گازهاي‭ ‬سمي‭ ‬و‭ ‬تخت‭ ‬جمشيد

گازهاي‭ ‬سمي،‭ ‬گردشگران‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬تخت‭ ‬جمشيد‭ ‬فراري‭ ‬داده‭ ‬است‮.‬
اين‭ ‬تيتري‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬خبرگزاري‭ ‬ميراث‭ ‬فرهنگي‭ ‬براي‭ ‬خبر‭ ‬اول‭ ‬روز‭ ‬جمعه‭ ‬خود‭ ‬برگزيده‭ ‬است‮.‬‭ ‬گويي‭ ‬اين‭ ‬خبر‭ ‬مي‮ ‬خواهد‭ ‬اهتمام‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬مقوله‭ ‬گردشگري‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬مناطق‭ ‬جهان‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬صنعتي‭ ‬درآمدزا‭ ‬و‭ ‬ثروتي‭ ‬جاودان‭ ‬نگاه‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬نشان‭ ‬دهد‮!‬‭ ‬اما‭ ‬اين جا،‭ ‬و‭ ‬ما‮...‬‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬طرف‭ ‬در‭ ‬ساحت‭ ‬حرف‭ ‬و‭ ‬شعار،‭ ‬چنين‭ ‬هستيم‭ ‬و‭ ‬چنان‭ ‬و‭ ‬صاحب‭ ‬تمدن‭ ‬چند‭ ‬هزار‭ ‬ساله‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬ديگر،‭ ‬با‭ ‬مظاهر‭ ‬همان‭ ‬تمدني‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬مي‮ ‬نازيم،‭ ‬اين‭ ‬مي‮ ‬كنيم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬خبر‭ ‬و‭ ‬خبرهايي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬دست‭ ‬مشهود‭ ‬است‮.‬
‭ ‬دنيا‭ ‬دنبال‭ ‬جذب‭ ‬گردشگر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬برايش‭ ‬همه‭ ‬نوع‭ ‬امكانات‭ ‬آماده‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬ما‭ ‬گردشگر‭ ‬را‭ ‬فراري‭ ‬مي‮ ‬دهيم‮.‬‭ ‬تازه‭ ‬بحث‭ ‬گردشگر‭ ‬خارجي‭ ‬و‭ ‬برنامه ريزي‭ ‬آن چناني‭ ‬نيست‭ ‬بلكه‭ ‬يك‭ ‬بحث‭ ‬خيلي‭ ‬ساده‭ ‬است؛‭ ‬كشاورزان‭ ‬مزارع‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬آتش‭ ‬مي‮ ‬زنند‭ ‬تا‭ ‬براي‭ ‬كشت‭ ‬بعدي‭ ‬آماده‭ ‬كنند،‭ ‬آن ها‭ ‬اصلاً‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬كار‭ ‬چه‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬گردشگري‭ ‬مي‮ ‬آيد،‭ ‬فكر‭ ‬نمي‮ ‬كنند‭ ‬توجيه‭ ‬هم‭ ‬نشده اند،‭ ‬كه‭ ‬مثلاً‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬با‭ ‬شخم‭ ‬عميق تر‭ ‬به‭ ‬نتيجه‭ ‬بهتري‭ ‬دست‭ ‬يافت‭ ‬و‮...‬‭ ‬اما‭ ‬مسئولان‭ ‬چه‭ ‬مي‮ ‬كنند؟‭ ‬آيا‭ ‬وظيفه اي‭ ‬ندارند؟‭ ‬آيا‭ ‬نبايد‭ ‬كشاورزان‭ ‬را‭ ‬توجيه‭ ‬كنند؟‭ ‬آيا‮...‬‭ ‬اجازه‭ ‬بدهيد‭ ‬چيزي‭ ‬نپرسيم،‭ ‬فقط‭ ‬خبر‭ ‬را‭ ‬بخوانيم‮.‬‭ ‬خود‭ ‬خواهد‭ ‬گفت‮:‬‭ ‬گفتني‮ ‬ها‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬خواهد‭ ‬پرسيد،‭ ‬پرسيدني‮ ‬ها‭ ‬را‮.‬
با‭ ‬وجود‭ ‬قول‭ ‬مسئولان‭ ‬استان‭ ‬فارس‭ ‬مبني‭ ‬بر‭ ‬پايان‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬آتش‭ ‬زدن‭ ‬مزارع‭ ‬نزديك‭ ‬تخت‭ ‬جمشيد‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬كشاورزان‭ ‬مزارع‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬جاري‭ ‬براي‭ ‬كشت‭ ‬جديد‭ ‬آتش‭ ‬زده اند‭ ‬و‭ ‬دود‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬گازهاي‭ ‬سمي‭ ‬تمام‭ ‬تخت‭ ‬جمشيد‭ ‬و‭ ‬محدوده‭ ‬مرودشت‭ ‬را‭ ‬احاطه‭ ‬كرده‭ ‬است‮.‬
