سوگواره سه آفتاب

گلستان سوگوار رسول خدا(ص) امام مجتبی(ع) و امام رضا(ع)

گلستان

این دیار سبز و سرفراز

یک پارچه سوگ است و عزا

درختان

ایستاده می گریند

جاده ها در هم می شکنند

وزمان در این دیار

دست به دیوار راه می رود 

 شیون از زمین برمی خیزد

چشمه چشمه

و اشک از آسمان می بارد

باران باران

و صدای فرشتگان

به گوش می رسد

که ضجه می زنند

در عزای اشرف اولاد آدم

بزرگ پیامبر خاتم

گویی به هم نالگی آمده اند

فاطمه را -سلام ا... علیها-

که تاریخ چنین یتیمی را سراغ ندارد

با او می گریند

گویی می دانند

پیکر پدر که از در خانه بیرون برود

آتش به خانه خواهد آمد

فرشتگان می گریند

در رحلت رسول -صلی ا... علیه و آله و سلم-

 و در غربت بانویی که

کفو او در تنهایی فقط علی است- علیه السلام

فاطمه می گرید

فرشتگان می گریند

و دیده پاکان خاک

شاعر باران است

به خط های سرخی که در چشم دارند...

فرشته ها

آی فرشته های گریان

آی آدم های سیه پوش

فاطمه را تنها نگذارید

با او به عزای دیگر بروید

آن جا که پاره های جگر پورمصطفی

مظلوم ترین پس از مرتضی

حضرت امام حسن مجتبی- علیه السلام

در تشت غربت می ریزد

و آوازش در دشت می پیچد

و حسین علیه السلام

سر بر دیوار می گذارد

و زینب، ناله می زند

و آن سوتر

-کمی آن سوتر-

چشمان عباس -سلام ا... علیه-

راوی صادق

مظلومیت معصومانه حق است

و دستش به قبضه شمشیر

مشق کربلا می کند...

پاره های جگر مجتبی بر تشت می ریزد

گویی آیات خداست

که زمزمه می شود

و فاطمه- سلام ا... علیها-

به سوگ نشسته است...

فرشته ها

آی فرشته های گریان

آی آدم های سپیددل و سیه پوش

فاطمه را تنها نگذارید

با او به مرو بیایید

آن جا که مأمون دغا

آن شقی ترین اشقیا

با زهر جفا

حضرت رضا را- علیه السلام-

به شهادت می رساند

مگذارید

فاطمه تنها بیاید

مگذارید غریب بماند

این حقیقت مطلق

مگر سنت آدمیان نیست

همراهی با غم رسیده ها را

و فاطمه(س)

سوگوارترین است

و گویی

صدایی

-به نوحه-

از کوچه های تاریخ

تا امروز

-و تا همیشه-

می آید که

دختر بدرالدجی

امشب سه جا دارد عزا

گاه می گوید پدر

گاهی حسن

گاهی رضا...

  و گلستان

این دیار سبز

هم ناله می شود این صدای بهشتی را

گوش کن

از کوچه های این دیار

آوای عزا اذان می شود.....

 گلستان - مورخ شنبه 1393/09/29 شماره انتشار 18862/صفحه اول

/ 0 نظر / 94 بازدید