فاجعه غزه و ضرورت انتفاضه رسانه ای

 


بنگاه های سخن پراکنی و غول های تبلیغاتی و رسانه ای جهان کفر، دارد افکار عمومی را بمباران می کند.

امروز، رسانه های صهیونیست برای جهان فکر، سلیقه، باور ، ذائقه و... تولید می کنند و با مدیریت افکار، حق خواهان جهان و به ویژه مظلومان غزه را که برای حق آب و خاک، حق پرچم و حتی حق زندگی خود، فریاد برمی آورند به «تهمت تروریزم» درهم می کوبد و جهانیان را، ساکنان بی خبر روی زمین را که تنها جهان را از دریچه تنگ تلویزیون یا از واژه های رسانه های مکتوب دریافت می کنند و می خوانند و می بینند با تصاویر مدیریت شده و غیرواقعی با خود همراه می کند و لذاست که صدای مظلومیت حق  خواهان فلسطینی آن گونه که باید به گوش مردم نمی رسد و دور از ذهن نیست که افکار عمومی جهان هم آن گونه که باید با مظلومان و خونین  جامگان غزه همراهی نداشته باشد که اگر داشت دژخیمان رژیم صهیونیستی این چنین ابتدایی ترین نیازهای مردم از قبیل آب و غذا و دارو را از مردم دریغ نمی کردند.

اگر افکار عمومی، حقیقت نسل کشی نژادپرستانه صهیونیزم را می فهمید، لااقل به تعداد حق خواهان و آزاداندیشان جهان، فریاد به گوش می رسید، پس این سکوت های طولانی و این فریادهای اندک، نشان این است که سکوت، سوغاتی جز مرگ برای ستمدیدگان به همراه ندارد پس کاری باید کرد.

باید«نهضت انتفاضه کلمات» راه انداخت، باید تصاویر واقعی فلسطین امروز را فرا دید جهان امروز گذاشت؛ باید پرده ها را کنار زد تاجهان ببیند که گرگان آدم خوار و غاصب صهیونیست چه بر سر مردم صاحب خانه می آورند، باید کلمات را قاصد این پیغام تلخ کرد که فلسطین امروز از ستم سیاه رو سیاه ترین قوم زخم می خورد، سرخ می پوشد و مرگ را زندگی می کند.

باید به مردم گفت حقیقت ماجرا را. باید به جهانیان، گفت، کودکان غزه، چگونه مظلومانه جان می بازند باید گفتشان در هیچ مرام و مکتبی، کودک، جرمی ندارد، نوزاد مجرم نیست پس چرا سرها بریده و تن ها دریده می بینیم از کودکان، بی جرم و بی جنایت؟

چرا هر روز فلسطین خون می گرید و هزاران چرای دیگر ...

پس باید برای یاری مظلومان فلسطین «نهضت انتفاضه کلمات» راه انداخت در سراسر جهان مخصوصا در جهان عرب که سکوت توام با تاییدشان تیغ صهیونیست ها را تیز می کند و در آغاز هم باید از همه ظرفیت رسانه ای ایران آغاز کرد و ما اهل رسانه، هرکداممان باید واژه های خود را به جهاد علیه صهیونیزم، این «کافران حربی» واداریم تا فردا در همگرایی رسانه های آزاداندیش و حقیقت طلب، چهره کثیف صهیونیزم را برای همه عریان کنیم تا حق خواهان جهان خود به تسویه حساب با این قدرت های شیطانی برخیزند و حق مظلومان بازستانند.

صفحه 02 اخبار ، شماره سریال 17169 ، تاریخ انتشار 871011
/ 0 نظر / 88 بازدید