گوشواره‭ ‬خون‭ ‬


نزديك‭ ‬بود،‭ ‬كار‭ ‬به‭ ‬جاهاي‭ ‬باريك‭ ‬بكشد‮.‬‭ ‬مردعصباني‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬حق‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬داد‭ ‬عصباني‭ ‬بشود‮.‬‭ ‬دخترك،‭ ‬از‭ ‬گوش هايش‭ ‬خون‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬چشمانش‭ ‬اشك‭ ‬مي‮ ‬باريد‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬سوتر،‭ ‬مادرجوان‭ ‬خودش‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬زد‭ ‬و‭ ‬صدايش‭ ‬جز‭ ‬به‭ ‬ناله‭ ‬برنمي‮ ‬خواست‮.‬‭ ‬حال‭ ‬مرد‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬فريادهاي‭ ‬لحظه هاي‭ ‬پيش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ياد‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬مي‮ ‬دانست‭ ‬اگر‭ ‬سخن‭ ‬ديگري‭ ‬بگويد،‭ ‬كار‭ ‬به‭ ‬جاهاي‭ ‬باريك‭ ‬مي‮ ‬كشد‮.‬‭ ‬مرد‭ ‬اما،‭ ‬مي‭ ‬گفت‮:‬‭ ‬نگفتم‭ ‬توي‭ ‬اين‭ ‬اوضاع‭ ‬و‭ ‬احوال‭ ‬دختر‭ ‬‮٤‬‭ ‬ساله‭ ‬طلا‭ ‬نمي‮ ‬خواهد؟‭ ‬نگفتم؟‭ ‬چرا‭ ‬قبول‭ ‬نكردي؟‭ ‬اين‭ ‬همه‭ ‬اصرار‭ ‬كردي‮.‬‭ ‬حرف‭ ‬خودت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كرسي‭ ‬نشاندي،‭ ‬اين‭ ‬هم‭ ‬نتيجه اش‮! ‬گوشواره‭ ‬خريدي‭ ‬حالا‭ ‬از‭ ‬گوش‭ ‬دخترت‭ ‬خون‭ ‬مي‮ ‬آيد‮.‬‭ ‬آيا‭ ‬اين‭ ‬خون‭ ‬نتيجه‭ ‬كار‭ ‬تو‭ ‬نيست؟‭ ‬گوش‭ ‬دخترمان‭ ‬را‭ ‬آن‭ ‬معتاد‭ ‬دزد‭ ‬پاره‭ ‬نكرد،‭ ‬تو‭ ‬چنين‭ ‬كردي‮...‬‭ ‬مرد‭ ‬حرف‭ ‬مي‮ ‬زد‭ ‬و‭ ‬زن‭ ‬ناله‭ ‬دخترك‭ ‬همچنان‭ ‬گريه‭ ‬مي‮ ‬كرد‮...‬‭ ‬وقتي‭ ‬ماجرا‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬مرد‭ ‬همسايه‭ ‬پرسيدم‭ ‬گفت‮:‬‭ ‬زنم‭ ‬اصرار‭ ‬داشت‭ ‬براي‭ ‬دخترمان‭ ‬طلا‭ ‬بخريم‮.‬‭ ‬من‭ ‬مخالف‭ ‬بودم‮.‬‭ ‬آخر‭ ‬مي‮ ‬دانستم‭ ‬اوضاع‭ ‬را‮.‬‭ ‬اما‭ ‬زنم‭ ‬اصرار‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬آخر‭ ‬هم‭ ‬حرفش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كرسي‭ ‬نشاند‭ ‬و‭ ‬برايش‭ ‬گوشواره‭ ‬خريد‭ ‬و‭ ‬امروز‭ ‬هم‭ ‬يك‭ ‬دزد‭ ‬با‭ ‬كشيدن‭ ‬گوشواره‭ ‬و‭ ‬سرقت‭ ‬آن،‭ ‬اين‭ ‬بلا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سر‭ ‬ما‭ ‬آورده‭ ‬است‮.‬‭ ‬مرد‭ ‬مي‮ ‬گفت‮:‬‭ ‬گوشواره‭ ‬به‭ ‬جهنم،‭ ‬گوشش‭ ‬هم‭ ‬خوب‭ ‬مي‮ ‬شود،‭ ‬اما‭ ‬هراس‭ ‬و‭ ‬ترس‭ ‬ماجرا‭ ‬تا‭ ‬هميشه‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬خواهد‭ ‬آزرد‮...‬‭ ‬يك‭ ‬خاطره‭ ‬تلخ‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬كابوس‭ ‬بارها‭ ‬خواب‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬او‭ ‬حرام‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‮.‬‭ ‬بله‭ ‬راست‭ ‬مي‮ ‬گفت‭ ‬مرد‮.‬‭ ‬چندبار‭ ‬ديگر‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬همين‭ ‬مشهد‭ ‬خودمان‭ ‬شنيده‭ ‬ام‭ ‬ماجراهايي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬دست‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬همين‭ ‬چند‭ ‬روز‭ ‬پيش‭ ‬هم‭ ‬شنيدم،‭ ‬گوشواره هاي‭ ‬دخترك‭ ‬ديگري‭ ‬از‭ ‬همسايه ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آورده‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬بار‭ ‬ديگر،‭ ‬يك‭ ‬زن‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬پفك‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬دختري‭ ‬داد،‭ ‬گوشواره‭ ‬و‭ ‬پلاك‭ ‬گردن‭ ‬دخترك‭ ‬را‭ ‬گرفت‮.