حساب‭ ‬و‭ ‬كتاب‭ ‬كارگري

كشور‭ ‬با‭ ‬كار‭ ‬ساخته‭ ‬مي‮ ‬شود،‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬محله‭ ‬و‭ ‬كوچه‭ ‬و‭ ‬خانه‭ ‬نيز‭ ‬هم،‭ ‬يعني‭ ‬اگر‭ ‬ما‭ ‬خواهان‭ ‬خانه اي‭ ‬آباد،‭ ‬كوچه اي‭ ‬آباد،‭ ‬محله اي‭ ‬آباد،‭ ‬شهري‭ ‬آباد‭ ‬و‭ ‬كشوري‭ ‬آباد‭ ‬هستيم‭ ‬بايد‭ ‬كار‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬جوهر‭ ‬كار‭ ‬زنان‭ ‬و‭ ‬مردان‭ ‬جوهردار‭ ‬احترام‭ ‬بگذاريم،‭ ‬اين‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬فقط‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬به‭ ‬اخلاق‭ ‬مدرن‭ ‬مبتني‭ ‬بر‭ ‬رفاه‭ ‬و‭ ‬آسايش‭ ‬و‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬پايبند‭ ‬باشيم‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬كارمان‭ ‬‮«‬حساب‮» ‬و‭ ‬هر‭ ‬حسابمان‭ ‬براساس‭ ‬فرمول هاي‭ ‬تئوريزه‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬‮«‬كتاب‮»‬‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬سواي‭ ‬اخلاق‭ ‬مدرن‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬شده،‭ ‬از‭ ‬اخلاق‭ ‬نبوي‭ ‬هم‭ ‬بهره اي‭ ‬برده‭ ‬باشيم،‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬نگاه‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬كارگر‭ ‬متفاوت‭ ‬مي‮ ‬شود،‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬كار‭ ‬‮«‬خلق‮»‬‭ ‬و‭ ‬ساختن‭ ‬و‭ ‬توليد‭ ‬است‭ ‬مظهري‭ ‬از‭ ‬شان‭ ‬خلاقيت‭ ‬خداوندي‭ ‬خواهيم‭ ‬ديد‭ ‬و‭ ‬اهل‭ ‬خلق‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬رو‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬‮«‬خالق‮»‬‭ ‬نزديكند،‭ ‬تكريم‭ ‬خواهيم‭ ‬كرد‮.‬‭ ‬بر‭ ‬او‭ ‬منت‭ ‬نخواهيم‭ ‬داشت‭ ‬بلكه‭ ‬منت دار‭ ‬او‭ ‬خواهيم‭ ‬بود‮.‬
منت دار‭ ‬تلاشي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬كار‭ ‬سخت‭ ‬ساختن‭ ‬جامعه‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬بهاي‭ ‬سوختن‭ ‬تمام‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬مگر‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬كسي‭ ‬به‭ ‬دست هايي‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬ساختن،‭ ‬امكان‭ ‬آسايش‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬جز‭ ‬به‭ ‬ديده‭ ‬تكريم‭ ‬نگريست‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬جز‭ ‬به‭ ‬بوسه‭ ‬محبت‭ ‬نواخت؟
و‭ ‬مگر‭ ‬نه‭ ‬اينكه‭ ‬دست هاي‭ ‬پينه‭ ‬بسته‭ ‬كارگري‭ ‬به‭ ‬بوسه‭ ‬تكريم‭ ‬كريم ترين‭ ‬خلق‭ ‬همه‭ ‬روزگار‭ ‬اشرف‭ ‬انبيا‭ ‬و‭ ‬حبيب‭ ‬خدا،‭ ‬حضرت‭ ‬محمد‭ ‬مصطفي‭ ‬‮(‬ص‮)‬‭ ‬شرافت‭ ‬يافته‭ ‬است؟