اين‭ ‬همه‭ ‬چاقو‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬مشهد‭ ‬چه‭ ‬مي‮ ‬كند؟

يك‭ ‬خبر‭ ‬خوب‭ ‬از‭ ‬اصفهان‭ ‬زير‭ ‬تيتر‭ ‬‮«‬‭ ‬فروشگاه هاي‭ ‬سلاح‭ ‬سرد‭ ‬در‭ ‬اصفهان‭ ‬تعطيل‭ ‬مي‮ ‬شود‮»‬‭ ‬به‭ ‬چاپ‭ ‬رسيد‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬نقل‭ ‬از‭ ‬رئيس‭ ‬كل‭ ‬دادگستري‭ ‬استان‭ ‬اصفهان‭ ‬تاكيد‭ ‬داشت‭ ‬فروشندگان‭ ‬قمه‭ ‬و‭ ‬چاقو‭ ‬و‭ ‬شمشير،‭ ‬اگر‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬جمع آوري‭ ‬اين‭ ‬اقلام‭ ‬اقدام‭ ‬نكنند،‭ ‬مغازه‭ ‬آنها‭ ‬تعطيل‭ ‬خواهد‭ ‬شد‮.‬‭ ‬او‭ ‬اين‭ ‬اقدام‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬راستاي‭ ‬پيشگيري‭ ‬از‭ ‬جرم‭ ‬دانست‮.‬
پيشتر‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬خبري‭ ‬از‭ ‬خراسان‭ ‬شمالي‭ ‬خوانديم‭ ‬فروش‭ ‬چاقو‭ ‬به‭ ‬نوجوانان‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬دستور‭ ‬مقام‭ ‬قضايي‭ ‬ممنوع‭ ‬شده‭ ‬است‮.‬‭ ‬كار‭ ‬خوبي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ديگر‭ ‬شهرها‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬انجام‭ ‬گيرد‭ ‬چه‭ ‬باز‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬يك‭ ‬مقام‭ ‬پليس‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬روز‭ ‬گذشته‭ ‬بيشترين‭ ‬قتل هاي‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬بر‭ ‬اثر‭ ‬ضربات‭ ‬چاقو‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬مي‮ ‬طلبد‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬مقوله‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬عرضه‭ ‬چاقو،‭ ‬قمه‭ ‬و‭ ‬شمشيرهايي‭ ‬كه‭ ‬جز‭ ‬قتل‭ ‬و‭ ‬جرح،‭ ‬كارايي‭ ‬ديگري‭ ‬ندارد،‭ ‬جدي‭ ‬نگاه‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬كنترل‭ ‬آن‭ ‬برنامه هاي‭ ‬اجرايي‭ ‬نوشته‭ ‬شود‮.‬
مردم‭ ‬هم‭ ‬بارها‭ ‬و‭ ‬بارها‭ ‬در‭ ‬تماس‭ ‬با‭ ‬نگارنده‭ ‬با‭ ‬ارائه‭ ‬آدرس‭ ‬مغازه هاي‭ ‬فروش‭ ‬شمشير‭ ‬و‭ ‬قمه‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬شهر‭ ‬مشهد‭ ‬مي‮ ‬خواستند‭ ‬بدانند‭ ‬فروش‭ ‬كالايي‭ ‬كه‭ ‬جز‭ ‬خشونت‭ ‬ثمره اي‭ ‬ندارد،‭ ‬چه‭ ‬فلسفه اي‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬راستي‭ ‬هم‭ ‬كسي‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬پرسش‭ ‬فكر‭ ‬كرده؟‭ ‬چه‭ ‬كسي‭ ‬براي‭ ‬آن‭ ‬پاسخي‭ ‬يافته‭ ‬است؟‭ ‬باز‭ ‬يك‭ ‬شهروند‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬عرضه‭ ‬آزاد‭ ‬قمه‭ ‬و‭ ‬شمشير‭ ‬كه‭ ‬كاركردي‭ ‬جز‭ ‬توليد‭ ‬وحشت‭ ‬و‭ ‬خشونت‭ ‬ندارد‭ ‬مي‮ ‬پرسيد‮:‬‭ ‬اگر‭ ‬عرضه‭ ‬اين‭ ‬ابزار‭ ‬بايد‭ ‬آزاد‭ ‬باشد‭ ‬چرا‭ ‬عرضه‭ ‬سيانور‭ ‬و‭ ‬سم‭ ‬ممنوع‭ ‬است؟