آی آدم ها! ملکوتی شویم امشب

 

امشب سفره ای پهن می شود به پهنای ملک و ملکوت. ناسوت رنگ لاهوت می گیرد و ملکوت بر ملک، عطر جبروت می بارد و طعم بهشت دوباره کام را و جان را پر حلاوت می کند و این شیرینی، آیه خوانی عشق را شکوهی صد چندان می بخشد. ا... اکبر که امشب، شب بزرگی است،بهتر از هزار ماه و هزاران ماه. ا... اکبر که امشب، همت ها را، عشق ها را، عاشقانه ها را، بندگی را قدر می نهند و تقدیر فردا و فرداها را می نویسند. ا...اکبر که امشب قرآنی گشوده می شود به وسعت همه قلب های اهل قبله. ا... اکبر که امشب فرشتگان حضرت خداوند دگر باره در خواهند یافت راز «انی اعلم مالا تعلمون» را و خواهند فهمید «احسن الخالقین» به چه مجد و عظمتی می تواند دست یافت. ا...اکبر که امشب ملک و ملکوت، «انسان» را برمی گزیند و بر صدر می نشاند و قدر می داند. ا...اکبر که شب قدر شب تقدیر از انسان های قدر یافته است انسان هایی که می دانند همه بزرگی، همه جلال و جبروت آدمی، همه زیبایی های زندگی در این است که «بنده خدا» شوند و در این ساحت چنان گام نهند که شیطان از آنان امید بردگی ببرد که انسان یا به مقام رفیع بندگی می رسد و یا به حضیض بردگی فرو می افتد و راه سومی وجود ندارد که حضرت خداوند میان بهشت و دوزخ، گزینه سومی قرار نداده است. مسافران این دو هم در همین دنیا پا به راه می شوند. بندگان راه به بهشت می برند و دوزخ مقصد گام هایی می شود که به بردگی برداشته می شود. ا... اکبر که چه شب بزرگی است امشب و چقدر فرخنده فا ل اند انسان  ها که این قطعه ملکوتی زمان را در همین ملک تجربه می کنند و جمال حضرت خداوند را-در آیات و نشانه ها- در همین خاک فرصت تماشا می یابند.ا...اکبر که چقدر عزیز است امشب و چه همایون فالیم ما که، سعادت سفره نشینی قدر در حضور حضرت شمس الشموس را در نصیبی عاشقانه تجربه می کنیم و در حریمی می توانیم بک یاا... بگوییم، که حتم داریم صدای حجت خدا نیز بدین نوای خوش بلند است و گوش جانی اگر باشد مدهوش این صدا خواهد شد که باور ما بر این به یقین رسیده است که امام کلام ما را می شنود و سلاممان را علیک می گوید و سلامت و سعادت ما رهین همین سلام است ما باور داریم «انک حی مرزوق» را و امشب بر سفره بزرگی چنین می نشینیم و آنسان که حضرتش برای همه دعا می کند، برای اجابت آن دعاها، دست به آمین بلند می کنیم. ا...اکبر که چقدر اجابت می بارد امشب بر زمین، آن قدر که هیچ دستی خالی بازنمی گردد، پس آی آدم ها، دست ها را به سوی دوست دراز کنید و نه به کوچکی دست ها بل به وسعت بزرگی کریمی مطالبه کنید که اکرم الاکرمین است. آی آدم ها، امشب خوبی ها را، همه خوبی ها را برای همه انسان ها، حتی برای همه موجودات، برای زمین و زمان از خداوند مسئلت کنید. آی آدم ها، امشب کسی دست خالی برنمی گردد، شما دست و دامن به وسعت بی نهایت بگیرید و از حضرت بی نهایت خوبی طلب کنید.ا...اکبر که امشب شب بزرگی است، بزرگی را دریابیم...

خراسان رضوی - مورخ شنبه 1392/05/05 شماره انتشار 18463 /صفحه اول و ۶/جامعه
/ 0 نظر / 92 بازدید