قصه‭ ‬عروس كشان‮!‬

تلخ‭ ‬است،‭ ‬غم‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬شادي‭ ‬در‭ ‬چهره ها‭ ‬بنشيند‭ ‬و‭ ‬تلخ تر‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬گريه‭ ‬در‭ ‬چشم ها‭ ‬جانشين‭ ‬خنده‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬مرگ‭ ‬جاي‭ ‬زندگي‭ ‬را‭ ‬بگيرد‮.‬‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬خبر‭ ‬‮«‬كاروان‭ ‬عروسي‭ ‬به‭ ‬استقبال‭ ‬مرگ‭ ‬رفت‮»‬‭ ‬به‭ ‬قلم‭ ‬سجادپور‭ ‬خوانديم‭ ‬‮...‬‭ ‬خدا‭ ‬براي‭ ‬هيچ‭ ‬بنده اي‭ ‬نياورد‭ ‬و‭ ‬خدا‭ ‬كند‭ ‬همراهان‭ ‬عروس‭ ‬بدانند‭ ‬حادثه‭ ‬نه‭ ‬عروسي‭ ‬مي‮ ‬شناسد‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬چيز‭ ‬ديگر‭ ‬بلكه‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬لحظه‭ ‬غفلت‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬عروسي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عزا‭ ‬تبديل‭ ‬كند‮.‬‭ ‬چنانچه‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬هم‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬اگر‭ ‬وضعيت‭ ‬رانندگي‭ ‬ما‭ ‬اين‭ ‬باشد‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬متأسفانه‭ ‬بايد‭ ‬شاهد‭ ‬اين‭ ‬قبيل‭ ‬حوادث‭ ‬باشيم‮.‬‭ ‬اما‭ ‬چرا؟‭ ‬چرا‭ ‬مقررات‭ ‬را‭ ‬رعايت‭ ‬نمي‮ ‬كنيم؟‭ ‬چرا‭ ‬پند‭ ‬پيران‭ ‬را‭ ‬نمي‮ ‬شنويم‭ ‬و‭ ‬اخطار‭ ‬پليس‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬گوش‭ ‬نمي‮ ‬گيريم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬كه‭ ‬قانون‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬تسهيل‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬شدها‭ ‬و‭ ‬سفر سلامت‭ ‬براي‭ ‬شهروندان‭ ‬موظف‭ ‬كرده‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬ديد‭ ‬دشمن‭ ‬مي‮ ‬نگريم‮.‬‭ ‬حالا‭ ‬اگر‭ ‬نگوييم‭ ‬دشمن‭ ‬لااقل‭ ‬در‭ ‬قامت‭ ‬او‭ ‬كسي‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬بينيم‭ ‬كه‭ ‬مزاحم‭ ‬آسايش‭ ‬و‭ ‬مخل‭ ‬آزادي‭ ‬ماست،‭ ‬حال‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬او‭ ‬براي‭ ‬توسعه‭ ‬سلامت‭ ‬تذكر‭ ‬مي‮ ‬دهد،‭ ‬اما‭ ‬ما‭ ‬نمي‮ ‬شنويم‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬نشنيدن‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬نبستن‭ ‬قانون‭ ‬گاه‭ ‬جلوه هاي‭ ‬زشتي‭ ‬هم‭ ‬پيدا‭ ‬مي‮ ‬كند،‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬گاه‭ ‬شهروندان‭ ‬در‭ ‬تماس‭ ‬با‭ ‬روزنامه‭ ‬از‭ ‬برخورد‭ ‬همراهان‭ ‬عروس‭ ‬با‭ ‬پليس‭ ‬خبر‭ ‬مي‮ ‬دهند،‭ ‬به‭ ‬جرم‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬چرا‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬نوع‭ ‬رانندگي‭ ‬پرخطر‭ ‬آنها‭ ‬تذكر‭ ‬مي‮ ‬دهد‮!!