درس امام، مردم داري است

اول: « بر شما باد، راز پوشي در كارهايتان، در امور دين و دنيا. روايت شده كه « افشاگري كفر است» و روايت شده است « كسي كه افشاي اسرار مي كند با قاتل شريك است» و...
اين ها كلماتي است نوراني از امام رضا(ع) (بحارالانوار، ج٧٨، ص ٣٤٧) كه براي هميشه رهنماي مردماني است كه مي خواهند هندسه اخلاقي خود را بر اساس مهندسي اخلاقي امام رضا(ع) طراحي كنند.
دوم: از نشانه هاي دين فهمي، حلم و علم است و خاموشي دري از درهاي حكمت. خاموشي و سكوت، دوستي آور و راهنماي هر كار خيري است، اين نيز چراغي است كه امام رضا(ع) روشن كرده است فرا راه آدميان و در تحف العقول، ص ٤٦٩ زينت تاريخ شده است.
سوم: هر كس اندوه و مشكلي را از مومني برطرف كند، خداوند در روز قيامت اندوه را از قلبش برطرف مي سازد. اين هم رهنمودي ديگر است از آن حضرت كه در اصول كافي، ج ٣، ص ٢٦٨ روايت شده است.
چهارم: به راستي كه بدترين مردم كسي است كه مردم را از ياري خود محروم سازد و تنها بخورد و به زير دستش ستم روا دارد. اين هم روايتي است از امام.
پنجم: به گمانم، اين روايات، هر كدام، همان الفي است كه اگر در خانه جان و عقل و انديشه كسي باشد، براي رهنمايي انسان كفايت كند. اگر اين خورشيدها، در كوچه باورمان نوري نمي افروزد و چشمي باز نمي كند، از حقيقت آن كاسته نمي شود، بلكه چشمان ما كور است والا خورشيد عادلانه مي تابد و اين روايات آيت نشان نيز راه را به همه نشان مي دهد، اين كه ما خود چقدر از آن نور بهره مي گيريم و راه چاره  مي جوييم، به ظرفيت وجودي خودمان بستگي دارد. اگر ما به افشاي ناگفتني هاي ديگران اصرار مي ورزيم، به بيماري قلبي ما بر مي گردد و الا طبيب جان ها، افشاي رازهاي حرمت كش، مردم را با كفر برابر دانسته است و روشن است آن كه با بداخلاقي، پشت پرده ديگران را بيان مي كند يا پرده بر مي افكند تا رقيب رااز ميدان به در كند، بايد در سلامت اعتقاد خود شك كند و با پرهيز از اين گناه بزرگ ، راه حق را در پيش گيرد و اين در حوزه اجتماعي است و صد البته پرده برداشتن از خيانت دشمن، نزد اهلش عين ايمان است. سخن در اين روايت بر اساس حفظ حرمت افراد و حرمت جامعه است تا بازيچه افرادي ظاهر الصلاح قرار نگيرد كه به نام صلاح، زبان به افساد در كام مي گردانند و با پرده  دري از مسائل، قبح گناه مي ريزند و بستر را براي توسعه زشتي فراهم مي كنند.
پس هشدار كه شرح صدر در خويش توسعه دهيم، علم رابا حلم بياميزيم و گره گشاي زندگي مردم باشيم تا همگان به سرفرازي و سربلندي شايسته مومنان برسند و جامعه نيز زيباتر از پيش بستر تربيت افراد بصير، خبير و مردم دار باشد..(ص-۹--۱/۹/۸۶)

/ 0 نظر / 92 بازدید