ ‬بر‭ ‬تن‭ ‬داشته‭ ‬باشيم‭ ‬بايد‭ ‬هزينه اش‭ ‬را‭ ‬بپردازيم‭ ‬و‭ ‬دراين‭ ‬مرحله‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬عقلانيت‭ ‬در‭ ‬رفتار‭ ‬آدم ها‭ ‬به‭ ‬تناسب‭ ‬ظهور‭ ‬پيدا‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬آنان‭ ‬كه‭ ‬بهره‭ ‬افزون تري‭ ‬از‭ ‬عقل‭ ‬دارند،‭ ‬تا‭ ‬مي‮ ‬توانند‭ ‬هزينه‭ ‬را‭ ‬پايين‭ ‬مي‮ ‬آورند‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬افزايش‭ ‬فايده‭ ‬مي‮ ‬كوشند‮.‬‭ ‬بهره مندان‭ ‬نسبي‭ ‬عقل‭ ‬هم‭ ‬حساب‭ ‬هزينه‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬فايده‭ ‬برابر‭ ‬درمي‮ ‬آورند،‭ ‬پس‭ ‬در‭ ‬پرداخت‭ ‬هزينه،‭ ‬ترديدي‭ ‬نيست‭ ‬چه‭ ‬هيچ‭ ‬چراغي‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬سوخت‭ ‬متناسب‭ ‬ساز‭ ‬نشود‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬اين‭ ‬سوخت‭ ‬هزينه‭ ‬نشود،‭ ‬سازي‭ ‬و‭ ‬شعله اي‭ ‬و‭ ‬روشنايي‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‮.‬‭ ‬پس‭ ‬اگر‭ ‬مي‮ ‬خواهيم‭ ‬چراغي‭ ‬روشن‭ ‬داشته‭ ‬باشيم‭ ‬كه‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬گاه‭ ‬سرما،‭ ‬گرممان‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬گاه‭ ‬رفتن،‭ ‬راه‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬ما‭ ‬روشن‭ ‬كند،‭ ‬بايد‭ ‬هزينه‭ ‬چراغ‭ ‬را‭ ‬بپردازيم‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬مي‮ ‬خواهيم‭ ‬اين‭ ‬چراغ‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬سوخت‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬خود‭ ‬توليد‭ ‬كنيم‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬هزينه‭ ‬بپردازيم‮.‬‭ ‬اصلا‭ ‬زنده‭ ‬بودن‭ ‬و‭ ‬زندگي‭ ‬كردن‭ ‬هزينه بر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬پذيرش‭ ‬درصدي‭ ‬ضريب‭ ‬خطا،‭ ‬هركس‭ ‬به‭ ‬اندازه اي‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬زندگي‭ ‬هزينه‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬منتفع‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬زندگي‮ ‬هاي‭ ‬بهتر،‭ ‬هزينه هاي‭ ‬بيشتر‭ ‬هم‭ ‬طلب‭ ‬مي‮ ‬كند،‭ ‬پس‭ ‬اگر‭ ‬ما‭ ‬خواهان‭ ‬پيشرفت‭ ‬در‭ ‬حوزه هاي‭ ‬گوناگون‭ ‬علوم‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬پزشكي،‭ ‬هسته اي،‭ ‬اجتماعي،‭ ‬نرم افزاري‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬هستيم،‭ ‬اگر‭ ‬مي‮ ‬خواهيم‭ ‬روي‭ ‬پاي‭ ‬خود‭ ‬بايستيم،‭ ‬اگر‭ ‬مي‮ ‬خواهيم‭ ‬سربلند‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬سرافراز‭ ‬باشيم،‭ ‬بايد‭ ‬هزينه‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بپردازيم‮.