‮« ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬طالبيان‮»‬،‭ ‬مدير‭ ‬بنياد‭ ‬پژوهشي‭ ‬پارسه‭ ‬و‭ ‬پاسارگاد‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬باره‭ ‬به‭ ‬CHN‭ ‬گفت‮:‬‭ ‬‮«‬‭ ‬هر‭ ‬سال‭ ‬شاهد‭ ‬آتش زدن‭ ‬زمين هاي‭ ‬كشاورزي‭ ‬در‭ ‬مرودشت‭ ‬هستيم‭ ‬كه‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬زمين ها‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬مجاورت‭ ‬تخت‭ ‬جمشيد‭ ‬هستند‮.‬‭ ‬دود‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬آتش ها‭ ‬كه‭ ‬آغشته‭ ‬به‭ ‬گازهاي‭ ‬سمي‭ ‬هستند‭ ‬وارد‭ ‬تخت‭ ‬جمشيد‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬آثار‭ ‬لطمه‭ ‬وارد‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬باعث‭ ‬گريز‭ ‬گردشگران‭ ‬مي‮ ‬شود‮».‬
به‭ ‬گفته‭ ‬وي‭ ‬اين‭ ‬اتفاق‭ ‬حدود‭ ‬يك‭ ‬هفته‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬نزديكي‭ ‬تخت‭ ‬جمشيد‭ ‬به‭ ‬نحوي‭ ‬افتاده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬انسان‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬اين‭ ‬همه‭ ‬دود‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬نفس‭ ‬كشيدن‭ ‬نيست‮.‬
به‭ ‬گفته‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬انجمن هاي‭ ‬ميراث‭ ‬فرهنگي‭ ‬گردشگران‭ ‬از‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬تخت‭ ‬جمشيد‭ ‬پرهيز‭ ‬مي‮ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬ميزان‭ ‬غلظت‭ ‬دود‭ ‬به‭ ‬حدي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬كسي‭ ‬نمي‮ ‬تواند‭ ‬به‭ ‬درستي‭ ‬نفس‭ ‬بكشد‭ ‬كه‭ ‬بيماران‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬راحتي‭ ‬از‭ ‬پا‭ ‬در‭ ‬مي‮ ‬آورد‮.‬
همچنين‭ ‬انجمن هاي‭ ‬ميراث‭ ‬فرهنگي‭ ‬اعلام‭ ‬كردند‭ ‬كه‭ ‬دود‭ ‬به‭ ‬نحوي‭ ‬تخت‭ ‬جمشيد‭ ‬را‭ ‬فرا‭ ‬گرفته‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬حتي‭ ‬نمي‮ ‬توان‭ ‬تصوير‭ ‬تخت‭ ‬جمشيد‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬اين‭ ‬همه‭ ‬دود‭ ‬ديد‭ ‬و‭ ‬گردشگران‭ ‬نيز‭ ‬سرفه كنان‭ ‬اين‭ ‬اثر‭ ‬جهاني‭ ‬را‭ ‬ترك‭ ‬مي‮ ‬كنند‮.‬
سال‭ ‬گذشته‭ ‬استانداري‭ ‬فارس‭ ‬و‭ ‬فرمانداري‭ ‬مرودشت‭ ‬قول‭ ‬داده‭ ‬بودند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬جاري‭ ‬جلوي‭ ‬آتش زدن‭ ‬زمين هاي‭ ‬كشاورزي‭ ‬گرفته‭ ‬شود‮.‬
راستي‭ ‬قول‭ ‬مسئولان‭ ‬استان‭ ‬فارس‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬همان‭ ‬وعده‭ ‬خوباني‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬هزار‭ ‬تايش‭ ‬يكي‭ ‬هم‭ ‬وفا‭ ‬نمي‮ ‬كند؟
(ص-۶)

/ 0 نظر / 91 بازدید