اقتدار قانون و دزدان خیابانی

 

 اعتماد گوهر گران سنگی است که به دست آوردنش یک عمر رنج می طلبد اما از دست دادنش به لحظه ای بند است به اندازه دست باز کردن و رها کردن آن! این اعتماد در رابطه هر قشر و گروه و نهادی براساس مؤلفه های آن قشر و گروه و نهاد شکل می گیرد. یک نهاد پژوهشی با اتقان در تحقیقاتش می تواند اعتماد آفرینی کند، یک رسانه با صداقت حرفه ای اش اعتماد مردم را به دست می آورد ویک نهاد هم مثل پلیس برای شکل گیری اعتماد باید مقتدرانه عمل کند، تعمیق اعتماد نیز نیازمند تعمیق اقتدار است و هرچه پنجه اقتدار قدرتمند تر باشد، کوه اعتماد هم قامت کشیده تر خواهد بود و هر چه دامنه اقتدار وسیع تر باشد فراوانی اعتماد کنندگان هم افزون تر خواهد بود.چنان چه چند شب پیش وقتی در خیابان شاهد یک درگیری بودیم، بچه های خانواده اولین کسانی بودند که شماره ۱۱۰ را به یادآوردند و دیگرانی هم که دست به گوش شدند کم نبودند و این نشانگر یک اعتماد شکل یافته بود، چنان که ساعتی بعد در حادثه تصادف دو خودرو باز بچه ها به یاد پلیس و ۱۱۰ افتادند تا این باور ما محکم تر شود که نهاد پلیس جمهوری اسلامی از چه گوهر ارزشمندی برخوردار است اما این را هم باید توجه داشت وقتی یک «دزد خیابانی» اموال مردم را غارت می کند، وقتی کیف قاپ، کیف را از دست شهروندی می قاپد و می گریزد اگر به فوریت دستگیر و با قاطعیت مجازات نشود، تنها کیف و مال شهروند از کف نمی رود بلکه در کنار آن گوهر اعتماد هم ربوده می شود. من معتقدم برای دزدان خیابانی که به زور بازو غره و به زور چاقو امنیت سوز می شوند باید چند مجازات در نظر گرفت و سخت ترین آن هم باید به ازای آتشی باشد که در امنیت جامعه می اندازند و این خیلی مهم تر از کیفی است که قاپ می زنند.

مهم استرس وارد شده به شهروند و زخم خوردن اعتماد اجتماعی است و از همین روست که جامعه خواهان برخورد قاطع با این رذالت پیشگان است. کم نبوده اند شهروندانی که در تماس با نگارنده خواهان برخورد قاطع و بازدارنده با این «دزدان خیابانی» هستند که ویروس آنان مثل «زنان خیابانی» خطرناک است. این را که فرماندار مشهد در روزهای گذشته از برخورد قاطع با پدیده زورگیری «دزدان خیابانی» سخن گفته بود هم به فال نیک می گیریم و آن را نشانه اراده قاطع مردان قانون برای جمع کردن بساط نکبت بار این مجرمان پرخطر می دانیم. ما هم به اقتدار مردان قانون باور داریم و هم عزم مسئولان را می ستاییم و دوست داریم در آینده ای نزدیک هم مشهد هم استان و هم کشور نه تنها خود وقایع تلخ و خبرهای ناگوار که حتی خاطره های تلخ این امنیت سوزان را هم از یاد ببرد.

به خصوص که کشور در آستانه یک تحول اقتصادی بزرگ است و همگان باید بستر را برای آرامش روحی و روانی جامعه فراهم کنند تا مردم با روح و روانی آرام با این تحول مواجه شوند.

خراسان رضوی - مورخ شنبه 1389/08/08 شماره انتشار 17686 /صفحه اول

 

/ 0 نظر / 94 بازدید