گل دست دانشجوست

 

فریاد... اعتراض و آتش

و شلیک از تفنگی که دست شیطان بود

شلیک و مشتی که باز شد

نه مشت دانشجو

- که پس از اصابت گلوله-

بال شد به آسمان شهادت

بل مشت طاغوت

باز شد، و همه فهمیدند

خالی بود

پوچ بود،

گل در دست دانشجویان بود

که با شهادت جاودانه شد

و از آن روز عاشورایی

- ۱۶ آذرماه-

تا امروز و فردا و همیشه

آن گل شکوفاتر می شود

و از طاغوت

- آن پوچ در پوچ-

حتی یک دست خالی هم نمانده است...

آن روز

که شهادت گل داد

روز دانشجو پیشانی نشین تقویم شد

به روز ۱۶ آذر

و امروز

آن گل سرخ

دانشجو می دهد

و باز دانشجو برای پاسداری از شهادت گل

و گلستان می شود دانشگاه

و بهار می شود ایران

در نیمه راه آخرین ماه پاییز

قندچی

شریعت رضوی

و بزرگ نیا

بزرگی این خاک پرثمر را جاودانه می کنند

و از آن روز

- ۱۶آذر ۳۲ -

تا امروز

این دانشجوست که به گل می نشیند

و به شهادت برمی خیزد

روزهای انقلاب

عاشورای دفاع مقدس

گواه سرخ این ماجراست

که تصویر سبزش را

امروز جهان می بیند

در قامت دانشمندان هسته ای

در قامت سرداران مبارزه

در قامت دلاوران مذاکره

در قامت جوانانی که

چراغ عشق را

در این دیار چنان پرشعله دارند

که سرزمین های پیرامون

و کشورهای همسایه

از این گرما

از این نور

زندگی می گیرند

از چراغی

که با خون

و جهاد دانشجو همچنان روشن است...

 خراسان جنوبی - مورخ یکشنبه 1393/09/16 شماره انتشار 18852/صفحه2/اخبار

 

 

/ 0 نظر / 89 بازدید