آتش نگاه و سخن حرام در زندگی

آدم های رهیافته، معلم راه داشته اند، اصلا هرکس می خواهد به مقصد برسد باید بلد راه داشته باشد. باید در پرتو چراغ کلام هدایت گر یک مرشد طریق، راه بپیماید. این را حضرت لسان الغیب، حافظ شیراز، قرن ها پیش گفته است که؛
طی این مرحله بی همرهی خضر مکن
ظلمات است، بترس از خطر گمراهی...
و باید ترسید و به دنبال بلد و راه یافته، راه افتاد. باید خود را به چراغ داران رساند و به نشانه های خدا ، نگاه داشت. به باور من، 
شهدا، حجت خدایند برای امروز و فردای مان.آنان چنان خود را برای خدا خالص کرده بودند که جز او نمی دیدند و جز او نمی گفتند. حرف شان، بوی خدا می داد چنانکه عمل شان. آنان به مرتبه ای رسیده بودند که اگر از نام و نشان شان می پرسیدی، در سکوترو نگاه و لبخند نجیبشان مولوی بزرگ به سخن می آمد که؛
بر من از هستی من، جز نام نیست
در وجودم جز تو ای خوشکام نیست....
آنان خود را به خدای خویش سپرده بودند و خدا هم در نفس و کلام حق شان، روشنایی تاریخ را می گذاشت. ای سخن سردار سرفراز اسلام، حسین خرازی را بخوانیم که با یک دست ، پرچم غیرت را در اهتزاز داشت و هنوز نسیم به نام او و احترام او در پرچم نجابت می وزد؛ گاهی یک نگاه حرام، شهادت را برای کسی که لیاقت شهادت دارد، سال ها به عقب می اندازد، چه رسد به کسی که هنوز نشانه های لیاقت داشتن برای شهادت را نشان نداده است...کلام نغز شهید را با همه مغز تان بخوانید، یک نگاه حرام و بسط بدهید؛ یک سخن حرام، یک کنایه حرام، یک آبروریزی حرام و.... همه حرام هایی که آدم را از حرم بیرون می کند. بله، هر کدام از این ها نه تنهارمی تواند شهادت را به تاخیر اندازد که حتی می توان آدمی را از مدار شهادت، به محور شقاوت بکشاند. تاریخ پر است از این آدم ها. شمر، جانباز جنگ صفین، با حرام خوری و حرام کرداری، تیغ به روی حجت خدا و امام زمان خویش می کشد، خیلی از همان ها که به امام حسین( ع) نامه فدایت شوم نوشتند و با ابی و امی و نفسی فداک، امضا کردند و او را به دیار خویش خواندند، خود در صف اول دشمنان امام ایستادند و « امام خواهان ماه های قبل» ، « امام کشان روز عاشورا» شدند! سخن شهید خرازی را دوباره و صدباره و هزار باره بخوانیم، آیا خود را مخاطب کلام او نمی بینیم؟ آیا هشدار مان نمی دهد که مراقب رفتار و گفتار و حتی پندار مان هم باشیم که ما را از حق جدا نکند؟ من با خواندن این کلمات، آتش به جاتم می افتد که چه می کنیم و چه خواهیم کرد در این ازدحام و ترافیک گناه و حرام که پشت سر هم، دست بر یقه ما می گذارد. شما هم تامل بفرمایید و دعا که خدا به حرمت شهدا ما را از مدار شهادت، خارج نکند، یعنی کاری نکنیم که میان ما و این سعادت، فاصله در اندازه عدم امکان افتد. به خود آییم و از حرام در دست و دیده و دل، بپرهیزیم، ان شا الله

 ب / شماره 3480 / پنج شنبه  11 آبان 1396/ صفحه اول و 3/

/ 0 نظر / 96 بازدید