كسي‭ ‬ديوار‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بالا‭ ‬نمي‮ ‬چيند‮!‬

ديوار‭ ‬را‭ ‬كسي‭ ‬از‭ ‬بالا‭ ‬نمي‮ ‬چيند‭ ‬تا‭ ‬بيايد‭ ‬پايين‮.‬‭ ‬ديوار‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬روي‭ ‬زمين‭ ‬مي‮ ‬چينند‭ ‬به‭ ‬بالا‮.‬‭ ‬اما‭ ‬حالا‭ ‬در‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬زمين خواري،‭ ‬انگار‭ ‬مي‮ ‬خواهند‭ ‬خشت ها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بالا‭ ‬بچينند‮.‬‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬يك‭ ‬بنگاه دار‭ ‬مشهدي‭ ‬مي‮ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬معتقد‭ ‬بود،‭ ‬افراد‭ ‬هراندازه‭ ‬توانمند‭ ‬باشند‭ ‬نمي‮ ‬توانند‭ ‬زمين‭ ‬چنداني‭ ‬بخرند‮.‬‭ ‬زمين ها‭ ‬را‭ ‬ارگان ها‭ ‬و‭ ‬نهادها‭ ‬و‭ ‬سازمان هاي‭ ‬دولتي‭ ‬و‭ ‬خصوصي‭ ‬مي‮ ‬خرند‭ ‬كه‭ ‬هم‭ ‬توان‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬قدرت‮.‬‭ ‬او‭ ‬نشاني‮ ‬هايي‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬داد،‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬سوران‭ ‬كه‭ ‬فلان‭ ‬سازمان‭ ‬‮٣١١‬‭ ‬هكتار‭ ‬زمين‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬بهمان‭ ‬اداره‭ ‬‮٠٠١‬‭ ‬هكتار‮.‬‭ ‬اما‭ ‬قانون‭ ‬انگار‭ ‬يقه‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬نمي‮ ‬گيرد‭ ‬يا‭ ‬اگر‭ ‬هم‭ ‬گرفته‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬گفته‭ ‬نمي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬حال‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬قانون‭ ‬براي‭ ‬همه‭ ‬دركاغذ‭ ‬و‭ ‬نوشته‭ ‬يكسان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬عمل‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬يكسان‭ ‬باشد‭ ‬وهمه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬چشم‭ ‬ببيند‭ ‬اما‮...‬راستي‭ ‬ماجراي‭ ‬زمين خواري‭ ‬در‭ ‬مشهد‭ ‬چه‭ ‬شد؟‭ ‬ما‭ ‬بارها‭ ‬در‭ ‬روزنامه‭ ‬در‭ ‬گزارش ها‭ ‬و‭ ‬نوشته ها‭ ‬و‭ ‬خبرها‭ ‬به‭ ‬تحليل‭ ‬ماجرا‭ ‬پرداختيم‭ ‬و‭ ‬همكاران‭ ‬ما‭ ‬انگشت‭ ‬اشاره‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سوي‭ ‬هدف‭ ‬گرفتند،‭ ‬روي‭ ‬نقاط‭ ‬حساس‭ ‬هم‭ ‬انگشت‭ ‬گذاشتند‭ ‬اما‮...‬‭ ‬آيا‭ ‬كاري‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬مي‮ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬جلوي‭ ‬اين‭ ‬كار‭ ‬گرفته‭ ‬شود،‭ ‬انجام‭ ‬گرفته‭ ‬است؟‭ ‬آيا‭ ‬با‭ ‬مقوله‭ ‬زمين هايي‭ ‬كه‭ ‬‮٢‬‭ ‬هكتار‭ ‬بود‭ ‬اما‭ ‬‮٢٢‬‭ ‬هكتار‭ ‬سند‭ ‬خورد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بيرجند‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬رسيد‭ ‬قاطعانه‭ ‬برخورد‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬عبرت‭ ‬ديگران‭ ‬شود؟‭ ‬آيا‭ ‬نقش‭ ‬اين‭ ‬پديده‭ ‬در‭ ‬وضعيت‭ ‬قيمت‭ ‬مسكن‭ ‬واكاوي‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬آيا‭ ‬نقش‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬رشد‭ ‬بدقواره‭ ‬شهر‭ ‬كارشناسي‭ ‬شده‭ ‬است؟‭ ‬و‭ ‬آيا‮...‬آيا‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬پديده،‭ ‬قانوني‭ ‬و‭ ‬قاطع‭ ‬و‭ ‬همه گير‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬يا‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬مرد‭ ‬بنگاه دار‭ ‬مي‮ ‬گفت،‭ ‬مهره هاي‭ ‬ريز،‭ ‬بزرگ‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬آمده اند‭ ‬و‭ ‬بزرگ ها‭ ‬را‭ ‬كسي‭ ‬نديده‭ ‬است‮!‬‭ ‬حال‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬درهم‭ ‬ريختن‭ ‬يك‭ ‬بناي‭ ‬زشت‭ ‬بايد‭ ‬خشت هاي‭ ‬زيرين‭ ‬را‭ ‬كشيد‭ ‬تا‭ ‬بنا‭ ‬برهم‭ ‬ريزد.براي‭ ‬نابودي‭ ‬يك‭ ‬درخت‭ ‬فاسد‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬ريشه اش‭ ‬كوبيد،‭ ‬با‭ ‬تبر،‭ ‬به‭ ‬حكم‭ ‬قانون‮.‬‭ ‬براي‭ ‬ساختن‭ ‬يك‭ ‬بناي‭ ‬سالم‭ ‬و‭ ‬مهندسي‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬خشت ها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬پايين‭ ‬روي‭ ‬هم‭ ‬چيد،‭ ‬منطقي‭ ‬و‭ ‬درست‭ ‬تا‭ ‬اگر‭ ‬تا‭ ‬ثريا‭ ‬هم‭ ‬رفت،‭ ‬ديوار‭ ‬راست‭ ‬برود‮.‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 94 بازدید