تولید امروز مقدس است

ضرب المثل ها نه تنها بی حکمت نیست که عین حکمت است، بر گرفته از تجربه هزاران بار آزمون شده بشری پس عقلانیت هم حکم مضاعف می کند که سرمایه ای چنین را تاملی گسترده باید کرد. همین تجربه هم به ما می گوید، دست های تنها اگر به توان هزار در هزار هم برسند باز کاری از پیش نخواهند برد که دو دست با هم هزار بار کارسازتر از هزار دست تنهاست که حتی صدایی هم از آن برنمی خیزد، پس درس بگیریم از این ضرب المثل که؛ «یک دست صدا ندارد» که اگر داشت باید به عالم خبر می کرد، اما نکرد چون صدایی ندارد و این اصحاب تامل را وامی دارد تا دست را از تنهایی به درآورند با دست دیگر، آن وقت می بینیم وقتی دست های با هم به عدد ۲ رسید چه کارها که نمی کند. دست ها افزون که شد، هم افزایی توان ها شکل می گیرد و کوه هم اگر مانع شود، آن را از سر راه برمی دارد و این فلسفه تعاون است، انجام کارهای بزرگ از هم افزایی توان های اندک، همان که فلسفه باران هم هست و «قطره، قطره جمع گردد وانگهی دریا شود» که اگر به قطره، به دیده حقارت نگاه کنیم نعمت وجود دریا را کفران کرده ایم و ... بگذریم، سخن از تعاون است و از هم افزایی توان هایی که اگر تنها بماند بیش از یک دست نخواهد بود که کاری از پیش نخواهد برد، اما وقتی توان های اندک کنار هم قرار می گیرد، کاری می کند کارستان و حضرت خداوند حکیم هم با امر «تعاونوا علی البروالتقوی» همه ما را به هم اندیشی، همراهی و همکاری خوانده است تا بر سبیل نیکی و پرهیزگاری، «هم توان» شویم تا هم زندگی ما رونق بگیرد و هم جامعه از عطر رونق و تلاش لبریز شود.جمهوری اسلامی ایران نیز که آبشخور معرفتی آن آیات قرآن است نیز به تعاون نگاهی کرامند دارد و براساس برنامه های به قلم درآمده باید بخش تعاون در اقتصاد ملی به سهمی معادل ۲۵ درصد برسد تا بتواند نقش خود را در توسعه عمران و آبادانی کشور ایفا کند. این نیز می طلبد تا ما شهروندان جامعه با دریافت دقیق شرایط و درک بایستگی های کار جمعی، تعاون را بیش از پیش جدی بگیریم و یادمان باشد، تعاون و کار تعاونی، تنها همکاری برای رونق اقتصادی نیست بلکه تلاش برای احیای امری قرآنی نیز است که ما را به هم افزایی در راستای خیر و پرهیزکاری فرا می خواند پس این تلاش تقدس افزون تری هم دارد...که امروز کار اقتصاد صرفا کار تولید برای درآمد نیست، که اقتصاد و تولید ارزش اخلاقی، امنیتی و فقرستیزی و گسترش ایمان و دوام و قوام نهاد خانواده و سلامت سازی جامعه و ... هم در پی دارد. یعنی همان طور که بیکاری ام الامراض اجتماعی است، کار و تولید و ساختن به ویژه اگر در قالب تعاونی باشد، مادر خوبی ها و سلامت و سعادت معنا می شود. آگاهان هم بسیار می گویند برای ارتقای توامان مادی و معنوی باید به تعاون گری و تولید، توجه کرد و امروز، ساختن کارخانه چون بنای ساختن مدرسه و مسجد مقدس است. این می طلبد تا ویژه به امر تولید برای توسعه توان ملی ، برنامه مند بکوشیم و توان های جزعی را هم افزا و قدرت برتر پدید آوریم...

 ب / شماره 3436 / یکشنبه  19 شهریور 1396/ صفحه اول و 3/چ2

/ 0 نظر / 102 بازدید