ايران‭ ‬سربلند

امسال«عيد‮»‬‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬طولاني‮ ‬تر‭ ‬شد،‭ ‬چه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬ايام‭ ‬نوروز‭ ‬و‭ ‬ديد‭ ‬و‭ ‬بازديدها،‭ ‬به‭ ‬مهر‭ ‬گفتن ها‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬لبخند‭ ‬شنيدن ها،‭ ‬عيدي‭ ‬دگر‭ ‬آمد‭ ‬تا‭ ‬اگر‭ ‬نوروز‭ ‬با‭ ‬نقش‭ ‬بهار‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬رخ‭ ‬زيبا‭ ‬نمود،‭ ‬اين‭ ‬بار‭ ‬با‭ ‬تلاوت‭ ‬بهاري‭ ‬جان،‭ ‬جانانه،‭ ‬زيبايي‭ ‬را‭ ‬آفرين‭ ‬گويد‮.‬‭ ‬چه‭ ‬راز‭ ‬آفرينش‭ ‬و‭ ‬معلم‭ ‬آفرينش‭ ‬در‭ ‬فرخنده‭ ‬ايامي‭ ‬چنين‭ ‬زمين‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬زمان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬طلوع‭ ‬خويش‭ ‬نور‭ ‬افشاند‭ ‬و‭ ‬اينك‭ ‬ما،‭ ‬شيعه‭ ‬باشيم‭ ‬يا‭ ‬سني،‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬زباني‭ ‬كه‭ ‬سخن‭ ‬بگوييم،‭ ‬همسايه‭ ‬خورشيد‭ ‬شرق‭ ‬ايران‭ ‬باشيم‭ ‬يا‭ ‬شانه‭ ‬به‭ ‬شانه‭ ‬كوه هاي‭ ‬غرب،‭ ‬همزاد‭ ‬دريا‭ ‬و‭ ‬جنگل‭ ‬شمال‭ ‬باشيم‭ ‬يا‭ ‬هم قامت‭ ‬نخل هاي‭ ‬جنوب،‭ ‬فرقي‭ ‬نمي‮ ‬كند،‭ ‬اين‭ ‬روزها،‭ ‬همه‭ ‬ميهمان‭ ‬سفره اي‭ ‬هستيم‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬‮٢١‬‭ ‬تا‭ ‬‮٧١‬‭ ‬ربيع‭ ‬الاول‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نان‭ ‬مهرباني‭ ‬و‭ ‬برادري‭ ‬و‭ ‬خورشت‭ ‬محبت‭ ‬و‭ ‬ايمان‭ ‬مي‮ ‬خواند‮.‬‭ ‬سفره اي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬جاودانه‭ ‬محمد(ص‮)‬‭ ‬است،‭ ‬همو‭ ‬كه‭ ‬سكه‭ ‬عشق‭ ‬و‭ ‬معرفت‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬اوست‭ ‬و‭ ‬دينش‭ ‬برتر‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬اديان‭ ‬كه‭ ‬خداوند‭ ‬خود‭ ‬فرموده‭ ‬است«الاسلام‭ ‬يعلوا‭ ‬و‭ ‬لايعلي‭ ‬عليه‮»‬‭ ‬و‭ ‬اينك‭ ‬ما‭ ‬مسلمانان‭ ‬ايراني‭ ‬در‭ ‬مبارك‭ ‬روزهاي‭ ‬عيد‭ ‬ولادت‭ ‬نبي‭ ‬مكرم‭ ‬اسلام‭ ‬و‭ ‬فرزند‭ ‬بهارآفرين‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬افزايش‭ ‬حضرت‭ ‬امام‭ ‬جعفر‭ ‬صادق(ع‮)‬‭ ‬در‭ ‬آستانه‭ ‬يك‭ ‬بيعت‭ ‬ديگر‭ ‬قرار‭ ‬گرفته ايم‮.‬‭ ‬
تجديد‭ ‬پيمان‭ ‬با‭ ‬پيامبري‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حق‭ ‬و‭ ‬حقيقت‭ ‬خوانده‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬مدار‭ ‬اين‭ ‬حقانيت‭ ‬برادري‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬تعليم‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬هم‭ ‬باشيم‭ ‬تا‭ ‬دشمن‭ ‬نتواند‭ ‬از‭ ‬ميان‭ ‬ما‭ ‬رخنه اي‭ ‬براي‭ ‬نفوذ‭ ‬پيدا‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬خوب‭ ‬مي‮ ‬دانيم‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬رخنه اي‭ ‬در‭ ‬سدهاي‭ ‬بزرگ‭ ‬هم‭ ‬ايجاد‭ ‬شود،‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬درهم‭ ‬مي‮ ‬شكند،‭ ‬پس‭ ‬مباد‭ ‬كه‭ ‬رخنه‭ ‬افتد‭ ‬در‭ ‬صفوف‭ ‬ايرانيان‮.