خيز‭ ‬بلند‭ ‬خوزستان‮!‬

خوزستان‭ ‬قد‭ ‬مي‮ ‬كشد‮.‬‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬مطمئنم‮.‬‭ ‬عزم‭ ‬جزم‭ ‬دولت‭ ‬هم‭ ‬نشان‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬قامت‭ ‬كشيدن‭ ‬خوزستان‭ ‬دل‭ ‬خوش‭ ‬دارد‮.‬‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬هر‭ ‬ايراني‭ ‬ديگر‮.‬‭ ‬ما‭ ‬همه،‭ ‬هر‭ ‬كجاي‭ ‬ايران‭ ‬كه‭ ‬زاده‭ ‬شده‭ ‬باشيم‭ ‬و‭ ‬زندگي‭ ‬كنيم‭ ‬باز‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬فرزند‭ ‬خوزستان‭ ‬مي‮ ‬دانيم‮.‬‭ ‬احمدي‮ ‬نژاد‭ ‬هم‭ ‬ازاين‭ ‬واقعيت‭ ‬سخن‭ ‬گفت‭ ‬تاهمدلي‭ ‬ايران‭ ‬با‭ ‬خوزستان‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬دهد‮.‬‭ ‬جايي‭ ‬كه‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬دل هامان‭ ‬را‭ ‬صد‭ ‬پاره‭ ‬مي‮ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬يكپارچه‭ ‬مي‮ ‬شد‮.‬‭ ‬جايي‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬جانمان‭ ‬جانانه‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬دفاع‭ ‬كرديم‮.‬‭ ‬جايي‭ ‬كه‭ ‬مثل‭ ‬خانه‭ ‬خود‭ ‬عزيز‭ ‬و‭ ‬صاحب‭ ‬حرمتش‭ ‬مي‮ ‬دانستيم‮.‬‭ ‬پس‭ ‬حق‭ ‬داريم‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬فرزند‭ ‬خوزستان‭ ‬بدانيم‮.‬‭ ‬اصلاً‭ ‬هر‭ ‬ايراني‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬بزرگي‭ ‬و‭ ‬سرافرازي‭ ‬ايران‭ ‬اعتقاد‭ ‬دارد،‭ ‬خوزستاني‭ ‬است‭ ‬خرمشهري‭ ‬است‭ ‬اصلاً‭ ‬همه‭ ‬ايراني‮ ‬ها،‭ ‬خويشاوندان‭ ‬بلافصل‭ ‬محمد‭ ‬جهان آرا،‭ ‬بهروز‭ ‬مرادي،‭ ‬بهنام‭ ‬محمدي،‭ ‬عبدالرضا‭ ‬موسوي،‭ ‬درياقلي‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬هستند‮.‬‭ ‬همه‭ ‬خواهران‭ ‬و‭ ‬برادران‭ ‬شهدايي‭ ‬كه‭ ‬خرمشهر‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بهشت‭ ‬پيوند‭ ‬زدند‮.‬‭ ‬خرمشهر‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬ماست‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬همه‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬خرمشهر‮.‬‭ ‬پس‭ ‬بايد‭ ‬براي‭ ‬سربلندي‭ ‬خرمشهر‭ ‬و‭ ‬آبادان‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬خوزستان‭ ‬تلاش‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬دولت‭ ‬هم‭ ‬بخواهيم‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬وجود،و‭ ‬بيشتر‭ ‬از‭ ‬گذشته‭ ‬‮«‬فوق العاده‭ ‬بودن‭ ‬‮»‬‭ ‬اين‭ ‬منطقه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬ساختن‭ ‬آن‭ ‬اقدام‭ ‬كند‮.‬‭ ‬چه‭ ‬خوب‭ ‬مي‮ ‬دانيم‭ ‬وقتي‭ ‬ديواري‭ ‬از‭ ‬خانه اي‭ ‬فرو‭ ‬ريخته‭ ‬باشد،‭ ‬عقلاً‭ ‬بازسازي‭ ‬آن‭ ‬اولويت‭ ‬دارد‭ ‬تا‭ ‬سنگ‭ ‬و‭ ‬نما‭ ‬كردن‭ ‬ديوار‭ ‬سالم‮.‬‭ ‬حالا‭ ‬خوزستان،‭ ‬ديوار‭ ‬فرو‭ ‬ريخته‭ ‬است‭ ‬كه،‭ ‬بازسازي‮ ‬حق‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬اعتباري‭ ‬هم‭ ‬هست‭ ‬اول‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬مناطق‭ ‬برود،‭ ‬بعد‭ ‬براي‭ ‬سنگ‭ ‬كردن‭ ‬ديوار‭ ‬و‭ ‬تزئين‭ ‬بنا‭ ‬مصرف‭ ‬شود‮.‬‭ ‬اروندرود‭ ‬بايد‭ ‬دوباره‭ ‬رونق‭ ‬گيرد‭ ‬و‭ ‬بنادر‭ ‬آبادان‭ ‬و‭ ‬خرمشهر‭ ‬از‭ ‬آنچه‭ ‬قبل‭ ‬ازانقلاب‭ ‬بوده اند‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬مراتب‭ ‬آبادتر‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬آنچه‭ ‬امروز‭ ‬هست‭ ‬اصلاً‭ ‬در‭ ‬خور‭ ‬شأن‭ ‬اين‭ ‬منطقه‭ ‬ودرخور‭ ‬شأن‭ ‬نگاه‭ ‬ويژه‭ ‬نظام‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬خطه‭ ‬نيست.آمار‭ ‬بالاي‭ ‬بيكاري،‭ ‬فقر،‭ ‬بهداشت‭ ‬نا‭ ‬مناسب‭ ‬مشكلات‭ ‬درمان‭ ‬و‭ ‬مسائل‭ ‬اجتماعي‭ ‬و‭ ‬اقتصادي‭ ‬ناهنجاري‮ ‬هاي‭ ‬به‭ ‬جا‭ ‬مانده‭ ‬از‭ ‬دوران‭ ‬جنگ‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬خطراتي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬كه‭ ‬خوزستان‭ ‬را‭ ‬تهديد‭ ‬مي‭ ‬كند.و‭ ‬صد‭ ‬البته‭ ‬اين‭ ‬همه‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬شعار‭ ‬و‭ ‬وعده‭ ‬نمي‮ ‬شود‭ ‬بلكه‭ ‬كار‭ ‬مي‮ ‬خواهد،‭ ‬كار‭ ‬،‭ ‬طرح‭ ‬،‭ ‬برنامه‭ ‬و‭ ‬اعتبار‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬و‭ ‬صدالبته‭ ‬هوشياري‭ ‬و‭ ‬هوشمندي‭ ‬و‭ ‬تأمل‭ ‬و‭ ‬توكل‮.‬
خوزستان‭ ‬با‭ ‬برخورداري‭ ‬از‭ ‬سهم‭ ‬مناطق‭ ‬نفت خيز‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬غبار‭ ‬محروميت‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬تن‭ ‬بتكاند‭ ‬،‭ ‬برخيزد‭ ‬و‭ ‬دوباره‭ ‬نبض‭ ‬تپنده‭ ‬ايران‭ ‬شود‮.‬‭ ‬آري‭ ‬خوزستان‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬باور‭ ‬كنيم‮.‬‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬توانيم،‭ ‬پس‭ ‬برخيزيم‮.‬

(ص-۶)

/ 0 نظر / 3 بازدید