‭ ‬خوب‭ ‬كاركرد‭ ‬سم‭ ‬در‭ ‬قتل‭ ‬خيلي‭ ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬كارد‭ ‬و‭ ‬چاقو‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬خطرآفريني‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬جمع‭ ‬مي‮ ‬كنند،‭ ‬به‭ ‬طريق‭ ‬اولي‭ ‬بايد‭ ‬قمه ها‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬جمع‭ ‬كنند‮.‬
‭ ‬شهروند‭ ‬ديگري‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬گفت‮:‬‭ ‬ما‭ ‬فروش‭ ‬‮ ‬آزادانه‭ ‬اسلحه‭ ‬گرم‭ ‬در‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬ايالت هاي‭ ‬آمريكا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تمسخر‭ ‬مي‮ ‬گيريم‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬مذهبي‭ ‬مشهد‭ ‬و‭ ‬ساير‭ ‬شهرهاي‭ ‬كشورمان‭ ‬سلاح‭ ‬سرد‭ ‬آزادتر‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬چيزي‭ ‬مثل‭ ‬پفك‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬مي‮ ‬رسد‮.‬
‭ ‬او‭ ‬مي‮ ‬خواست‭ ‬بداند‭ ‬چرايي‭ ‬ماجرا‭ ‬را،‭ ‬من‭ ‬كه‭ ‬ندانستم‭ ‬و‭ ‬نتوانستم‭ ‬جوابش‭ ‬را‭ ‬بدهم‮.‬
‭ ‬اميدوارم‭ ‬مسئولان‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬دانند‭ ‬و‭ ‬مي‮ ‬توانند‭ ‬پاسخ‭ ‬افكار‭ ‬عمومي‭ ‬را‭ ‬بدهند‮.‬‭ ‬من،‭ ‬اما،‭ ‬اميدوارم‭ ‬يك‭ ‬اقدام‭ ‬همه‭ ‬گير‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬روش هاي‭ ‬علمي‭ ‬و‭ ‬اخلاقي‭ ‬براي‭ ‬جمع آوري‭ ‬ابزار‭ ‬توليد‭ ‬خشونت‭ ‬انجام‭ ‬گيرد‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬راستاي‭ ‬پيشگيري‭ ‬از‭ ‬جرم‭ ‬و‭ ‬جمع آوري‭ ‬بستر‭ ‬آن‭ ‬ناگزير‭ ‬از‭ ‬چنين‭ ‬اقدامي‭ ‬هستيم‮.‬
‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬اين‭ ‬نيازمند‭ ‬توسعه‭ ‬اخلاق‭ ‬در‭ ‬جامعه،‭ ‬عمق‭ ‬يافتن‭ ‬اقدامات‭ ‬تربيتي‭ ‬و‭ ‬حساس‭ ‬كردن‭ ‬خانواده‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬مقوله‭ ‬هم‭ ‬هستيم‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬هم‭ ‬جايي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬نهادهاي‭ ‬فرهنگي‭ ‬و‭ ‬رسانه ها‭ ‬بايد‭ ‬نقش‭ ‬آفريني‭ ‬كنند‭ ‬تا‭ ‬موفقيت‭ ‬با‭ ‬درصد‭ ‬بالايي‭ ‬حاصل‭ ‬آيد‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬هم‭ ‬شدني‭ ‬است‮.‬‭ ‬
چه‭ ‬يادم‭ ‬هست،‭ ‬چندي‭ ‬پيش‭ ‬روزنامه‭ ‬خراسان‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬نوبت‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬يادداشت،‭ ‬گزارش،‭ ‬گزارش‭ ‬خبري‭ ‬و‮...‬‭ ‬به‭ ‬معضل‭ ‬چاقو‭ ‬و‭ ‬چاقوكشي‭ ‬پرداخت‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬قضا‭ ‬ديگر‭ ‬رسانه ها‭ ‬هم‭ ‬همراهي‭ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬مقامات‭ ‬پليس‭ ‬هم‭ ‬بدان‭ ‬پرداختند‭ ‬و‭ ‬نتيجه‭ ‬كاهش‭ ‬چاقوكشي‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬بازه‭ ‬زماني‭ ‬بود‮.‬