‭ ‬پس‭ ‬اخلاق‭ ‬نبوي‭ ‬اقتضا‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬اخلاق مندان‭ ‬اين‭ ‬سيره‭ ‬بهشتي‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬كارگر،‭ ‬كرامتمندانه‭ ‬بنگرند‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬نگاه‭ ‬نه‭ ‬در‭ ‬كلام‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬رفتار‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬متجلي‭ ‬شود‭ ‬چه‭ ‬عمل‭ ‬به‭ ‬روش‭ ‬پيامبر‭ ‬ايماني‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬دل‭ ‬بايد‭ ‬نقش‭ ‬بندد‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬سروده‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬تجلي‭ ‬يابد‭ ‬پس‭ ‬وقتي‭ ‬نگاه‭ ‬پيامبر‭ ‬به‭ ‬كارگر‭ ‬‮«‬چنان‮»‬‭ ‬است‮.‬‭ ‬ما‭ ‬نمي‮ ‬توانيم‭ ‬‮«‬چنين‮»‬‭ ‬رفتاري‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬كارگر‭ ‬داشته‭ ‬باشيم‭ ‬كه‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬وسيله‭ ‬نگاه‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬حداكثر‭ ‬ارزش‭ ‬يك‭ ‬‮«‬نردبان‮»‬‭ ‬را‭ ‬برايش‭ ‬قائل‭ ‬باشيم‭ ‬كه‭ ‬فقط‭ ‬بايد‭ ‬از‭ ‬شانه هايش‭ ‬بالا‭ ‬رفت‮.‬‭ ‬اين‭ ‬درست‭ ‬كه‭ ‬شانه هاي‭ ‬كارگر‭ ‬زير‭ ‬بار‭ ‬بالا‭ ‬بردن‭ ‬رفاه‭ ‬و‭ ‬آسايش‭ ‬جامعه،‭ ‬زخم‭ ‬هم‭ ‬حتي‭ ‬برمي‮ ‬دارد،‭ ‬اما‭ ‬نبايد‭ ‬افرادي‭ ‬فرصت‭ ‬طلب‭ ‬اين‭ ‬زخم ها‭ ‬را‭ ‬نمك‭ ‬سود‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬بالا‭ ‬بروند‭ ‬از‭ ‬آن‮.‬
كار‭ ‬حرمت‭ ‬دارد،‭ ‬كارگر‭ ‬هم‮.‬‭ ‬پس‭ ‬بايد‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬حرمت‭ ‬را‭ ‬محترم‭ ‬شمرد‭ ‬و‭ ‬حق‭ ‬و‭ ‬حقوقشان‭ ‬را‭ ‬داد،‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آنكه‭ ‬عرق‭ ‬جبينشان‭ ‬خشك‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬سنت‭ ‬و‭ ‬سيره‭ ‬اولياء‭ ‬ا‮...‬‭ ‬است،‭ ‬سيره اي‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬ما‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬پيش‭ ‬گيريم‭ ‬اما‮..‬‭ ‬بگذريم‮.‬‭ ‬روز‭ ‬كارگر،‭ ‬گاه‭ ‬از‭ ‬تلخي‮ ‬ها‭ ‬گفتن‭ ‬نيست‮.‬‭ ‬مبارك‭ ‬لحظه‭ ‬از‭ ‬شيرين‭ ‬گفتن هاست‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬زحمت ها‭ ‬تجليل‭ ‬كردن‭ ‬و‭ ‬نيز‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ياد‭ ‬آوردن‭ ‬كه‭ ‬بهترين‭ ‬تجليل‭ ‬از‭ ‬كارگر،‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬كالاي‭ ‬ساخت‭ ‬دست‭ ‬همين‭ ‬كارگرهاست‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬خريد‭ ‬كالاي‭ ‬ايراني‭ ‬رونق‭ ‬بگيرد،‭ ‬ذهن‭ ‬و‭ ‬زندگي‭ ‬كارگر‭ ‬هم‭ ‬رونق‭ ‬مي‮ ‬گيرد‭ ‬كارگر‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬بالا‭ ‬بردن‭ ‬كيفيت‭ ‬شايق‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬تلاش‭ ‬خود‭ ‬براي‭ ‬بهتر‭ ‬ساختن‭ ‬حتي‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬قيمت‭ ‬بيشتر‭ ‬سوختن‭ ‬باشد،‭ ‬خواهد‭ ‬افزود‭ ‬و‭ ‬چنانكه‭ ‬مي‮ ‬گويند‭ ‬‮«‬مستمع‭ ‬صاحب‭ ‬سخن‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬ذوق‭ ‬آورد‮»‬‭ ‬اقبال‭ ‬عمومي‭ ‬به‭ ‬ساخته هاي‭ ‬دست‭ ‬كارگران‭ ‬هموطن،‭ ‬ذوق‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬آنان‭ ‬متجلي‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬هنرمندانه‭ ‬ساختن‭ ‬ترغيب‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬وجدان‭ ‬كاري‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬او‭ ‬بيدارتر‭ ‬از‭ ‬پيش‭ ‬به‭ ‬مراقبت‭ ‬از‭ ‬كار‭ ‬بهينه‭ ‬خواهد‭ ‬گماشت‮.‬
