جلوه ای از عشق در این خاک متجلی شده است

 

خراسان شمالی و شکوه بیعتی دوباره

گویی پیشتر

قاصدی مردم را صلا زده بود

که رفتگان بازآیند

رسیدگان بمانند

تا آنانی که در راهند، برسند

گویی قرار بود

جلوه ای از غدیرخم

در خراسان شمالی تجلی کند

در شهر به شهر این دیار

و مردمان بیایند

از پی تماشای حضرت یار

و لب بگشایند

به بیعت

و دل بدهند به ولایت

تا نسیم به عشق بوزد

در پرچم هدایت

* جلوه ای از غدیر خم

در این دیار تجلی کرد

و مردمان

جای شهیدان را خالی کردند

و گفتند این غدیر

این بیعت

ناگسستنی است

که ایران

نه این که کوفه نیست

مدینه هم نیست تا فراموش کند پیمان را

این جا گوشه ای از ایران است

از سرزمین شهیدان

که به خون، به جان

ایستاده اند بر سر پیمان...

* جلوه ای از غدیر خم

در این دیار تجلی کرد

و مردمان خراسان شمالی

این دروازه بانان بهشت

حرف آخر را زدند

هم صدا با شهیدان که؛

تا آخر ایستاده ایم...

* جلوه ای از غدیر خم

بر این خاک تجلی کرد

و گویی شهدا

از مزار خویش برخاستند

و از قاب تصاویر

- برای بیعتی دوباره -

بیرون آمدند

به سلام مردی که

پرچم ولایت

بر شانه دارد...

 خراسان - مورخ یکشنبه 1391/07/23 شماره انتشار 18242 /صفحه۶/گزارش تصویری

/ 0 نظر / 89 بازدید