‬‭ ‬تازه‭ ‬دخترك‭ ‬خوشحال‭ ‬هم‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬صاحب‭ ‬يك‭ ‬پفك‭ ‬بزرگ‭ ‬شده‭ ‬است‮! ‬
من‭ ‬خودم‭ ‬بارها،‭ ‬شاهد‭ ‬نگاه‭ ‬پرمعناي‭ ‬برخي‭ ‬معتادان‭ ‬دوره‭ ‬گرد‭ ‬به‭ ‬طلاهاي‭ ‬سرو‭ ‬گردن‭ ‬دختركان‭ ‬خردسال‭ ‬بوده ام‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬توانسته ام‭ ‬سعي‭ ‬كردم‭ ‬بايستم‭ ‬تا‭ ‬دخترك‭ ‬از‭ ‬دسترس‭ ‬مرد‭ ‬معتاد‭ ‬دور‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬اما‭ ‬نمي‮ ‬دانم‭ ‬چرا‭ ‬والدين‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬مادران‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬شنيدن‭ ‬خبرها،‭ ‬پند‭ ‬نمي‮ ‬گيرند‭ ‬و‭ ‬توصيه ها‭ ‬بيدارشان‭ ‬نمي‮ ‬كند‭ ‬مثل‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬مادر‭ ‬دختركي‭ ‬از‭ ‬محله‭ ‬طلاب‭ ‬مشهد‭ ‬كه‭ ‬او‭ ‬هم‭ ‬گوشواره‭ ‬را‭ ‬باخت‭ ‬اما‭ ‬آيا‭ ‬اين‭ ‬ماجراهاي‭ ‬تلخ،‭ ‬آويزه‭ ‬گوش‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬مراقب‭ ‬فرزندان‭ ‬خود‭ ‬باشيم‭ ‬در‭ ‬كوچه هايي‭ ‬كه‭ ‬گرگ‭ ‬و‭ ‬روباه‭ ‬كم‭ ‬ندارد؟‮! ‬‭ ‬آيا‭ ‬خواهيم‭ ‬پذيرفت‭ ‬طلايي‭ ‬هم‭ ‬اگر‭ ‬براي‭ ‬فرزندان‭ ‬خردسالمان‭ ‬مي‮ ‬خريم‭ ‬به‭ ‬سروگردن‭ ‬آنها‭ ‬نياويزيم‭ ‬آن‭ ‬گونه‭ ‬كه‭ ‬بيماردلان‭ ‬و‭ ‬بيماردستان‭ ‬را‭ ‬تحريك‭ ‬نكند؟‭ ‬آيا‭ ‬خواهيم‭ ‬پذيرفت‭ ‬با‭ ‬آويزان‭ ‬كردن‭ ‬جواهرات،‭ ‬فرزندان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬طعمه‭ ‬دزدان‭ ‬نكنيم؟آيا‭ ‬اين‭ ‬تجربه هاي‭ ‬تلخ،‭ ‬درس‭ ‬امروز‭ ‬و‭ ‬روشنگر‭ ‬راه‭ ‬فرداي‭ ‬ما‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬يا‭ ‬تا‭ ‬خود‭ ‬ما‭ ‬خداي‭ ‬نكرده‭ ‬تجربه‭ ‬نكنيم،‭ ‬درس‭ ‬نمي‮ ‬گيريم‮.‬‭ ‬يكي‭ ‬برايم‭ ‬‮«‬S.M.S‮»‬‭ ‬فرستاده‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مدرسه‭ ‬اول‭ ‬درس‭ ‬مي‮ ‬دهند‭ ‬بعد‭ ‬امتحان‭ ‬مي‮ ‬گيرند،‭ ‬اما‭ ‬روزگار‭ ‬اول‭ ‬امتحان‭ ‬مي‮ ‬گيرد،‭ ‬بعد‭ ‬درس‭ ‬مي‮ ‬دهد‮.‬‭ ‬راست‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬گفت‮:‬‭ ‬اما‭ ‬خدا‭ ‬كند‭ ‬يك‭ ‬نفر‭ ‬كه‭ ‬امتحان‭ ‬شد‭ ‬خيلي‮ ‬ها‭ ‬درس‭ ‬بگيرند‭ ‬چنا ن كه‭ ‬در‭ ‬نهايت‭ ‬از‭ ‬نتيجه‭ ‬امتحان‭ ‬درس آموزان‭ ‬همه‭ ‬استفاده‭ ‬مي‮ ‬كنند‭ ‬مثل‭ ‬پزشكان،‭ ‬مهندسان‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬كه‭ ‬حاصل‭ ‬درس‭ ‬و‭ ‬امتحان شان‭ ‬راهمه‭ ‬مي‮ ‬بينند‮.‬‭ ‬خدا‭ ‬كندهمه‭ ‬از‭ ‬امتحان‭ ‬تجربه‭ ‬يكديگر،‭ ‬هم‭ ‬درس‭ ‬بگيريم‭ ‬و‭ ‬بستر‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬بروز‭ ‬خاطرات‭ ‬خوش‭ ‬فراهم‭ ‬كنيم‮.‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 103 بازدید