لبخند خلیج فارس ایران به سلام عزتمندانه « ناوشکن جماران»

وارث شهیدان
ایستاده برعهد و پیمان، قامت کشیده به افتخار و به سلام فرمانده کل قوا آمده خبردار...اینان وارثان شهیدان دریا هستند، مردان همیشه سرفرازاین دیار
دفاع از وطن
تابلویی از نشان های نیروی دریایی. هر نشانه یادآور رازی است و رمزی که صدالبته سرالاسرار همه، توانا شدن برای دفاع از وطن است
نیل و خلیج فارس
اگر کافران فرعون کیش را سرپنجه در پنجه شدن با فرزندان مومن ایران زمین باشد، خلیج فارس می تواند قصه نیل و فرعون را تکرار کند. این جا همیشه خلیج فارس است
تا تو را نوح است کشتی بان...
تا انقلاب را چون تو نوحی کشتی بان است، غم نباید داشت که فردا نیز از آ ن ما خواهد بود،فردایی سراسراقتداروسرفرازی
لطف خداوند
در لحظه، لحظه ساخت این ناوشکن، مدد خداوندگار ما را یار بود و یاد شهدا، غمگسار. دست هامان به کار خواستن بود، پس از آن که اندیشه مان توانستن را باور کرد و یا علی گفت و اینک ماییم در رکاب شما یاعلی!
نسل ناوچه پیکان
تا آنسو... تاهر کجا که بفرمایی، قامت کشیده بر پهنه دریا می ایستیم. تا  آنسو و تا هر کجا، بفرمایی به پای جان می رویم، ما نسل ناوچه پیکان و سهند و جوشن هستیم، مرد نبردهای بزرگ
یاد یاران
یاد ناوچه حماسه آفرین پیکان بخیر که پایان نیروی دریایی عراق را رقم زد، یاد جوشن و سهند و سبلان بخیر که در برابر آمریکا تمام قد ایستادند، اینک جماران به یاد یاران آمده است
درس جماران
سرجنگ با هیچ کس نداریم. مکتب جماران ، پرهیز از جنگ بود، اما اگر کسی دست تعدی دراز کند، دستانش را قطع می کنیم، این درس مکتب جماران است و شیوه رزم ناوشکن جماران!
ما می توانیم
گفتند، نمی توانید. خواستند ما بپذیریم این نتوانستن را، اما امام عزیز آموختمان، که می توانیم، تعلیممان کرد، به می شود، پس خواستیم و برخاستیم و ساختیم واینک پرچم عزت را در پهنه دریا برافراشتیم
پرچم های پرافتخار
شهدا، سند عزت ایران هستند. پرچم هایی که چون افراشته اند نسیم به زیارت شان می آید با بسم ا...الرحمن الرحیم و اینک روح شهدا، میزبان قافله سالار عزت ایران است...
نماز اقتدار
بسم ا...اول را با شما گفتیم آقا و اینک ایستاده بر ناوشکن جماران آماده ایم تا نماز اقتدار رانیز با شما بسم ا...بخوانیم، پس ا...اکبر و بسم ا...الرحمن الرحیمخراسان - مورخ شنبه 1388/12/01 شماره انتشار 17491/صفحه۱۰
/ 0 نظر / 94 بازدید