اخلاق نبوی

سیاه و سفید(٨۵)

 


این درست که قرآن بر قلب نازنین «محمد امین» نازل شد تا او را به مقام نبوت برکشد اما مخاطب آیات قرآن همه ما هستیم و باید «بعثت» را در خویش تجربه کنیم والا در ساحت ایمان ره به جایی نخواهیم برد. مخصوصا حاجیانی که «غار حرا» را زیارت کرده اند و «خانه خدا» را هم شایسته تر خواهد بود «اخلاق» خود را نیز «نبوی» بنویسند، چنان که هر کسی آنان را ببیند یاد رسول ا...(ص) بیفتد اصلا همه ما باید چنین باشیم. باید هر کس مسلمانی را می بیند یاد پیامبر(ص) بیفتد و هر کس جامعه اسلامی را می بیند نیز یاد «مدینة النبی» اما... حال و روز ما چگونه است و حال و روز جامعه ما چطور؟ آیا خود ما از وضعی که داریم و برای جامعه خود رقم می زنیم راضی هستیم؟ من که راضی نیستم، نه از خود، نه از جامعه، چون اگر خود رفتاری رضایتمندانه می داشتم، جامعه من هم این نبود. من مشکل را از این می دانم که خود را مخاطب قرآن نمی دانیم و فکر می کنیم قرآن بر پیامبر نازل شد و تمام. حال آن که اگر تامل کنیم مخاطب قرآن همه ماییم مخصوصا در برخی آیات به روشنی بیشتر می توانیم این را درک کنیم، چندی پیش «استاد فاطمی نیا»- که خدایش حفظ کند- در این باره مثالی می زد روشن، که در آیه قرآن می خوانیم:به پدر و مادرتان اف- هم حتی- نگویید. خب اگر قرار بود مخاطب آیه فقط حضرت رسول اکرم(ص) باشد که بحث کلا موضوعیت نداشت چه حضرت ایشان پدر و مادر خود را در کودکی از دست داده بودند، یعنی چند ده سال قبل از آن که حتی به پیامبری مبعوث شوند، پس مخاطب آیه همه ما مردمان هستیم که آن روز و امروز و هر روز زاده می شویم، زندگی می کنیم و باز نسل های بعد. دیگر آیات قرآن هم این گونه است و ما همه باید خود را مخاطب آن بدانیم نه در لفظ بلکه در معنا و به واقع، آن گونه که «فضیل عیاض» خود را مخاطب آیه ای از قرآن یافت و از «رهزنی گمراه» به «راهنمای راه» تبدیل شد. ما هم باید چنین خود را مخاطب آیات قرآن بدانیم و بدان عمل کنیم آن وقت هم خود ما قامت خواهیم کشید و هم جامعه ما بستر سعادت خواهد شد تا همگان با شبیه سازی اخلاق خود به پیامبر مکرم اسلام، شبیه ترین افراد به حضرتش هم باشند، چه در روایتی از ایشان می خوانیم که «شبیه ترین شما به من خوش اخلاق ترین شماست» پس هر کس می خواهد به ایشان شبیه شود و اگر می خواهیم جامعه ای رستگار و سعادتمند داشته باشیم باید اخلاق خویش نیکو کنیم، اخلاق نیکو، زندگی خود ما را هم «طراوت» می بخشد و جامعه ما را نیز به جایگاهی می رساند که شایسته جماعت مومنان است، جامعه ای که در آن جز زیبایی مجال رویش نمی یابد و جز زیباباوران از کوچه هایش عبور نمی کنند...

صفحه 09 اجتماعی ، شماره سریال 17429 ، تاریخ انتشار 880911
/ 0 نظر / 3 بازدید