امروز،‭ ‬تكريم‭ ‬كارگر‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬مسئولان‭ ‬و‭ ‬كارفرمايان،‭ ‬پرداخت‭ ‬حقوق‭ ‬كارگر‭ ‬و‭ ‬تكريم‭ ‬اوست‭ ‬و‭ ‬حرمت‭ ‬گذاشتن‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬كارگر‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬مردم،‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬كالاي‭ ‬ايراني‭ ‬‮...‬‭ ‬وحيف‭ ‬است،‭ ‬كارگر‭ ‬كشورهاي‭ ‬خارجي،‭ ‬با‭ ‬خريد‭ ‬ما‭ ‬تكريم‭ ‬و‭ ‬تقويت‭ ‬و‭ ‬كشور‭ ‬بيگانه‭ ‬قوي‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬يافته‭ ‬شود،‭ ‬اما‭ ‬كارگر‭ ‬ما‭ ‬دستش‭ ‬خالي‭ ‬و‭ ‬دلش‭ ‬پر‭ ‬بماند‭ ‬و‭ ‬كشور‭ ‬ما‭ ‬نيز‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬رهگذار،‭ ‬فايده اي‭ ‬نبرد‮.‬‭ ‬نگوييم،‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬استكان‭ ‬و‭ ‬قاشقي‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬مي‮ ‬خريم،‭ ‬كاري‭ ‬نمي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬همين‭ ‬تك‭ ‬قاشق هاست‭ ‬كه‭ ‬نقش‭ ‬خوش رنگ‭ ‬رونق‭ ‬اقتصادي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬كشور‭ ‬توليد‭ ‬كننده‭ ‬مي‮ ‬نويسد‮.‬‭ ‬حال‭ ‬آ نكه‭ ‬پول‭ ‬ايراني‭ ‬بايد‭ ‬براي‭ ‬خريد‭ ‬كالاي‭ ‬ايراني‭ ‬مصرف‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬كالاي‭ ‬ايراني‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬خور‭ ‬شان‭ ‬مصرف كننده‭ ‬ايراني‭ ‬توليد‭ ‬شود‮.‬‭ ‬اين‭ ‬جاده اي‭ ‬دو‭ ‬سويه‭ ‬است‮.‬‭ ‬
هم‭ ‬ايراني‭ ‬بايد‭ ‬كالاي‭ ‬ايراني‭ ‬بخرد‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬توليدكننده‭ ‬ايراني‭ ‬بايد‭ ‬كالاي‭ ‬با‭ ‬كيفيت‭ ‬توليد‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬ايمان‭ ‬و‭ ‬تعهد‭ ‬و‭ ‬هويت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬توليد‭ ‬خوب‭ ‬نشان‭ ‬دهد‭ ‬تا‭ ‬جايي‭ ‬كه‭ ‬كالاي‭ ‬خوب‭ ‬ايراني‭ ‬تا‭ ‬هر‭ ‬جاي‭ ‬دنيا‭ ‬كه‭ ‬برود،‭ ‬معرف‭ ‬توانمندي،‭ ‬فرهنگ،‭ ‬ايمان،‭ ‬عشق‭ ‬و‭ ‬هنر‭ ‬ايراني‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬كارگران‭ ‬هنرمند‭ ‬ما‭ ‬ساخته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬چنين‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬پرچم‭ ‬ايران‭ ‬با‭ ‬كالاي‭ ‬خوب‭ ‬ايراني‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬ساير‭ ‬كشورها‭ ‬با‭ ‬عزت‭ ‬به‭ ‬اهتزاز‭ ‬درآيد‮.‬(ص-۲)

/ 0 نظر / 111 بازدید