بهار حماسه در زمستان ستم


 

" ظلم و بیداد... ستم و ... سرانجامی جز این ندارد؛ نابودی! و این وعده حق است که باطل پایدار نمی ماند حتی اگر برای ماندگاری خود، سرها بر دار کشد. «الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم»، این باور تجربه شده ماست و دهه فجر، شاهد صادق این حقیقت است.

" جواب سخن را، جواب کلمه را با گلوله دادند تا بمانند، غافل از این که ظالم نمی ماندو تفنگ هرگز سند ماندگاری را امضا نمی کند که اگر امضا می کرد ظالمان جهنمی دیگر مانده بودند، یزیدمانده بود چنگیز مانده بود و همه جنایتکاران مانده بودند اما ... ظلم پایدار نمی ماند!

" وقتی ددان دژخیم، فریادها را با گلوله پاسخ دادند، مردم هم، زن و مرد به خیابان ها آمدند تا با کلمه، مردان زره پوش سوار و ماسک بر چهره و تفنگ به دست را خلع سلاح کنند و حاکمان را خلع مقام، خلع تاج و تخت، مردم آمدند تا تاریخ را ورق بزنند و ... بذرهای شهادت به بار نشست و بهار شد همه ایران در دل زمستان.

" نزن سرباز! نزن سرباز! لباس تو باید امید را به یاد آورد، باید امنیت را برای همه ایران به ارمغان آورد، تو باید نگهبان ایران باشی، نگهبان مرز پرگهر، نه حافظ آنانی که گوهر ایرانی بودن را به اشارت بیگانه می فروشند. تفنگت را کنار بگذار، من به تو گل خواهم داد. حتی در لوله تفنگت گل خواهم کاشت.

" ... هرچه نشانی از شاه داشت در خشم مردم سوخت. هرچه بوی کهنگی استبداد داشت به دور ریخته شد. خانه تکانی کردند مردم و اول از همه، مجسمه های شاه این تندیس های بت پرستی را درهم شکستند و بیرون ریختند تا توحید درجان مردمان بنشیند و همه درخانه پاک، پاک زندگی کنند.

" سرانجام، دیو گریخت. دیوپرستان درهم شکستند و ملتی پس از سال ها اسارت در زندان دیو خون آشام، آزادی را با همه وجود احساس کردند و فرشته ای آمد که از زیبایی می گفت، از حقیقت های در غبار، از حق هایی که باید احیا می شد و از مردم، مردمی که باید به حق خود می رسیدند. فرشته آمد و بهار شد ایران.

" ... راستی نسل امروز که دیروز را به چشم ندید، چقدر با این قطعه تاریخ این ملک آشناست؟ نسل سومی از حماسه نسل اول و دوم چه می داند؟ کتاب های درسی پاسخگوی چراهای او هست یا نه؟ متولیان فرهنگ و تاریخ انقلاب آیا توانسته اند پیام انقلاب و دفاع مقدس را به گوش نسل جوان برسانند؟

" دیروز، صندوق ذخیره معرفتی امروز و فردای ماست؛ باید زمینه بهره مندی همگان را از آن فراهم کرد. چه میراث نسل های امروز و فردا، تنها چاه نفت نیست بلکه قله های معرفتی هم هست. راستی میراث نسل امروز از معارف انقلاب و دفاع مقدس را کی خواهیم داد و چگونه؟ راستی چگونه؟!

صفحه 10 صفحه ویژه ، شماره سریال 17190 ، تاریخ انتشار 871109
/ 0 نظر / 93 بازدید