واجب‭ ‬مظلوم

نماز‭ ‬مي‮ ‬خوانيد،‭ ‬عابد‭ ‬خوانده‭ ‬و‭ ‬عزيز‭ ‬داشته‭ ‬مي‮ ‬شويد‮.‬‭ ‬روزه‭ ‬مي‮ ‬گيريد،‭ ‬تكريم‭ ‬مي‮ ‬بينيد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬افتخارتان‭ ‬سفره‭ ‬افطار‭ ‬پهن‭ ‬مي‮ ‬كنند‮.‬‭ ‬خمس‭ ‬و‭ ‬زكات‭ ‬مي‮ ‬دهيد‭ ‬بزرگ‭ ‬داشته‭ ‬مي‮ ‬شويد‮.‬‭ ‬به‭ ‬حج‭ ‬مي‮ ‬رويد‭ ‬تكريم‭ ‬مي‮ ‬بينيد‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬صدر‭ ‬مي‮ ‬نشينيد‭ ‬و‮...‬‭ ‬هرعبادتي‭ ‬و‭ ‬انجام‭ ‬هر‭ ‬فريضه اي‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬چشم‭ ‬جامعه‭ ‬عزت‭ ‬مي‮ ‬بخشد‭ ‬اما‭ ‬يك‭ ‬واجب،‭ ‬يك‭ ‬تكليف‭ ‬الهي،‭ ‬يك‭ ‬وظيفه‭ ‬حق‭ ‬خواسته‭ ‬هست‭ ‬كه‭ ‬انجام دهنده اش‭ ‬نه‭ ‬تكريم‭ ‬مي‮ ‬بيند‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬بزرگ‭ ‬داشته‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬مدام‭ ‬زخم‭ ‬تيغ‭ ‬و‭ ‬زبان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جان‭ ‬مي‮ ‬خرد‭ ‬و‭ ‬هميشه‭ ‬از‭ ‬چشم ها‭ ‬مي‮ ‬افتد‭ ‬منتهي‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬مردم‭ ‬دنيادار‭ ‬و‭ ‬دنياخواه؛‭ ‬والا‭ ‬انجام‭ ‬اين‭ ‬وظيفه‭ ‬آنقدر‭ ‬مهم‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬خداوند‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬رديف‭ ‬نماز‭ ‬و‭ ‬روزه،‭ ‬تشريح‭ ‬فرموده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬آنقدر‭ ‬بزرگ‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬عاشورا،‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬عظمتش،‭ ‬چرايي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬مي‮ ‬گيرد‭ ‬و‭ ‬سيدالشهداي‭ ‬هميشه‭ ‬تاريخ‭ ‬هم‭ ‬هدف‭ ‬از‭ ‬نهضت‭ ‬خويش‭ ‬را‭ ‬‮«‬امر‭ ‬به‭ ‬معروف‭ ‬و‭ ‬نهي‭ ‬از‭ ‬منكر‮»‬‭ ‬اعلام‭ ‬مي‮ ‬فرمايد‮.‬‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬احياي‭ ‬حق‭ ‬و‭ ‬زنده‭ ‬نگهداشتن‭ ‬حقيقت،‭ ‬نيازمند‭ ‬اين«واجب‭ ‬الهي‮»‬‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬حتي‭ ‬مي‮ ‬توان‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬حق‭ ‬خداوند‭ ‬بر‭ ‬مردم‭ ‬هم‭ ‬دانست‭ ‬كه‭ ‬همواره‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬خواسته‭ ‬است‮«‬‭ ‬و‭ ‬امركننده‭ ‬به‭ ‬نيكي‭ ‬و‭ ‬پرهيزدهنده‭ ‬از‭ ‬بدي‮»‬‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬امر‭ ‬چنان‭ ‬مصر‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬گويند‭ ‬به‭ ‬پيامبري‭ ‬وحي‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬‮٠٠١‬‭ ‬هزار‭ ‬از‭ ‬امت‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬هلاك‭ ‬گردانم،‭ ‬چهل‭ ‬هزار‭ ‬از‭ ‬بدان‭ ‬و‭ ‬‮٠٦‬‭ ‬هزار‭ ‬از‭ ‬نيكان‭ ‬و‭ ‬هنگامي‭ ‬كه‭ ‬آن‭ ‬پيامبر‭ ‬پرسيد‭ ‬بدها‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬خود،‭ ‬اما‭ ‬نيكان‭ ‬را‭ ‬چرا؟‭ ‬پاسخ‭ ‬شنيد‭ ‬چون‭ ‬نيكان‭ ‬امر‭ ‬به‭ ‬معروف‭ ‬و‭ ‬نهي‭ ‬از‭ ‬منكر‭ ‬نمي‮ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬راستي‭ ‬هم‭ ‬اگر‭ ‬در‭ ‬جامعه اي‭ ‬اين‭ ‬فريضه‭ ‬نهادينه‭ ‬شود،‭ ‬مطمئن‭ ‬باشيد‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬گناهان‭ ‬و‭ ‬ناهنجاري‮ ‬ها‭ ‬شكل‭ ‬نمي‮ ‬گيرد‮.‬‭ ‬نه‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬فردي‭ ‬نه‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬جمعي‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬حاكميت‮!