كوچه هاي‭ ‬غريب

كوچه ها‭ ‬غريب‭ ‬و‭ ‬غمدارند،‭ ‬اين‭ ‬روزها،‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬جاي‭ ‬ايران‮.‬‭ ‬ماتم‭ ‬يتيمي‭ ‬و‭ ‬بي‮ ‬مادري،‭ ‬اهل‭ ‬ايمان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عزا‭ ‬نشانده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬كوچه‭ ‬هر‭ ‬دياراين‭ ‬خاك‭ ‬خدايي‭ ‬كه‭ ‬نگاه‭ ‬كني،‭ ‬خدا‭ ‬باوراني‭ ‬را‭ ‬خواهي‭ ‬ديد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬سوگ‭ ‬مادر‭ ‬حجج‭ ‬بالغه‭ ‬الهي،‭ ‬دخت‭ ‬رسول‭ ‬و‭ ‬همسر‭ ‬مولا‭ ‬علي،‭ ‬بي‮ ‬بي‭ ‬فاطمه‭ ‬زهرا‭ ‬سلام ا‮...‬عليها‭ ‬به‭ ‬سوگ‭ ‬نشسته اند‮.‬‭ ‬در‭ ‬مشهد‭ ‬امام‭ ‬رضا‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬پرچم هاي‭ ‬عزا،‭ ‬پرده‭ ‬نوشته هاي‭ ‬متعددي‭ ‬در‭ ‬خيابان ها،‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مجالس‭ ‬سوگواري‭ ‬دعوت‭ ‬مي‮ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ديگر‭ ‬شهرها‭ ‬و‭ ‬روستاها‭ ‬هم‭ ‬حكايت‭ ‬همين‭ ‬است؛‭ ‬روضه خواني‭ ‬و‭ ‬بازگويي‭ ‬و‭ ‬بازآموزي‭ ‬حكمت‭ ‬ناب‭ ‬در‭ ‬مكتب‭ ‬اهل‭ ‬بيت‮.‬ ‭ ‬مردم‭ ‬حكمت‭ ‬مي‮ ‬آموزند‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬حكم‭ ‬خداوندي‭ ‬خليفة‭ ‬الهي‭ ‬خويش‭ ‬برسند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬تن‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬حكم‭ ‬شيطان‭ ‬پرهيز‭ ‬كنند‮.‬‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬ايام‭ ‬و‭ ‬ليالي‭ ‬فاطميه،‭ ‬مي‮ ‬كوشند‭ ‬تا‭ ‬زندگي‭ ‬بر‭ ‬مدار‭ ‬و‭ ‬محور‭ ‬بي‮ ‬بي‭ ‬دو‭ ‬عالم‭ ‬را‭ ‬تجربه‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬پلشتي‮ ‬ها،‭ ‬جان‭ ‬بشويند‭ ‬و‭ ‬ميان‭ ‬جان‭ ‬و‭ ‬جانانه‭ ‬گره‭ ‬ايمان‭ ‬را‭ ‬محكم‭ ‬كنند‮.‬ ‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬محافل‭ ‬همه‭ ‬هستند‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬اقشار‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬سنين‭ ‬اما‭ ‬اين‭ ‬‮«‬همه‮»‬،‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬مكتب‭ ‬تلمذ‭ ‬مي‮ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬يكي‭ ‬مي‮ ‬شوند‮.‬‭ ‬اين‭ ‬روزها،‭ ‬اما،‭ ‬دهه‭ ‬فاطميه،‭ ‬يك‭ ‬سوگ‭ ‬مضاعف‭ ‬هم‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬غم‭ ‬ديگر‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬چهره‭ ‬عاشقان‭ ‬آل‭ ‬ا‮...‬‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬مي‮ ‬خورد‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬غم‭ ‬اهانت‭ ‬باطل‭ ‬باوران‭ ‬به‭ ‬حرم‭ ‬مقدس‭ ‬عسكريين‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬ماجراي‭ ‬شب‭ ‬پره هايي‭ ‬كه‭ ‬خورشيد‭ ‬را‭ ‬تاب‭ ‬نمي‮ ‬آورند‮.‬‭ ‬ باز‭ ‬ماجراي‭ ‬جهالت‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬چنگ‭ ‬در‭ ‬چهره‭ ‬آفتاب‭ ‬مي‮ ‬زند‮.‬‭ ‬اما‭ ‬‮...‬‭ ‬اما‭ ‬آفتاب‭ ‬به‭ ‬فلسفه‭ ‬وجودي‭ ‬خود،‭ ‬شب‭ ‬را‭ ‬كوچ‭ ‬مي‮ ‬دهد،‭ ‬ظلمت‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬تاراند‭ ‬و‭ ‬جهالت‭ ‬و‭ ‬سياهي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬درد‭ ‬و‭ ‬سرانجام‭ ‬اين‭ ‬روشني‭ ‬و‭ ‬نور‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬جشن‭ ‬پيروزي‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬حق جويان‭ ‬برگزار‭ ‬مي‮ ‬كند‮.‬‭ ‬اين‭ ‬نور‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬ماند،‭ ‬اين‭ ‬آب‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬جاري‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬حتي‭ ‬اگر‭ ‬اندك‭ ‬زماني،‭ ‬سنگ ها‭ ‬و‭ ‬خاك ها‭ ‬جلويش‭ ‬را‭ ‬بخواهند‭ ‬بگيرند.سرانجام‭ ‬كاراز‭ ‬آن‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬روشني‭ ‬است‮.‬ ‭ ‬سرانجام‭ ‬كاراز‭ ‬گلدسته هاي‭ ‬سامرا‭ ‬و‭ ‬گلدسته هاي‭ ‬همه‭ ‬حرم ها‭ ‬و‭ ‬مساجد‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬حق‭ ‬را‭ ‬فرياد‭ ‬خواهند‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬سرانجام‭ ‬انديشه‭ ‬فاطمي‭ ‬در‭ ‬باورها‭ ‬خواهد‭ ‬نشست‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬روز‭ ‬دير‭ ‬نيست‭ ‬‮...‬ايرانيان،‭ ‬اين‭ ‬روزها،‭ ‬اگرچه‭ ‬سوگوارند‭ ‬و‭ ‬بي‮ ‬قرار،‭ ‬اما‭ ‬خوب‭ ‬مي‮ ‬دانند،‭ ‬سرانجام‭ ‬اين‭ ‬بي‮ ‬قراري‮ ‬ها‭ ‬به‭ ‬قرار‭ ‬خواهد‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬همين‭ ‬حالا‭ ‬هم‭ ‬طليعه‭ ‬ظفر‭ ‬و‭ ‬قرار‭ ‬قابل‭ ‬رويت‭ ‬است‮.‬ (ص-۶-۲۷/۳/۸۶)

/ 0 نظر / 93 بازدید