۱۰۰۰‬محوطه‭ ‬باستاني


سيستان‭ ‬و‭ ‬بلوچستان‭ ‬گنج هايي‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬هزار‭ ‬سال‭ ‬خشكسالي‭ ‬هم‭ ‬آسيب‭ ‬نمي‮ ‬بيند‮.‬‭ ‬گنج هايي‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬ظهور‭ ‬و‭ ‬كاربردي‭ ‬شدن،‭ ‬برنامه‭ ‬و‭ ‬تدبير‭ ‬و‭ ‬مدير‭ ‬مي‮ ‬خواهد،‭ ‬مديري‭ ‬كه‭ ‬ظرفيت ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فعليت‭ ‬برساند،‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬خواهيم‭ ‬ديد‭ ‬همين‭ ‬استان‭ ‬به‭ ‬ظاهر‭ ‬فقير‭ ‬كه‭ ‬نه‭ ‬صنعت‭ ‬آن چناني‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬خشكسالي‭ ‬رمقي‭ ‬براي‭ ‬كشاورزي‭ ‬آن‭ ‬گذاشته‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ظرفيت‭ ‬گردشگري‭ ‬خود،‭ ‬به‭ ‬حق‭ ‬خويش‭ ‬در‭ ‬فرآيند‭ ‬توسعه‭ ‬خواهد‭ ‬رسيد‭ ‬تا‭ ‬براي‭ ‬فرزندان‭ ‬خويش‭ ‬امكان‭ ‬‮ ‬زندگي‭ ‬بهتر‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬نوادگان‭ ‬رستم،‭ ‬‮«‬‭ ‬ديوهاي‭ ‬روسياه‮»‬‭ ‬فقر‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬زمين‭ ‬زنند‭ ‬و‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬زندگاني‭ ‬شايسته‭ ‬شاٌن‭ ‬ملت‭ ‬ايران‭ ‬بسازنند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬پيشاني‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬در‭ ‬شرق‭ ‬كشور،‭ ‬چهره اي‭ ‬دلپذير‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬يافته،‭ ‬فراديد‭ ‬شهروندان‭ ‬ديگر‭ ‬كشورها‭ ‬قرار‭ ‬دهند‮.‬‭ ‬شما‭ ‬اين‭ ‬خبر‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬حاكي‭ ‬از‭ ‬ظرفيت‭ ‬بالاي‭ ‬آثار‭ ‬باستاني‭ ‬در‭ ‬سيستان‭ ‬و‭ ‬بلوچستان‭ ‬است‭ ‬بخوانيد:هنگام‭ ‬تهيه‭ ‬نقشه‭ ‬باستان شناسي‭ ‬سيستان،‭ ‬باستان شناسان‭ ‬دريافتند‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬‮٠١‬‭ ‬كيلومتر‭ ‬مربع‭ ‬يك‭ ‬محوطه‭ ‬باستاني‭ ‬شناسايي‭ ‬شده‭ ‬است‮.‬‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬اساس‭ ‬پيش بيني‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬‮٠٠٠١‬‭ ‬محوطه‭ ‬باستاني‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬منطقه‭ ‬از‭ ‬استان‭ ‬سيستان‭ ‬و‭ ‬بلوچستان‭ ‬كشف‭ ‬شود.به‭ ‬گزارش‭ ‬خبرگزاري‭ ‬ميراث‭ ‬فرهنگي‭ ‬باستان شناسان‭ ‬دانشگاه‭ ‬سيستان‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬متولي‭ ‬تهيه‭ ‬نقشه‭ ‬باستان شناسي‭ ‬منطقه‭ ‬سيستان‭ ‬از‭ ‬استان‭ ‬سيستان‭ ‬و‭ ‬بلوچستان‭ ‬پيش بيني‭ ‬مي‮ ‬كنند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬نقشه‭ ‬باستان شناسي‭ ‬اين‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬استان‭ ‬‮٠٠٠١‬‭ ‬محوطه‭ ‬باستاني‮ ‬شناسايي‭ ‬و‭ ‬علامت گذاري‭ ‬شود‮.«‬‭ ‬رضا‭ ‬مهرآفرين‮»‬،‭ ‬مدير‭ ‬گروه‭ ‬باستان شناسي‭ ‬دانشگاه‭ ‬سيستان‭ ‬و‭ ‬سرپرست‭ ‬تهيه‭ ‬نقشه‭ ‬باستان شناسي‭ ‬سيستان‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬باره‭ ‬به‭ ‬CHN‭ ‬گفت‮:‬‭ ‬‮«‬‭ ‬سيستان‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬مناطق‭ ‬باستان شناسي‭ ‬مهم‭ ‬كشور‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬طبق‭ ‬محاسباتي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬نخست‭ ‬تهيه‭ ‬نقشه‮ ‬‭ ‬باستان شناسي‭ ‬اين‭ ‬منطقه‭ ‬در‭ ‬وسعتي‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬‮٠٠٦‬‭ ‬تا‭ ‬‮٠٠٧‬‭ ‬كيلومتر‭ ‬مربع‭ ‬صورت‭ ‬گرفت،‭ ‬مشخص‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬‮٠١‬‭ ‬كيلومتر‭ ‬مربع‭ ‬يك‭ ‬محوطه‭ ‬باستاني‭ ‬شناسايي‭ ‬شده‭ ‬است‮.»‬وي‭ ‬گفت‮:‬‭ ‬اين‭ ‬محاسبات‭ ‬نشان‭ ‬مي‮ ‬دهد‭ ‬تا‭ ‬پايان‭ ‬مطالعات‭ ‬باستان شناسي‭ ‬براي‭ ‬تهيه‭ ‬نقشه‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬انتظار‭ ‬شناسايي‭ ‬‮٠٠٠١‬‭ ‬محوطه‭ ‬باستاني‭ ‬باشيم‮».‬خب‭ ‬با‭ ‬ساماندهي‭ ‬يك‭ ‬هزار‭ ‬محوطه‭ ‬باستاني‭ ‬و‭ ‬تدبير‭ ‬و‭ ‬برنامه ريزي‭ ‬براي‭ ‬جذب‭ ‬گردشگر‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬نياز‭ ‬به‭ ‬ظرفيت‭ ‬ديگري‭ ‬هست؟‭ ‬اگرچه‭ ‬ظرفيت هاي‭ ‬ديگر‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬پيش‭ ‬بايد‭ ‬راه اندازي‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬حق‭ ‬هم‭ ‬همين‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬گمان‭ ‬من‭ ‬ساماندهي‭ ‬اين‭ ‬هزار‭ ‬محوطه‭ ‬لااقل‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬هزار‭ ‬كارخانه‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬درآمد‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬توسعه‭ ‬نقش‭ ‬آفرين‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬حال‭ ‬هر‭ ‬استاني‭ ‬يك‭ ‬ظرفيت‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬برنامه‭ ‬توسعه‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬همان‭ ‬ظرفيت‭ ‬بنويسند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬درآورند‭ ‬تا‭ ‬رونق،‭ ‬زودتر‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬چهره‭ ‬بنمايد‮.‬
(۷/۴/۸۶-ص-۶)

/ 0 نظر / 99 بازدید