‬‭ ‬در‭ ‬پرداخت‭ ‬هزينه‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬منطقي‭ ‬باشيم،‭ ‬نه‭ ‬‮«‬هيچ‮»‬‭ ‬رابه‭ ‬قيمت‭ ‬‮«‬همه‭ ‬چيز‮»‬‭ ‬بخريم‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬در‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آوردن‭ ‬‮«‬همه‭ ‬چيز‮»‬،‭ ‬خست‭ ‬به‭ ‬خرج‭ ‬دهيم‭ ‬و‭ ‬هيچ‭ ‬نپردازيم‮.‬‭ ‬امام‭ ‬حسن(ع‮)‬‭ ‬هزينه‭ ‬به‭ ‬سلامت‭ ‬عبور‭ ‬دادن‭ ‬مسلمانان‭ ‬از‭ ‬دالان‭ ‬فتنه‭ ‬و‭ ‬فريب‭ ‬را،‭ ‬با‭ ‬صلح‭ ‬سبز‭ ‬و‭ ‬مظلوميت‭ ‬خويش‭ ‬پرداخت‭ ‬و‭ ‬امام‭ ‬حسين(ع‮)‬‭ ‬نيز‭ ‬هزينه‭ ‬اصلاح‭ ‬امت‭ ‬جدش‭ ‬حضرت‭ ‬محمد(ص‮)‬‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خون‮.‬‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬هزينه،‭ ‬فايده اي‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬ماندگاري‭ ‬اسلام‭ ‬داشت‮.‬‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬امامت‭ ‬حسنين‭ ‬عليهم السلام‭ ‬ايمان‭ ‬داريم،‭ ‬تكليف‭ ‬پرداخت‭ ‬هزينه‭ ‬سرفرازي‭ ‬ايران‭ ‬مسلمان‭ ‬و‭ ‬مصلح‭ ‬و‭ ‬صلح طلب‭ ‬و‭ ‬علم خواه‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬شانه‭ ‬داريم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬تعامل‭ ‬با‭ ‬دنيا‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬غايت‭ ‬هنرمندانه‭ ‬و‭ ‬مومنانه‭ ‬رفتار‭ ‬كنيم‮.‬‭ ‬اين‭ ‬هم‭ ‬مومنانه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬هوشمندانه‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬منطقي‮.‬‭ ‬مومن،‭ ‬كار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬فرو‭ ‬نمي‮ ‬نهد،‭ ‬پا‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬حق‭ ‬خود‭ ‬كنار‭ ‬نمي‮ ‬كشد‮.‬‭ ‬كياست‭ ‬و‭ ‬فراست‭ ‬خويش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬مي‭ ‬برد‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬هزينه‭ ‬كمتر‭ ‬فايده‭ ‬بيشتر‭ ‬عايد‭ ‬شود‮.‬‭ ‬راه هاي‭ ‬رسيدن‭ ‬به‭ ‬هدف‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬خوبي‭ ‬مي‮ ‬داند‭ ‬و‭ ‬مي‮ ‬داند‭ ‬اگر‭ ‬يك‭ ‬راه‭ ‬بن بست‭ ‬بود،‭ ‬راه هاي‭ ‬ديگري‭ ‬هم‭ ‬براي‭ ‬پيمودن‭ ‬هست‮.‬‭ ‬مومن‭ ‬نه‭ ‬از‭ ‬ترس‭ ‬مرگ‭ ‬خودكشي‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬بي‮ ‬حساب‭ ‬و‭ ‬كتاب‭ ‬خودرا‭ ‬به‭ ‬وادي‭ ‬هلاك‭ ‬مي‮ ‬اندازد،‭ ‬بلكه‭ ‬منطقي‭ ‬و‭ ‬حساب گرانه،‭ ‬توان سنجي‭ ‬و‭ ‬امكان‮ ‬يابي‭ ‬مي‮ ‬كند،‭ ‬به‭ ‬‮«‬شور‮»‬‭ ‬راه هاي‭ ‬بهتر‭ ‬را‭ ‬جستجو‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آخر‭ ‬به‭ ‬تصميمي‭ ‬خردمندانه‭ ‬و‭ ‬خداپسندانه‭ ‬كه‭ ‬رسيد،‭ ‬بر‭ ‬خداي‭ ‬خويش‭ ‬توكل‭ ‬و‭ ‬اقدام‭ ‬مي‮ ‬كند‮...‬
(ص-۴)

/ 0 نظر / 96 بازدید