ترجمه حیدری یا حضرت باقر

حدیثی تو مولای من /یک حدیث ناب/ یک حدیث تازه و تازگی آفرین /تو را به کلمه می شناسند و کلام /کلامی که از جنس نور است / هر واژه یک ستاره /و یک آسمان ستاره می بارد /در هر جلسه که درس می دهی /یک زمین قیام می روید /هر بار که بر می خیزی /تو را به کلمه می شناسند و کلام /و به شاگردانی که در علوم پرورش می دهی /چشم ها به دستان توست /که علوم را می شکافی /و جهان در تماشای تو /به راز «فتبارک ا... احسن الخالقین» می رسد /و علوم به سلام می آید /باقر علم النبیین را...
تو را به کلمه می شناسند و کلام /اما کلام ، اما کلمه،  همه تو /که گوشه ای از شخصیت توست /این را دشمن / آن خلیفه جائر /که به غصب /بر زمین حکم می راند / تا راه آسمان را ببندد /زمانی فهمید /که تیر بر تیر نشاندی / تا نشان دهی /اگر کار به عاشورا بکشد/چونان جد خویش حسینی /و اگر صفین شکل بگیرد /پور پر توان حیدر(ع)... /تو را به کلمه و کلام می شناسند /به حدیث /به نهج روشن بلاغت /اما تو ترجمه  همه فصول حیدر کراری /حتی اگر فصل ذوالفقار برسد /دشمن  دید جلوه حیدری ات را وترسید /از تیرهایت /یا از کلامت /فرقی نمی کند / ترسید و دست به زهر شد /تا خورشید را به غروب بکشاند /غافل از آن که /خورشید هرگز غروب نمی کند /این زمین است /که به زمان خود /در سلام به خورشید /صبح را آغاز می کند /و ما و همه مردمان تاریخ /در سلام به شما /به صبح می رسیم /ولو کره الکافرون... /و این معنای صریح /«وا... متم نوره» است /و نشان از این که /فوت شیطان /نور را خاموش نمی کند /این خورشید است /که شیطان را به سخره می گیرد ....

 خراسان جنوبی/ شماره : 2515 / سه شنبه ۷ شهریور-۱۳۹۶/صفحه 2 / چ2

 
 http://khorasanjonobi.khorasannews.com/?nid=19621&pid=2&type=0
/ 0 نظر / 103 بازدید