جام نوشی «جامیان» از خم شهادت

...  و شهید نام خداست و عنوانی برای آنانی که بر طریق عشق و معرفت به طلب حضرت خداوند برخاستند و خداوند خویش را به آنان نمایاند که «من طلبنی وجدنی» کلام قدسی حضرت اوست. روشن است هرکس آن جمیل محمب جمال را ببیند عاشق می شود، پس «من وجدنی عشقنی» رقم خورد و آن کریم کرامت آخرین، به عاشقان خویش عاشق می شود؛ من عشقنی عشقته و ... مژده بده مژده بده یار پسندید مرا /سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا ... «و من عشقته، قتلته» و این عشق را بازگشتی نشاید و نباید، اما هر کشته را دیتی است «و من قتلته فعلی دیته» دیه عشق هم باید عشق افزونتر باشد      پس؛«و انا دیته» و خدا جانشین شهید می شود، پس تکریم شهید، تکریم حضرت خداوند است و بزرگداشت خانواده شهدا نیز تجلیل عیال ا... و ... چنین شد که تربت جام، این آینه آیه وحدت خداوندی، یک دو یک جان، جایگاه تکریم شهید و شهادت و حضرت شاهد شد در کنگره ای که «حی علی العشق» را ۶۱۶ گلدسته شهید اذان کرده بودند تا ما را به نمازی دوباره بخوانند، نماز شکر شهادت، نماز شکر تنفس در هوایی که به عطر شهادت عبیرافشان است. نماز شکر خویشاوندی با خداوند و پنجشنبه، در تربت جام، همه یک دل شده بودند برای سلام به خداوند. همه یک دست شده بودند برای برپایی کنگره ای که گویی همه میهمانانش را«ز کنگره عرش زده اند» صفیر که «نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است» بل کسی را که با شهید هم خونی و هم خویی است بر آستان جانان جایگاه است و باید گلبانگ سربلندی بر آسمان زد چنانک گلبانگ سربلندی «جام» بر گوش جهان نشست با هم آوازی ۶۱۶ شهیدعاشق که همه به هر مرام و نام، بر مذهب عشق بودند و نیز با هم آوازی مردم و مسئولان این دیار و میهمانان شهر شیخ جام با شهیدان ...

آری تربت جام، یک کلاس بود، کلاس درس همدلی، کلاس درس همراهی و هم رایی و همکاری، کلاس درس عشق، درس شهادت و در این کلام، همگان به ذکر یاد و خاطره شهدا، جان در زلال محبت شهید و آرزوی شهادت می شستند و من مطمئنم روح بلند شهیدان، این روزی خوران سفره الهی، «میزبانان حاضر» آن میهمانی بزرگ بودند و من مطمئنم عطر نفس شهیدان بهار را در جام و در همه این دیار جاودانه می کند. من مطمئنم، همدلی جامی ها که از جام ولای حق، نوشیدند. سرمشقی خواهد شد برای شهرهای دیگر تا بر صراط مستقیم شهادت تمام قد برخیزند...

خراسان رضوی - مورخ شنبه 1392/11/12 شماره انتشار 18613 /صفحه اول/ویژه شهدای تربت جام

/ 0 نظر / 91 بازدید