چک ها را نقد نکنید

 

هوشیاری، آدمی را از فروافتادن در دام های خطرناک نجات می دهد و یا حداقل امکان افتادن به این ورطه را کاهش می دهد.هوشیاری برای جامعه همانند روشن شدن چراغ در کوچه هاست؛ و روشن است که در کوچه نورباران کسی به چاله و چاه نمی افتد. در پرتو روشنایی هوشیاری هم کمتر خطا شکل می گیرد و این یعنی فعال شدن جامعه برای کاهش جرم، یعنی حساس شدن جامعه نسبت به آنچه برخی نااهلان برای مردم می خواهند، یعنی باز شدن چشم هایی که بسته نخواهد شد تا باطل کرداران از غفلت استفاده کنند و...برای این که بحث را مصداقی کنیم، خوب است به نکاتی از این دست بپردازیم که گاه غفلت یا خجالت کشیدن یا اعتماد بی جا و جوانمردی بی حساب، کار دست آدم می دهد. مثلا اتفاق افتاده، فردی با آوردن چک پول به بانک های شلوغ،از کسی که پول نقد داشته است با طرح این موضوع که الان بیمار داریم در بیمارستان و باید زودتر خود را به او برسانیم، شما بیاید پول نقدتان را به ما بدهید و چک پول ها را هر وقت نوبت شما شد به حساب خود بگذارید و... پول نقد گرفته است. اما آن فرد دلسوز پس از مدتی کوتاه متوجه می شود که چک پول ها جعلی است و... یا اتفاق افتاده است فردی آمده و با ادعای این که مدارک شناسایی اش را به همراه نیاورده است باز بحث بیمار و بیمارستان را پیش می کشد تا حس همدردی و ترحم افراد را برانگیزد و بخواهد که چک را برایش با مدارک شناسایی خود وصول کنند.افرادی هم می پذیرند اما پس از مدتی از آنجا که آن چک ها سرقتی بوده به دلیل وصول به مشکل می خورند و باز شده است که افراد جلوی چشم بیگانگان رمز کارت خود را وارد می کنند و آنان متوجه می شوند و در یک لحظه کارتش را می قاپند و حسابش را تا جایی که ممکن است خالی می کنند... ونمونه دیگر، این که افراد، بی پوشش و بی همراه مبالغ قابل توجهی پول با خود همراه می برند و به راحتی شکار سارقان و زورگیران می شوند حال آن که اگر هوشیاری به خرج می دادند و پول همراه خود را نمایش نمی دادند یا تنها نبودند امکان این همه افزایش سرقت های مقرون به زورگیری افزایش نمی یافت و... پس با هوشیاری می توانیم جلوی بسیاری از حوادثی از این دست را بگیریم و در ارتقای امنیت اجتماع و نیز امنیت روانی جامعه نقشی قابل توجه داشته باشیم.یادمان باشد، مریض نشدن همیشه بهتر از بیمار شدن و به کمک پزشک پی بازیابی سلامت بودن است. چنان که گناه نکردن آسان تر از توبه کردن و احتیاط کردن کارسازتر از به دام خلافکاران افتادن و به کمک نهادهای تولیدگر امنیت از چنگ آنان رهایی یافتن است.پس با افزایش دقت های اجتماعی و ظرافت های رفتاری، اول خود را و منافع خود را و دوم جامعه را و آرامش روانی آن را از خطرهای احتمالی مصون داریم هرچند این هوشیاری نافی حضور هوشیارانه پلیس و دیگر تولیدگران  امنیت نیست و آنان باید چنان مقتدر باشند که هیچ مجرمی جرات جرم را به خود راه ندهد و هیچ امنیت سوزی نتواند امنیت و آرامش جامعه را به بازی بگیرد و چنان پلیس در جامعه حضور داشته باشد و عمل کند که آحاد مردم احساس آرامش کنند چه امنیت اجتماعی و بهداشت روانی پیامد امنیت حق مردم است و امنیت در ایران باید شایسته شان مردم و نام بلند ایران باشد.

صفحه 13 حوادث ، شماره سریال 17101 ، تاریخ انتشار 870718

 

/ 0 نظر / 105 بازدید