وقتی که باد ابابیل می شود

آمدند به خشم

با هواپیماهایی پر از تفنگ

تفنگ هایی پر از آتش

آتشی از خشم

خشمی از جنس شیطان

آمدند

تا رقم زنند

یک روز ننگ

با تفنگ

در تقویم یک ملت

که ننگ را نمی شناسد

آمدند به نام شیطان

از آسمان

اما غافل بودند

از «یریدون لیطفئوا نورالله بافواههم»

از «و الله متم نوره و لو کره الکافرون»

غافل بودند

از خشم خدا

از ابابیل

که این بار

از زمین برمی خاست

برای

فیل هایی که از آسمان می آمدند

باد ابابیل شد

و شن های طبس سجیل

... و الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل

الم یجعل کیدهم فی تضلیل

و ارسل علیهم طیرا ابابیل

و آیا ندیدی که پروردگارت با فیل سواران چه کرد؟

ندیدند، ندیدند

ندیدند و نخواندند

و بر فیل سوار شدند

و آمدند

برای نابودی کعبه امید مردم

و قصه چنان شد

که تاریخ نوشت

«ترمیهم بحجارة من سجیل» را

«فجعلهم کعصف ماکول» را

مثل خاک شدن را

و باد ابابیل شد

و شن ها سجیل

وقتی آمریکایی ها

اصحاب فیل شدند

خراسان - مورخ دوشنبه 1390/02/05 شماره انتشار 17819 /صفحه١٠/ایران

/ 0 نظر / 5 بازدید