زندگی ات را ارزان نفروش!

زمین به خودی خود قیمت دارد اما متناسب با سازه ای که روی آن پا می گیرد، قیمت آن تغییر می کند. روی یک زمین، برج ساخته می شود. ارزش تجاری پیدا می کند و قیمت افزا می شود. باز متناسب با فراوانی مشتری ها، این ارزش افزوده می شود. این اما حکایت آدم هایی است که مدام روی خود کار می کنند و با دانش اندوزی، ارتقای معارف و توسعه دامن مهارت های زندگی، ارزش خود را صد چندان می کنند و به رغم وجود مشترک – بخوانید زمین مشترک – با دیگر انسان ها ، قیمتی نجومی پیدا می کنند. حق هم همین است، انسانی که خود را می سازد و جان فربه می کند و دریا، دریا علم می انوزد باید که با اصحاب خور و خواب و خشم و شهوت تفاوت داشته باشد.هل یستوی الذین یعلمون والذین لایعلمون، اشارتی مستقیم به همین ماجراست. این دانایان به حق دریافته اند که ماموریت انسان در زمین این است که زندگی کند تا قیمت پیدا کند نه اینکه به هر قیمت زندگی کند! گروه اول می شوند اخیار و ابرار و بزرگانی که نفس شان کیمیاست و نگاه شان برکت و برکت آفرین. دست شان اما به کار گره گشایی از خلق، معجزه می کند و مظهر شئون الهی می شود و تکلیف خلیفه الهی خود را به انجام می رساند. جهان، روشنایی و رونق خود را مدیون افرادی از این دست است که " ید الله" اند و هر گز" مغلوله" نمی شوند بلکه " مبسوطتان" اند برای ادامه ماموریت. اما گروهی که "به هر قیمت" زندگی می کنند، برای زنده ماندن خود هر کاری می کنند و مدام از ارزش شان کاسته می شود. نگاه کنید به اطراف تان. از این آدم ها متاسفانه فراوان می بینید. جماعتی که خود را می بینند و همه چیز را هم برای خود می خواهند و چون به این پندار باور دارند، نه تنها دست در جیب دیگران می کنند و پا روی حق مردمان می گذارند که گاه طوفان می شوند در آبروی مردم. این افراد که "باطل مجسم" هستند، خود را "حق مطلق" می پندارند و کنشگری شان کار را می رساند به روزگاری که می بینیم. می زنند و می برند و طلبکار هم هستند.اختلاس، سرقت، کلاه برداری، زور گویی، زور گیری، و هر رفتار زشت دیگر از کسانی سرمی زند که حاضرند به هر قیمت زنده بمانند. خب، افرادی از این دست و با این رفتار، قیمتی نمی یابند بلکه از قیمت شان هم کاسته می شود درست مثل زمینی که وقتی محل دپوی زباله می شود، ارزش خود را هم از دست می دهد حال آنکه اگر در آن برجی، باغی، پارکی، ساخته می شد، چند برابر قیمت می یافت اما امان از آدمی که قیمت زندگی را نداند و آن را به ثمن بخس بفروشد....

ب / شماره 3654 / یک شنبه 03 تیر 1397 / صفحه اول و 3


/ 0 نظر / 103 بازدید