مشهد جای خرگوش ها نیست!

همیشه کوشیده ام و کوشیده ایم مردم را حساس کنیم تا علاج واقعه قبل از وقوع شود. نوشته ایم و گفته ایم باید بیدار و هوشیار بود تا به دام گرگ های پلید نیفتاد. باید مراقب بود تا «عقرب سیاه» نیش زهرآگین خود را در جان ننشاند. باید حتی مراقب اطراف بود و اضافه بر دو چشم و دو دست هزار چشم و دست قرض گرفت و مراقب خود بود تا در کوه های خلج شکار خرگوش ها نشد اما... اما خبرهای تلخی که این روزها می خوانیم، نشان می دهد، هوشیاری مردم تنها چاره کار نیست، که اگر بود، «عقرب سیاه» در تهران، با ظاهر عزادار و خرمای مسموم آن نمی کرد که کرد. یا چنان که در خبرهای باند خرگوش خواندیم، شهروندان مشهدی در «حرز» و خانه خود شکار خرگوش های شوم نمی شدند و یا در هنگام گردش مشهدی و زائر یک دفعه منطقه امن برایشان جهنم ناامنی  نمی شد. بله باید هوشیاری افزون کرد، باید بیدار بود اما برای ارتقای سلامتی جامعه، قدرت قاهره قانون هم باید محکم تر و درهم کوبنده تر از همیشه در کنار مردم باشد. چتر امنیت باید چنان محکم باشد که در باران تگرگ های جنایت هم به مردم آسیبی نرسد. این حق مردم است که در جامعه امن زندگی کنند. حق مردم است که حتی نیمه شبان بی هراس حرامی های زورگیر و جنایتکار به هر جای مشهد و همه شهرها و روستاهای کشور خواستند بروند. حق مردم است جان و مال و ناموس شان محفوظ باشد، این حق را هم نهادهای قانونی باید احیا و احقاق کنند و همواره «فوق العادگی» حوادث را در نظر داشته باشند و با این نگاه به یاری آسیب دیدگانی بشتابند که بدون شک این فجایع فوق العاده ترین حادثه زندگی خود و خانواده شان است. پس چنین پرونده هایی همان طور که امام وردی قاضی پرونده قول داد هرگز نباید اسیر «اطاله دادرسی» شود بلکه سریع و قاطع باید حکم خدا را درباره این حق ستیزان در همان  منطقه ارتکاب جرم اجرا کرد.نباید گذاشت آفت ناامنی به باغ جامعه بیفتد که اگر امروز، سبزه ها را خشکاند، فردا به جان درخت ها خواهد افتاد و اگر باغبانان تعلل کنند از باغ جز مشتی خاک آلوده هیچ نخواهد ماند پس این بار مسئولان هوشیاری مضاعف کنند و همه وجود چشم شوند برای حراست از جامعه و همه وجود مشت شوند برای فشردن گلوی امنیت سوزان. پس آقایان، گیریم همه مردم خواب باشند، مسئله ای نیست چون باور دارند «آقاپلیس» بیداره چون باید پلیس بیدار باشد.باید نهادهای امنیتی بیدار باشند باید نهاد قضا بیدار و قاطع باشد تا دست های به تعدی دراز شده قطع شود و دار مجازات بر گردن هایی پنجه زند که سرفرازی مردم را تاب نمی آورند. آقایان! گیریم مردم به هشدارها توجه نمی کنند، شما که می دانید باید مراقب باشید تا کسی به دام نیفتد باید مراقب همه باشید حتی مراقب همان افراد بی توجه، آقایان اعدام متجاسران و متجاوزان به نوامیس مردم مطالبه به حق مردم است. مردم می گویند، ما صدها هزار شهید دادیم تا ایران و ایرانی سرفراز بماند نه اینکه شیطانک ها در پی نام ها و قیافه های متفاوت هر روز به یک جور عزت ایرانی را زخم زنند. مردم می گویند اعدام اینان مثل درآوردن غده سرطانی است که بیمار را نجات می دهد. پس شما هم با بررسی ویژه و خارج از نوبت این پرونده ها و اعدام متجاوزان به خواست مردم احترام بگذارید.

خراسان رضوی - مورخ شنبه 1389/11/30 شماره انتشار 17776 /صفحه۶/جامعه

/ 0 نظر / 115 بازدید