دو علی در میدان عاشورا

نوبت به شیر پسران حسین (ع) رسید تا امام خویش را، حجت بالغه الهی را، دین خدا را یاری کنند و ا... اکبر که چه حماسه ای آفریدند این دو بزرگ در جهاد کبیر خویش در رکاب امام.  علی اصغر (ع) ، حجت اکبر شد و قنداقه خونین خود را علم جهاد روشنی بخشی علیه یزید کرد و تا دنیا دنیاست، این جهاد ادامه دارد. 
جهادی که در کلام بسیاری از فرهیختگان مسلمان و غیر مسلمان چنان پرشکوه نشسته است که می گویند اگر در کربلا هیچ جنایت دیگری اتفاق نیفتاده بود جز شهادت علی اصغر(ع)، همین برای نابودی یزید، کافی بود. در هیچ مرام و مسلکی، طفل شش ماهه را، طفل تشنه را، به تیر نمی بندند و... قیامت شد در کربلا وقتی تیر کین، حنجر جناب علی اصغر (ع) را در آغوش امام درید و خونی که به آسمان پاشیده شد و غمی که بر زمین نشست. 
ما باید در کربلا حق مطلق را در اوج و باطل مطلق را در نهایت سبعیت می دیدیم تا پرشکوه ترین تابلوی خلقت کامل می شد و فرانگاه مردمان همیشه قرار می گرفت.  علی اصغر (ع) شهید شد تا شهادت باقی بماند و به معصومانه ترین لهجه تدریس شود اما جناب علی اکبر (ع) اولین جوان هاشمی که به میدان رفت؛ جناب ایشان، قبل از ماجرای عاشورا، هنگام دیدن لشکریان یزید در برابر کاروان امام با حضرت پدر، پرسش و پاسخی دارد که حقیقت ماجرا را عیان می کند؛ می پرسد: مگر ما را نمی شناسند که چنین به جنگ ما آمده اند؟ و جواب را امام چنین می فرمایند؛ شکم هایشان از حرام پر شده است و این یعنی حرام خواران در مقابل حق و امام حق می ایستند و این می تواند و باید هوشیارمان کند که در لقمه هایی که برمی داریم، تامل کنیم که از کجا می آید. 
اگر آن حرام خواران، جسم امام را شهید کردند، اگر حرام خواران بعدی، قبر امام را بارها تخریب کردند تا نام امام را هم بکشند، امروز ماییم و اهداف امام، آیا تیغ نمی کشیم بر آن؟ نگرانم برای خود و برای شما که با حسین ایمان خویش چه خواهیم کرد؟ نگرانم که اگر کوفیان، جسم علی اکبر(ع)، آن شبه پیامبر را پاره پاره کردند ما با هدف او چه خواهیم کرد؟ باری، سیدالشهدا(ع) دو شیر پسر خویش را به معرکه فرستاد تا میدان عبودیت برای ما هموار شود اما خدا کند روضه علی اصغر (ع) و علی اکبر (ع) را که می شنویم و می خوانیم، به اهداف شان هم توجه داشته باشیم.

خراسان جنوبی / شماره : 2538 / چهارشنبه ۵ مهر-۱۳۹۶/ صفحه 5/ فرهنگ

http://khorasanjonobi.khorasannews.com/?nid=19645&pid=5&type=0
 
/ 0 نظر / 96 بازدید