‬‭ ‬جالب‭ ‬است‭ ‬آدم‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬كسي‭ ‬كه‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬خطر‭ ‬آگاه‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬افتادن‭ ‬به‭ ‬دام‭ ‬حادثه‭ ‬پرهيز‭ ‬مي‮ ‬دهد،‭ ‬چنين‭ ‬نامهربانانه‭ ‬رفتار‭ ‬كند‭ ‬آن‭ ‬گونه‭ ‬كه‭ ‬يك‭ ‬شهروند‭ ‬مي‮ ‬گفت،‭ ‬چند‭ ‬شب‭ ‬پيش‭ ‬در‭ ‬چهارراه‭ ‬شهداي‭ ‬مشهد،‭ ‬همراهان‭ ‬عروس‭ ‬كه‭ ‬احتمالاً‭ ‬بستگان‭ ‬كسي‭ ‬بوده اند‭ ‬كه‭ ‬پست‭ ‬و‭ ‬مقامي‭ ‬دارد‭ ‬به‭ ‬روي‭ ‬قانون‭ ‬و‭ ‬مأمورش‭ ‬پنجه‭ ‬كشيده اند‮!‬‭ ‬بگذريم‮.‬‭ ‬خبر‭ ‬‮«‬كاروان‭ ‬عروسي‭ ‬به‭ ‬استقبال‭ ‬مرگ‭ ‬رفت‮»‬‭ ‬تلخ‭ ‬بود،‭ ‬به‭ ‬تلخي‭ ‬مرگ،‭ ‬به‭ ‬تلخي‭ ‬واقعيت‭ ‬رانندگي‭ ‬ما،‭ ‬به‭ ‬تلخي‭ ‬واقعيت‭ ‬فرهنگ‭ ‬ما‭ ‬و‮...‬‭ ‬كاش‭ ‬ما،‭ ‬با‭ ‬احترام‭ ‬به‭ ‬قانون،‭ ‬اصلاح‭ ‬رانندگي‭ ‬و‭ ‬حرمت‭ ‬نهادن‭ ‬به‭ ‬حق‭ ‬آسايش‭ ‬مردم،‭ ‬رفتارهاي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مراسم‭ ‬عروس كشان،‭ ‬اصلاح‭ ‬كنيم،‭ ‬حيف‭ ‬است‭ ‬شب‭ ‬اول‭ ‬زندگي‭ ‬دو‭ ‬جوان‭ ‬با‭ ‬آه‭ ‬و‭ ‬نفرين‭ ‬شهروندان‭ ‬به‭ ‬عذاب‭ ‬آمده‭ ‬از‭ ‬هياهوي‭ ‬همراهان‭ ‬آغاز‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬حيف‭ ‬است‭ ‬گاهي‭ ‬چنين‭ ‬حوادثي‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬رخ‭ ‬دهد‭ ‬كه‭ ‬هر‭ ‬انساني‭ ‬را‭ ‬سوگوار‭ ‬كند‮.‬
حيف‭ ‬است‭ ‬سفره‭ ‬شادي‭ ‬برچيده‭ ‬و‭ ‬سفره‭ ‬ماتم‭ ‬گسترانيده‭ ‬شود‮.‬‭ ‬حيف‭ ‬است‭ ‬‮...‬‭ ‬پس‭ ‬بياييم‭ ‬خود‭ ‬مراقب‭ ‬خويش‭ ‬باشيم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬رانندگي‭ ‬وجدان‭ ‬خويش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬يك‭ ‬پليس‭ ‬هميشه‭ ‬همراه‭ ‬به‭ ‬رسميت‭ ‬بشناسيم‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬پليسي‭ ‬نبود‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬تذكر‭ ‬دهد،‭ ‬ما‭ ‬خود‭ ‬تذكردهنده‭ ‬خويش‭ ‬و‭ ‬ديگران‭ ‬باشيم‭ ‬و‭ ‬بانهايت‭ ‬احترام‭ ‬به‭ ‬قانون‭ ‬به‭ ‬رانندگي‭ ‬سالم‭ ‬و‭ ‬خيابان‭ ‬سلامت‭ ‬كمك‭ ‬كنيم‮.‬
(ص-۱۳)

/ 0 نظر / 104 بازدید