«مرگ باران» است میانمار

 

آدم می کشند

راحت تر از آب خوردن

وحتی راحت تر از آب نخوردن

و سازمان"کشک و آب"

با نام پرطمطراق

 - سازمان ملل متحد-

 کاری نمی کند

شورای امنیت

به خواب شیرین فرو رفته است

و سازمان حقوق بشر

بیانیه صادر می کند

ایالت «راخین» را خون فرا گرفته است

۸۰۰هزار روهنگیا

سیبل شده اند

برای میلیون ها تیر

که در خشاب خشونت می شود

و مرگ می بارد

مرگ باران" است میانمار "

آن وقت رسانه های جهانی

که برای عطسه گربه ای غش می کنند

نمی بینند!

راستی دوربین ها کجاست؟

چرا چشم بشریت غایب است

چرا کسی یقه «تین سین» را نمی گیرد

برای کشتار شهروندان مسلمان این کشور؟

بودا، کجاست

مگر او را به مهربانی نمی شناسند

پس این دست های کیست

که از آستین بودایی به در می آید

این کدام شیطان است

که مرگ می پراکند

آنان که برای شلیک تیر جهل طالبان

به تندیس بودا «می مردند»

امروز کجایند

که برای شلیک شقاوت نوادگان بودا

به قلب مسلمانان «تب» کنند

ویران شود جهانی که

پاره های سنگ

از پاره های قلب مردمان عزیزتر است

کور شود چشم هایی که

نمی بیند رنگ خون را

و کر شود گوش هایی که

نمی شنود فریاد مرگ را...

آدم می کشند

راحت تر از آب خوردن

و کسی به غیرت برنمی خیزد

انگار دهان همه کپک زده است

آی خبرنگاران

 آی شاعران

شما فریاد برآورید...

  خراسان - مورخ دوشنبه 1391/05/02 شماره انتشار 18174 /صفحه7/ادبی و هنری

/ 0 نظر / 102 بازدید