فرزندان علي را ياري كنيم

 آنها به نام»علي« برخاستند و »لرزه« بر»اركان ستم« انداختند و كاري كردند كارستان كه درذهن كسي هم نمي گنجيد، پس نگذاريم از پا بيفتند آنهايي كه با ضربات علي وار خود ساكنان قلعه خيبر قرن 21 را در هم كوبيدند. آنها مأذنه هايي را مانند هستند كه اذان رهايي از آن لحظه اي قطع نمي شود. نگذاريم آواز اذان در»حنجره زخمي« موذن بشكند. بياييم و به اندازه توانمان كمك كنيم اين ايستادگي ادامه يابد.
حتي به اندازه يك لحظه هم كه ايستادن مأذنه ها را استمرار بخشيم، شيطان را شكسته ايم. نگوييم، »آخر«چه مي شود. كه اين بد گفتن به»آغاز« است. نگوئيم توان حزب ا... قابل قياس با اسرائيل نيست. از قياس نگوئيم كه اولين قياس كننده، از درگاه الهي رانده شد. نگوئيم اسرائيل با بمب هاي هدايت شونده اهدايي آمريكا چه ها كه نمي كند اما حزب ا... چه حزب ا...، يكه و تنها، كاري كرده است كه از همه ارتش هاي عرب ساخته نبود. حزب ا... خانه را بر سر صهيونيست هاي غاصب خراب كرد و سربازانش را در هم كوبيد و توان نظامي اش را به بازي گرفت با اين همه باور كنيد حتي اگر توان رزمي بالا و مجاهدت پيروز نسل ابوذر نبود و حزب ا...همه موشك هايش را به بيابانهاي اسرائيل مي زد، حتي اگر همه راكت هايش در هوا منفجر مي شد، حتي اگر هيچ گلوله اي به دشمن نمي خورد باز هم گلوله ها و راكت ها و موشك هاي حزب ا...به هدف خورده است مثل رمي جمره كه هر چه سنگ مي زنند به قلب شيطان مي خورد مگر نه اينكه هدف شكستن اقتدار دشمن و پاره كردن افسانه شكست ناپذيري صهيونيزم بود

و مگرنشكست اين اقتدار شيطاني و در هم دريده نشد اين افسانه و مگر پاره نشد اين رمان نفرين شده حزب ا...همان لحظه اي پيروز شد كه بدون هراس، اولين گلوله را به سمت اسرائيل شليك كرد و صهيونيزم شكست همان لحظه اي كه اولين حزب الهي تمام قدايستاد، اولين موذن»اذانش« را به»آخر« رساند و اولين نمازگزار تكبيرةالاحرام خواند و نمازش را آغاز كرد و اولين كودك قلكش را براي كمك به حزب ا...شكست. آري صهيونيزم شكست خورده است هم از نظر نظامي و هم حيثيتي، هم اقتصادي و هم اجتماعي كه گردشگران مي گريزند و مهاجران به بازگشت مي انديشند لذا مي كوشد به كمك همه باطل كيشان، حزب ا...ايستاده و يا علي گوي را بر خاك اندازد. پس از سرفرازي حزب  ا...در ميدان عمل دومين پيروزي جبهه حق  خواهان اين است كه لحظه به لحظه،ايستادگي حزب ا... را تقويت كنند. استمرار حزب ا...، شكست حزب شيطان است و حيف است ما در اين جشن پيروزي حق و شكست باطل حضور نداشته باشيم. بياييم به اندازه توانمان، پول شيريني كه در جشن مي بايد مصرف كنيم را به تقويت حزب ا...اختصاص دهيم، ديروز اماممان فرمود اگر هر يك از مسلمانها يك سطل آب مي ريختند، سيلي مي شد كه اسرائيل را از ميان مي برد و امروز هر ريال كمك هر يك از ما، با تقويت حزب ا...، »بنيان مرصوصي« مي سازد كه سر شيطان را به سنگ مي كوبد. حيف است در شكل گيري اين صف مقدس، اين سنگ عدالت ما سهمي به اندازه يك ريال، يك دعا، يك لبخند، يك كلمه نداشته باشيم.
ما كه به نام محمد، به نام علي، به نام حسن و حسين و مهدي و زهرا در راه خدا جان مي دهيم به يقين از هيچ نوع كمكي در راستاي كلمه ا... و اهتزاز پرچم محمدرسول ا... و فرياد مردانه علي ولي ا...كوتاهي نخواهيم كرد. جان ما فداي يك ياعلي، پس اي غيرتمندان مسلمان اي نمادهاي غيرت اسلامي، يا علي مدد!(ص۲)

/ 0 نظر / 93 بازدید