‬شهيد،‭ ‬شاهد‭ ‬عشق‭ ‬مردم
فردا،‭ ‬كارت هاي‭ ‬دعوتي‭ ‬با‭ ‬امضاي‭ ‬‮«‬‭ ‬شهيد‭ ‬گمنام‮»‬‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬مردم‭ ‬شهادت‭ ‬باور‭ ‬خراسان‭ ‬جنوبي‭ ‬مي‮ ‬رسد‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬دگر‭ ‬باره‭ ‬به‭ ‬مراسم‭ ‬وداع‭ ‬و‭ ‬بدرقه‭ ‬دعوت‭ ‬مي‮ ‬شوند‮.‬‭ ‬دعوتي‭ ‬براي‭ ‬ديدار‭ ‬با‭ ‬حجت هاي‭ ‬مسلماني‭ ‬و‭ ‬نشانه هاي‭ ‬خدا‭ ‬باوري‭ ‬و‭ ‬تماشاي‭ ‬پرچم هايي‭ ‬كه‭ ‬عزت‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬مي‮ ‬دهند.فردا‭ ‬و‭ ‬پس فردا،‭ ‬در‭ ‬خاطره‭ ‬خراسان‭ ‬جنوبي،‭ ‬به‭ ‬خط‭ ‬خون،‭ ‬نقش‭ ‬خواهد‭ ‬بست،‭ ‬قصه‭ ‬مرداني‭ ‬كه‭ ‬سبز‭ ‬رفتند‭ ‬تا‭ ‬بهار‭ ‬نه‭ ‬ميهمان‭ ‬كه‭ ‬همراه‭ ‬هميشگي‭ ‬زمين‭ ‬و‭ ‬زمان‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬مرداني‭ ‬كه‭ ‬سرخ‭ ‬قامت‭ ‬افراشتند‭ ‬تا‭ ‬خط‭ ‬خون،‭ ‬خط‭ ‬جاودانه‭ ‬شهادت،‭ ‬همه‭ ‬چشم ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شهود‭ ‬عادت‭ ‬دهد‮....‬‭ ‬و‭ ‬اينك‭ ‬دوباره‭ ‬بازآمده‭ ‬اند‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬آستانه‭ ‬عاشورا،‭ ‬آستانه‭ ‬فهم‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬عاشورا‭ ‬ببرند‭ ‬و‭ ‬آستانه‭ ‬تحمل‭ ‬آنان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬يزيدهاي‭ ‬نفساني‭ ‬و‭ ‬جسماني‭ ‬تا‭ ‬معرفت‭ ‬صبر‭ ‬زينت‭ ‬‮(‬س‮)‬‭ ‬كمال‭ ‬بخشند‮.‬
آري‭ ‬در‭ ‬بازآمدن‭ ‬شهيدان،‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬شهيداني‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬نيامدن‭ ‬رفتند‭ ‬رازي‭ ‬نهفته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬فكر‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬بازآمدن‭ ‬اينان،‭ ‬تفسير‭ ‬زيباي‭ ‬آيه اي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬فرمايد‭ ‬افرادي‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬طايفه‭ ‬بروند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دين‭ ‬تفقه‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بازآمدن‭ ‬طايفه‭ ‬خويش‭ ‬را‭ ‬انذار‭ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬اينك‭ ‬شهدا‭ ‬هم،‭ ‬تصويري‭ ‬حقيقي،‭ ‬از‭ ‬حقيقت هايي‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬هجرت‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬گزيدند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬كلاس‭ ‬معرفت،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬‮« ‬جهاد‮»‬،‭ ‬به‭ ‬‮«‬‭ ‬اجتهاد‭ ‬شهادت‮»‬‭ ‬رسيدند‭ ‬و‭ ‬بازآمدند‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬حوالي‭ ‬عاشورا،‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬وسوسه هاي‭ ‬شيطان‭ ‬و‭ ‬دسيسه هاي‭ ‬يزيدها‭ ‬و‭ ‬ابن زيادهاي‭ ‬زمان‭ ‬هشدار‭ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬هوشيار‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬يادشان‭ ‬بياورند‭ ‬كه‭ ‬درس‭ ‬آموزان‭ ‬عاشورا‭ ‬و‭ ‬مكتب نشينان‭ ‬مدرسه‭ ‬حسيني،‭ ‬هرگز‭ ‬و‭ ‬هرگز‭ ‬تن‭ ‬به‭ ‬رفتاري‭ ‬يزيدي‭ ‬نمي‮ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬هرگز‭ ‬و‭ ‬هرگز‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬هيچ‭ ‬زمان‭ ‬و‭ ‬زميني،‭ ‬پشت‭ ‬به‭ ‬سالار‭ ‬شهيدان‭ ‬نمي‮ ‬كنند،‭ ‬حتي‭ ‬اگر‭ ‬دنيا‭ ‬از‭ ‬يزيد،‭ ‬لبريز‭ ‬شود!فردا‭ ‬و‭ ‬فرداهاي‭ ‬خراسان‭ ‬جنوبي‭ ‬بايد‭ ‬خاطره‭ ‬شهيدان‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬خط‭ ‬شهيدان‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬فرموده‭ ‬امام‭ ‬شهيدان،‭ ‬خط‭ ‬آل‭ ‬محمد‭ ‬و‭ ‬علي‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬ياد‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬يادآوري‭ ‬آن،‭ ‬ارزشها‭ ‬و‭ ‬باورهاي‭ ‬اسلامي‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬گزند‭ ‬بادها‭ ‬مصون‭ ‬دارد‮....‬فردا‭ ‬و‭ ‬فرداهاي‭ ‬خراسان‭ ‬جنوبي،‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬بازخواني‭ ‬خط‭ ‬شهادت‭ ‬بپردازد،‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬چشم‭ ‬بيدار‭ ‬و‭ ‬بينا‭ ‬و‭ ‬مطمئن‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬مطمئن‭ ‬باشيم،‭ ‬همان طور‭ ‬كه‭ ‬مراد‭ ‬شهيدان‭ ‬فرمود‮....‬‭ ‬و‭ ‬خدا‭ ‬مي‮ ‬داند‭ ‬خط‭ ‬شهادت‭ ‬كور‭ ‬شدني‭ ‬نيست‮.‬‭ ‬پس‭ ‬كور‭ ‬باد‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬شهيدان‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬خط‭ ‬شهيدان‭ ‬را‭ ‬كور‭ ‬مي‮ ‬خواهد‮.‬(ص-۶)

/ 0 نظر / 104 بازدید