مشهد عاشقان

به مشهد نگاه مي كنم؛ شهري چنين رفيع، نديده ام و به حرم كه مردي در آن چشم ها را مي نوازد كه در يك دستش زمين و در دست ديگرش آسمان است و من هروقت به حرم مي روم و يا حرم را به دل مي برم، احساس مي كنم زمين چقدر كوچك و آسمان چقدر در دسترس است.
من حتي در حرم كه هستم حس مي كنم آن قدر قد مي كشم كه مي توانم روي خورشيد به لطف سايه افكنم، گاهي با خود مي گويم اين شب و روز ، حاصل همان قد كشيدن هاست و بالاتر، اصلا حرم، خط تميز حق از باطل است و مشهد دقيقا روي نصف النهار معرفت بنا شده است و دو نيم كره شكل مي گيرد كه هرچه و هركه در نيم كره معرفت امام رضاست حق و هرچه غير اين است باطل است.
Jتصور اين كه روزي از مشهد شما بروم، آقا، عذابم مي دهد. با خود مي گويم مگر مي شود در هواي ديگري نفس كشيد اينجا، در مشهد كه نفس مي كشيم، عطر نفس هاي شما را مي توان حس كرد. مي توان چشم ها را بست و قامت رشيدتان را در كوچه،كوچه هاي اين ديار ديد، وضو گرفت و مشت، مشت اين خاك را برداشت و بو كرد وجايي كه نماز خوانده ايد را پيدا كرد و حضور كعبه را همانجا در نماز تماشا عارف شد.
Jنمازهايي كه از حرم شما، آقا، به سوي كعبه آغاز مي شود، به كاروان نوري مي ماند كه جان ها را روشني مي بخشد و چه بسيارند، فرشته هايي كه كوزه بر دوش مي آيند تا از اين نورزلال، جام برگيرند و جان پر از شوق كنند و باز اين طواف ضريح است، كه طواف بر گرد كعبه را به حقانيت شهادت مي دهد.
اينجا، در حرم، نگاه ها، صاحب حرمت است و واژه ها هم. من خود بسيار ديده ام كه در حرم ، فرشتگان لابلاي آدم ها مي گردند تا واژه هايي كه از لب هاشان فرو مي ريزد را قبل از آن  كه به زمين بريزد، بردارند و به آسمان ببرند.
Jمن خود، در حرم، عشق را ديده ام كه از چشم و زبان و دل مردم مي تراود و واژه هايي را ديده ام كه وقتي از حرم بيرون مي آيند، مثل مهتاب نور مي دهند و آدم هايي كه وقتي در شب نفس مي كشند، مثل تسبيح شب نما شكل مي گيرد و مي درخشد.
Jگاهي با خود مي گويم، كشورهايي كه مشهد ندارد، مردم براي شفا كجا مي روند و در شهرهايي كه حرم امام رضا(ع) ندارد، مردم وقتي مي خواهند از سر خيابان ها بگذرند، چگونه راه خود را پيدا مي كنند ما در مشهد، وقتي كه از گذري كه به حرم منتهي مي شود مي رسيم، بر مي گرديم و سلام مي دهيم و راه خود را مي يابيم و آغاز مي كنيم. با خود مي گويم پس در شهرهاي ديگر مردم چه مي كنند
راستي سختشان نيست، نديدن حرم........(ص-۶)

/ 0 نظر / 95 بازدید