آبادان شهر حماسه های ماندگار

این جا آبادان است

شهر حماسه های ماندگار

دشمن از آسمان آتش می بارد

از زمین اما

می جوشد غیرت

می جوشد قدرت

می جوشد مردانگی

می جوشد سرفرازی

می جوشد مشت

می جوشد الله اکبر

و قد می کشند

مردانی که اگر چه کوچکند

اما دلیل بزرگی ایرانند

و هرکدام

سربازی برای قرآن

این جا آبادان است

از آسمان آتش می بارد دشمن

از زمین اما

می جوشد غیرت

می جوشد سرباز

سربازانی حماسه ساز

که در پی فرمان پیر جماران

و قرائت آیه فتح

حصر آبادان را شکستند

سربازانی با رایت رضوی

در عملیات ثامن الائمه

که لشکر ۷۷ خراسان را

به لقب پیروز مفتخر کردند

در کنار رزمندگانی دیگر

در لباس پاسداری

بسیجی

که هرکدام آیه عشقند

این جا آبادان است

از آسمان آتش می بارد دشمن

از زمین اما

می جوشد شجاعت

می جوشد شهامت

و ما پیروز می شویم

و ما پیروز شدیم

این را ۵ مهرماه آبادان شهادت داد

و پس از هشت سال

تاریخ به احترام

برخاست...

  خراسان - مورخ چهارشنبه 1391/07/05 شماره انتشار 18227 /صفحه اول و 2

/ 0 نظر / 91 بازدید