‭ ‬به‭ ‬گونه اي‭ ‬كه‭ ‬مشهد،‭ ‬حدود‭ ‬يك‭ ‬ماه‭ ‬را‭ ‬عاري‭ ‬از‭ ‬خبرهاي‭ ‬چاقوكشي‭ ‬پشت‭ ‬سر‭ ‬گذاشت‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬نشان‭ ‬داد‭ ‬كه‭ ‬كار‭ ‬فرهنگي‭ ‬نتيجه‭ ‬بخش‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هنگام‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬اقدامات‭ ‬قضايي‭ ‬و‭ ‬پليسي‭ ‬هم‭ ‬همراه‭ ‬شود‭ ‬نتيجه‭ ‬بخش تر‮.‬‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬روي‭ ‬اميدواريم‭ ‬در‭ ‬مشهد‭ ‬هم‭ ‬يك‭ ‬عزم‭ ‬همگاني‭ ‬در‭ ‬پرهيز‭ ‬از‭ ‬چاقو‭ ‬شكل‭ ‬بگيرد‭ ‬و‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬توزيع‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ابزار‭ ‬خشن‭ ‬به‭ ‬صفر‭ ‬برسد،‭ ‬تا‭ ‬زندگي،‭ ‬رونق‭ ‬گيرد‮.‬‭ ‬چه‭ ‬خوب‭ ‬مي‮ ‬دانيم‭ ‬تا‭ ‬چاقو‭ ‬در‭ ‬جيب‭ ‬جوان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬شيطان‭ ‬هست‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬غرور،‭ ‬يك‭ ‬نگاه‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬آتش‭ ‬دعوا‭ ‬را‭ ‬برافروزد‭ ‬و‭ ‬چاقوها‭ ‬از‭ ‬جيب‭ ‬خارج‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جاي‭ ‬ديگري‭ ‬بنشاند‭ ‬اما‮...‬‭ ‬بگذاريد‭ ‬اين‭ ‬اما‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬زبان‭ ‬كساني‭ ‬بنويسم‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬راحتي‭ ‬عنوان‭ ‬قاتل‭ ‬گرفته اند؛‭ ‬اگر‭ ‬چاقو‭ ‬نداشتم‭ ‬سرنوشت‭ ‬چنين‭ ‬نمي‮ ‬شد،‭ ‬كه‭ ‬هم‭ ‬او‭ ‬بميرد‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬من‮...‬‭ ‬بارها‭ ‬از‭ ‬زبان‭ ‬آنها‭ ‬خوانده ايم‭ ‬كه‭ ‬چاقو،‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬ضربه‭ ‬دو‭ ‬نفر‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬كشد،‭ ‬يك‭ ‬نفر‭ ‬را‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬زحمت‭ ‬ديگري‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬طناب‭ ‬دار‭ ‬مي‮ ‬دهد‮.‬
راست‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬گويند‭ ‬اين‭ ‬مجرمان‭ ‬پريشان‭ ‬و‭ ‬پشيمان‭ ‬اگر‭ ‬چاقو،‭ ‬اين‭ ‬ابزار‭ ‬شيطان‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬آنهانبود‭ ‬چنين‭ ‬تلخ،‭ ‬دست‭ ‬از‭ ‬زندگي‭ ‬نمي‮ ‬شستند‮.‬‭ ‬پس‭ ‬براي‭ ‬ادامه‭ ‬زندگي‭ ‬بايد‭ ‬با‭ ‬چاقو،‭ ‬علمي‭ ‬وعملي‭ ‬مقابله‭ ‬كرد‮.‬(ص-۶)

/ 0 نظر / 97 بازدید