جاي‭ ‬خالي‭ ‬آموزش‭ ‬فرهنگ‭ ‬در‭ ‬رانندگي

شخصيت‭ ‬افراد‭ ‬در‭ ‬كودكي‭ ‬و‭ ‬نوجواني‭ ‬شكل‭ ‬مي‮ ‬گيرد‮.‬‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬بزرگسالي‭ ‬شاهد‭ ‬آن‭ ‬هستيم،‭ ‬نقطه‭ ‬كمال‭ ‬روندي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬خردسالي‭ ‬مسير‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برگزيده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬روشن‭ ‬است‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬پاي‭ ‬به‭ ‬جاده‭ ‬كعبه‭ ‬گذاشته‭ ‬است،‭ ‬سرانجام‭ ‬حاجي‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬پاي‭ ‬به‭ ‬راه‭ ‬تركستان‭ ‬نهاده‭ ‬است،‭ ‬سرانجام‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬همانجا‭ ‬خواهد‭ ‬رسيد‮.‬‭ ‬نمي‮ ‬شود‭ ‬راهي‭ ‬جاده‭ ‬بي‮ ‬اخلاقي‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬اخلاقمند‭ ‬گشت؛‭ ‬نمي‮ ‬شود‭ ‬چشم‭ ‬ناپاك‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬پاكي‭ ‬چشم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آورد‮.‬‭ ‬هر‭ ‬نوع‭ ‬رفتار‭ ‬انسان‭ ‬ريشه‭ ‬در‭ ‬گذشته‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬همين‭ ‬رو،‭ ‬آنچه‭ ‬مديركل‭ ‬راه‭ ‬و‭ ‬ترابري‭ ‬استان‭ ‬كرمانشاه‭ ‬مي‮ ‬گويد،‭ ‬تأمل برانگيز‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬‮«‬متأسفانه‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬ما،‭ ‬موضوع‭ ‬آموزش‭ ‬راهنمايي‭ ‬و‭ ‬رانندگي‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‮»‬‭ ‬راست‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬گويد‮.‬‭ ‬لااقل‭ ‬آموزشي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬فرهنگ‭ ‬تبديل‭ ‬شود‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‮.‬‭ ‬آنچه‭ ‬به‭ ‬اسم‭ ‬آموزش‭ ‬مطرح‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬اندازه‭ ‬شناخت‭ ‬دست‭ ‬چپ‭ ‬و‭ ‬راست‭ ‬بيشتر‭ ‬نيست‮.‬‭ ‬حال‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬آموزش‭ ‬بايد‭ ‬عملي‭ ‬و‭ ‬كاربردي‭ ‬باشد‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬جان‭ ‬و‭ ‬روح‭ ‬فرد‭ ‬ظهور‭ ‬يابد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬تبديل‭ ‬شود‮.‬
عطاءا‮...‬‭ ‬قادري،‭ ‬تأكيد‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬وزارت‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬بايد‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬شيوه‭ ‬آموزش ها،‭ ‬با‭ ‬دقت‭ ‬نظر‭ ‬آموزش‭ ‬راهنمايي‭ ‬و‭ ‬رانندگي‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬مدارس‭ ‬آغاز‭ ‬كند‮.‬‭ ‬اين‭ ‬هم‭ ‬حرف‭ ‬درستي‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬اگر‭ ‬توجه‭ ‬كنيم‭ ‬كه‭ ‬عامل‭ ‬انساني،‭ ‬بيشترين‭ ‬عامل‭ ‬تصادف‭ ‬شمرده‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬وضعيت‭ ‬جاده‭ ‬و‭ ‬خودرو‭ ‬به‭ ‬نسبت‭ ‬عامل‭ ‬انساني‭ ‬خيلي‭ ‬پايين تر‭ ‬است؛‭ ‬يعني‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬‮٠٧‬‭ ‬درصد‭ ‬خطاي‭ ‬انساني‭ ‬به‭ ‬تصادف‭ ‬منجر‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬بارها‭ ‬اعلام‭ ‬كرده اند‭ ‬و‭ ‬بيراه‭ ‬هم‭ ‬نيست‮.‬‭ ‬چه‭ ‬كاهش‭ ‬تصادف‭ ‬در‭ ‬ايام‭ ‬نوروز‭ ‬سال‭ ‬جاري،‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬تغيير‭ ‬نيافتن‭ ‬جاده‭ ‬و‭ ‬خودرو‭ ‬نشان دهنده‭ ‬اين‭ ‬حقيقت‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬رانندگان‭ ‬دقت‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬احتياط‭ ‬را‭ ‬رفيق‭ ‬راه‭ ‬نمايند،‭ ‬تصادف ها‭ ‬كاهش‭ ‬مي‮ ‬يابد‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬نيز‭ ‬نيازمند‭ ‬آموزش‭ ‬است‮.‬‭ ‬آموزشي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬فرهنگ‭ ‬تبديل‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬مثل‭ ‬روح‭ ‬در‭ ‬كنش‭ ‬و‭ ‬روش‭ ‬و‭ ‬منش‭ ‬رانندگي‭ ‬افراد‭ ‬جاري‭ ‬شود‮.‬
خوب‭ ‬است‭ ‬ديگر‭ ‬نهادهاي‭ ‬فرهنگ ساز‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬حوزه‭ ‬اقدام‭ ‬كنند‭ ‬تا‭ ‬سرمايه هاي‭ ‬ارزشمند‭ ‬انساني‭ ‬در‭ ‬جاده ها‭ ‬و‭ ‬خيابان ها‭ ‬قرباني‭ ‬نشوند‭ ‬و‭ ‬هزاران‭ ‬پيامد‭ ‬تأسف‭ ‬برانگيز‭ ‬هم‭ ‬شكل‭ ‬نگيرد‮.‬‭ ‬
مطمئن‭ ‬باشيم‭ ‬هزينه‭ ‬آموزش‭ ‬هزاران‭ ‬بار‭ ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬هزينه هايي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬گاه‭ ‬حادثه‭ ‬بايد‭ ‬بپردازيم‮.‬‭ ‬يادمان‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬خريد‭ ‬يك‭ ‬گرمكن‭ ‬‮٠١‬‭ ‬هزار‭ ‬توماني،‭ ‬در‭ ‬زمستان‭ ‬و‭ ‬پوشيدن‭ ‬آن،‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬ازبروز‭ ‬بيماري‮ ‬هاي‭ ‬سخت‭ ‬و‭ ‬طاقت فرسا‭ ‬و‭ ‬هزينه‭ ‬بر‭ ‬جلوگيري‭ ‬كند‮.‬‭ ‬پس‭ ‬به‭ ‬آموزش‭ ‬آنچنان‭ ‬كه‭ ‬شايسته‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬توجه‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬ارتقاي‭ ‬فرهنگ‭ ‬رانندگي‭ ‬به‭ ‬استانداردسازي‭ ‬خودروها‭ ‬و‭ ‬خيابان ها‭ ‬و‭ ‬جاده ها‭ ‬و‭ ‬فضاهاي‭ ‬ترافيكي‭ ‬هم‭ ‬توجه‭ ‬كنيم‮.‬‭ ‬اين‭ ‬زيبنده‭ ‬مردمي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬خواهند‭ ‬خوب‭ ‬و‭ ‬سالم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬دغدغه هاي‭ ‬رواني‭ ‬زندگي‭ ‬كنند‮.‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 86 بازدید