‬‭ ‬اما‭ ‬تا‭ ‬وقتي‭ ‬نگاه‭ ‬جوامع‭ ‬و‭ ‬حكومت ها،‭ ‬به‭ ‬امر‭ ‬به‭ ‬معروف‭ ‬و‭ ‬نهي‭ ‬از‭ ‬منكر‭ ‬اين‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬هست‭ ‬سرنوشت‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬روزگار‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬همين‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬شاهد‭ ‬آنيم‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬زماني‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬‮«‬آمر‭ ‬به‭ ‬معروف‭ ‬و‭ ‬ناهي‭ ‬از‭ ‬منكر‮»‬‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬فضول‭ ‬و‭ ‬مزاحم‭ ‬و‮...‬‭ ‬نگريسته‭ ‬شود‭ ‬بايد‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬توسعه‭ ‬زشتي‮ ‬ها‭ ‬مهيا‭ ‬كنيم‮.‬‭ ‬تا‭ ‬وقتي‭ ‬كه‭ ‬ارباب‭ ‬قدرت‭ ‬وتوانمندان‭ ‬حوزه هاي‭ ‬سياست‭ ‬و‭ ‬اجتماع‭ ‬و‭ ‬اقتصاد‭ ‬و‭ ‬فرهنگ«نظارت‭ ‬فراگير‭ ‬ملي‮»‬‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬فريضه‭ ‬امر‭ ‬به‭ ‬معروف‭ ‬و‭ ‬نهي‭ ‬از‭ ‬منكر‭ ‬را‭ ‬مومنانه‭ ‬نپذيرند‭ ‬بايد‭ ‬پذيراي‭ ‬شرايطي‭ ‬باشيم‭ ‬كه‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬مومنانه‭ ‬كه‭ ‬انساني‭ ‬هم‭ ‬نيست‭ ‬و‭ ‬فقر،‭ ‬توزيع‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬عدالت‭ ‬شكل‭ ‬نگيرد‮.‬‭ ‬زشتي‭ ‬ها‭ ‬چنان‭ ‬زياد‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬جايي‭ ‬براي‭ ‬زيبايي‮ ‬ها‭ ‬نباشد‭ ‬و‭ ‬‮«‬نقمت‮»‬‭ ‬جاي‮«‬نعمت‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬زحمت‮»‬‭ ‬جاي‮«‬رحمت‮»‬‭ ‬را‭ ‬خواهد‭ ‬گرفت‮.‬‭ ‬اين‭ ‬هم‭ ‬سنت‭ ‬خداوندي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬خداوند‭ ‬بر‭ ‬سنت هاي‭ ‬خويش‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬غيور‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬سرنوشت‭ ‬هيچ‭ ‬قومي‭ ‬هم‭ ‬از«بدي‮»‬‭ ‬به«نيكي‮»‬‭ ‬تبديل‭ ‬نمي‮ ‬شود‭ ‬مگر‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬آنها‭ ‬جشن‭ ‬تغيير‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جان‭ ‬خويش‭ ‬برپا‭ ‬كرده‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬چنين‭ ‬نشده‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬زماني‭ ‬كه«امر‭ ‬به‭ ‬معروف‭ ‬و‭ ‬نهي‭ ‬از‭ ‬منكر‮»‬‭ ‬در‭ ‬نزد‭ ‬افكار‭ ‬عمومي‭ ‬همشأن‭ ‬نماز‭ ‬و‭ ‬روزه‭ ‬نشود‭ ‬و‭ ‬آمر‭ ‬و‭ ‬ناهي‭ ‬حرمت‭ ‬نبينند‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬صدر‭ ‬ننشينند،‭ ‬نماز‭ ‬و‭ ‬روزه‭ ‬هم‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬آسماني‭ ‬نخواهد‭ ‬كرد.و‭ ‬صدالبته«مراد‭ ‬از‭ ‬امر‭ ‬به‭ ‬معروف‭ ‬و‭ ‬نهي‭ ‬از‭ ‬منكر‮»‬‭ ‬هماني‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اسلام‭ ‬مي‮ ‬گويد‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬كنترل‭ ‬قدرت‭ ‬و‭ ‬اصلاح‭ ‬امور‭ ‬لازم‭ ‬مي‮ ‬شمارد‮.‬‭ ‬نه‭ ‬آنچه‭ ‬خود،‭ ‬به‭ ‬‮«‬ابزاري‮»‬‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬افراد«اهل‭ ‬فرصت‮»‬‭ ‬تبديل‭ ‬شود‮.‬‭ ‬امر‭ ‬به‭ ‬معروف،‭ ‬يعني‭ ‬نهضت‭ ‬حسين‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬يزيد،‭ ‬يعني‭ ‬حسين‭ ‬جان‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬يزيد‭ ‬نفس،‭ ‬يعني‭ ‬سر‭ ‬برآوردن‭ ‬خوبي‮ ‬ها‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬بدي‮ ‬ها‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬اگر‭ ‬همه گير‭ ‬شود‭ ‬مطمئن‭ ‬باشيد‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬رفتار‭ ‬فردي‭ ‬و‭ ‬اجتماعي،‭ ‬روزگار‭ ‬خوشي‭ ‬خواهيم‭ ‬داشت‮.‬‭ ‬به‭ ‬خوشي‭ ‬پيروزي‭ ‬حسين‭ ‬ايمان،‭ ‬بر‭ ‬يزد‭ ‬بي‮ ‬ايماني‮.‬(ص-۲)

/ 0 نظر / 121 بازدید