اخلاق بهشتی

اخلاق نیکو کلید بهشت است. نه فقط راه انسان را به سوی بهشت هموار می کند که در همین دنیا و در شب و روز زندگی هم جلوه هایی از «حیات بهشتی» را نشان می دهد. حتی دیگران هم در تعامل با افراد «بهشتی اخلاق»، رایحه فردوس را به جان استشمام می کنند و با سرمشق گیری از آنان به توسعه بهشت در جامعه کمک می کنند. حضرت امام رضا علیه السلام با تاکید بر حسن اخلاق و مومنانه سازی رفتار اجتماعی، نیک خلقی را به عنوان سلامت آفرین زندگی به داخل خانه می برند تا تعامل آدمی با اهل خانه و خانواده خویش را مهندسی فرمایند: «احسَنُ الناسِ ایمانا احسَنُهم خُلقا و الطَفُهم باَهلِه، وَ اَنا اَلطَفُکم بِاَهلی» نیکوترین مردم از نظر ایمان، خوش خلق ترین و با لطف ترین آن ها نسبت به اهل خویش است... با نگاه به این روایت روشنی آفرین می توان گفت همان طور که در کمک های مالی و صله رحم و نیز مباحث فقهی و حقوقی قاعده «الاقرب فالاقرب» جاری است، در حوزه اخلاق هم باید به این قاعده توجه کرد و با خوش اخلاقی در خانواده بهشت را در چاردیواری خویش تثبیت کرد و با توسعه خوش اخلاقی در جامعه به گسترش بهشت کمک کرد... .

خراسان رضوی - مورخ چهارشنبه 1394/05/07 شماره انتشار 19030/صفحه6/فرهنگی/در آستان خورشید

/ 0 نظر / 94 بازدید