غيرمجازسازي ها

ساخت و سازهاي غيرمجاز انگار همزاد ساخت و ساز قانوني شده است و به موازات مهندسي شهري و حتي تهيه طرح هاي جامع براي شهرها، باز افرادي مي آيند و جامعيت آن طرح را با غيرمجازسازي خود هدف قرارمي دهند. اين مسئله اگرچه به معضلي در همه شهرها تبديل شده است اما در برخي شهرها، گاه مسئله چنان حاد مي شود كه رسيدگي عاجل را ضروري مي كند. انگار ماجرا در زاهدان هم به همين وضعيت رسيده است كه شهردار شهر به صراحت مي گويد قادر به حفظ اراضي شهر و برخورد با ساخت و سازهاي غيرمجاز نيستيم. محمدعلي جدلي با بيان اين مطلب بر يك نكته ديگر هم تاكيد مي كند: امكانات اداره اجرائيات محدود است و با توجه به وسعت ساخت و سازهاي غيرمجاز، بايد عزم و اراده جدي در اين مورد صورت بگيرد؛ اما اين عزم و اراده را چه كساني بايد به كار گيرند؟ آيا بحث ضرورت مديريت واحد شهري احساس نمي شود تا به جاي كمك خواهي همگاني، همه كارها را ذيل يك مديريت واحد اجرايي كرد؟ نمي دانم، شما شايد بدانيد و شايد بدانند مسئولان! يك نكته ديگر؛ آيا قوانيني كه دايره ساخت و ساز را ترسيم مي كند جامع و كامل هست تا ديگر ساخت و سازها غيرمجاز باشد؟ با برخي افراد كه نام آن ها در فهرست «غيرمجاز سازان» است كه صحبت مي كنيم، توجيه هايي دارند از جمله اين كه اگر بيايند روي خيابان شما تابلوي عبورممنوع بگذارند چه كار مي كنيد؟ من قصد جواب نداشتم و ندارم فقط توجه مي دهم به اين ماجرا و شايد سخن نماينده دادگستري سيستان و بلوچستان به اين مسئله اشاره داشته باشد كه گفت:«برخي مشكلات ما مربوط به محدوديت قانوني است كه بايد تلاش شود تا برخي قوانين در اين حوزه اصلاح شود».فكر مي كنم ما بايد با اصلاح قوانين تاجاي ممكن و ارتقاي سطح فرهنگ شهروندان به سمتي برويم كه هر روز از آمار غيرمجازسازان كاسته شود و اين تنها با «بايد و نبايد»هاي قانوني و «برخورد» ممكن نيست. بلكه فرهنگ سازي لازم است. من نمي گويم تابلوي ورود ممنوع را از سرخيابان برداريد تا هر كس با هر سرعتي وخودرويي وارد شود.مي گويم گاهي اصلاح يك خيابان هم عبور ومرور را ممكن مي كند و هم به مردم آسيب نمي رساند. اصلاح قوانين و به روزرساني آن از اين قبيل است و اين هم خاص زاهدان نيست بلكه در همه شهرها بايد مورد توجه قرار گيرد.عبدالرشيد آسوده، رئيس شوراي شهر زاهدان هم معتقد است «اراضي دولتي بايد توسط ارگان هاي مربوط حصاركشي وحفاظت شوند تا ساخت و سازهاي غيرمجاز در محدوده آنان صورت نگيرد اين هم نكته اي است كه بايد گفت و بايد ديد و بايد ببينند مسئولان و از همه مهم تر، طرح هاي جامع است كه بايد چنان جامع طراحي شود كه مانع دست اندازي ها شود اما در چارچوب قانون، دست همه براي ساخت و ساز باز باشد.(ص-۶)

/ 0 نظر / 100 بازدید