پليس و مسئوليت مضاعف

خبرها از سست شدن کمربند امنيتي درمناطق مرزي خراسان حکايت دارد و نشانه‌هايش گاه در شکست گروگان‌گيري نمود پيدا مي‌کند و اين مي‌طلبد تا با يافتن سازوکار تازه و بازسازي نظم آن مناطق، طرح نو در انداخته شود تا باز چون گذشته کار به سامان آيد. يادمان نرفته است سالهاي پيش که اشرار، شرارت از حد گذرانده و منطقه را ناامن کرده بودند روزنامه خراسان به عنوان پلي بين مردم محروم منطقه و مسئولان نقش اساسي ايفا کرد و مجلس با اختصاص يک بودجه بيست ميليارد توماني به مسئله و بسيج نيروها و امکانات از سوي دولت، آرامش را به منطقه بازگرداند. بودجه‌اي که برحسب قاعده در سالهاي بعد هم مي‌بايست اختصاص يابد. آن زمان يکي از نمايندگان خراسان در مجلس به خبرنگار خراسان به تاکيد گفته بود اگر تلاش روزنامه خراسان نبود ما در گرفتن بودجه و بسيج نيروها موفق نبوديم، حالا باز نشانه‌هاي شرارت به چشم مي‌آيد و منطقه به خانه‌اي مي‌ماند که پس از سم‌پاشي حشرات مزاحم که آنها را نابود مي‌کند، ولي زمين آلوده، فقر، بهداشت و.. دوباره بستر توليد حشرات مي‌شود.
پس صاحبخانه دوباره ناگزير به سوي D.D.T مي‌رود براي امشي کردن مجدد خانه. حالا منطقه را بايد دوباره امشي کرد، قبل از آنکه تعداد حشرات مزاحم زياد شود. اکنون که در هفته نيروي انتظامي قرار داريم و حساسيت جامعه نسبت به فرزندان سبز پوشش در نطقه اوج است و اعتماد متقابل نيز ميان جامعه و پليس در حد قابل قبولي است خوب است ضمن قدرداني از تلاش گذشته و حال اين نيرو در حفظ نظم جامعه و توسعه احساس امنيت و عملياتي کردن امنيت که بهداشت رواني آحاد جامعه را هم پيامد دارد، دوباره از آنها بخواهيم جديت خود را در حفظ مرزها مضاعف کنند. بياد داشته باشند اگر جامعه، راحت مي‌خوابد بدان خاطر است که آنها را بيدار و بينا وپرتلاش مي‌داند. از مسئولان تصميم ساز و تصميم‌گير هم مي‌خواهيم با برطرف کردن کاستي‌هاي سخت‌افزاري اين نيرو در منطقه، توان پاسداري آنها را بالا ببرند تا دگرباره منطقه به خانه‌اي بهداشتي بدون حشرات مزاحم تبديل شود.

/ 0 نظر / 94 بازدید