‬‭ ‬مباد‭ ‬كه‭ ‬كرد‭ ‬كردستاني‭ ‬حساب‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬آذربايجاني‭ ‬جدا‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬جهت‭ ‬حركت‭ ‬عرب‭ ‬خوزستاني‭ ‬با‭ ‬بلوچ‭ ‬بلوچستاني‭ ‬متفاوت‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬فارس‭ ‬خرج‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ازديگر‭ ‬اقوام‭ ‬جدا‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬مباد‭ ‬كه‭ ‬لر‭ ‬فقط‭ ‬به‭ ‬همزباني‭ ‬بسنده‭ ‬كند‭ ‬مخصوصاً‭ ‬كه‭ ‬دشمن‭ ‬هم‭ ‬جدا‭ ‬مي‮ ‬خواهد‭ ‬مردم‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬همدلي‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬كاري‭ ‬فروگذار‭ ‬نمي‮ ‬كند‭ ‬اما‭ ‬ما‮...‬‭ ‬ما‭ ‬ايراني‮ ‬ها‭ ‬در‭ ‬مكتب‭ ‬پيامبر‭ ‬آموخته ايم‭ ‬وحدت‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬بايد‭ ‬اين‭ ‬آموخته‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬درآوريم‮.‬‭ ‬به‭ ‬عمل،‭ ‬نه‭ ‬به‭ ‬شعار‭ ‬كه‭ ‬گفته اند‮«‬‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬كار‭ ‬برآيد‮»‬‭ ‬به‭ ‬‮«‬سخنراني‮»‬‭ ‬نيست‮!‬‭ ‬وحدت‭ ‬عملي‭ ‬هم‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬گفتار،‭ ‬پندار‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬رفتار‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬گاه‭ ‬نيازمند‭ ‬گفتار‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬بايد‭ ‬با‭ ‬همدلي‭ ‬و‭ ‬همگامي‭ ‬به‭ ‬سوي‭ ‬قله هاي‭ ‬رفيع‭ ‬ايراني‭ ‬بودن‭ ‬و‭ ‬ايراني‭ ‬ماندن‭ ‬برويم‭ ‬به‭ ‬گونه اي‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬روزي‭ ‬در‭ ‬خوزستان‭ ‬شاخه اي‭ ‬از‭ ‬درخت‭ ‬افتاد،‭ ‬دل‭ ‬گيلك‭ ‬بلرزد‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬باد‭ ‬در‭ ‬‮«‬شالي‮»‬‭ ‬پيچيد،‭ ‬نگاه‭ ‬كرد‭ ‬كردستان‭ ‬نگران‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬كرد‭ ‬را‭ ‬خاري‭ ‬در‭ ‬پا‭ ‬خليد،‭ ‬شرقيان‭ ‬ايراني‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬پا‭ ‬زخمي‭ ‬به‭ ‬وضوح‭ ‬ببينند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬قرار‭ ‬آيند‭ ‬و‭ ‬بي‮ ‬هم‭ ‬بي‭ ‬قرار‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬نگاه‭ ‬مهربان‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬طلبد‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬هم،‭ ‬به‭ ‬مهر‭ ‬نگاه‭ ‬كنيم‮.‬‭ ‬همه‭ ‬جاي‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬خانه‭ ‬خود‭ ‬بپنداريم‭ ‬و‭ ‬خانه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬سراي‭ ‬معرفت‭ ‬براي‭ ‬همه‮...!‬
هفته‭ ‬وحدت‭ ‬است‮.‬‭ ‬ايام‭ ‬ولادت‭ ‬پيامبر‭ ‬اكرم(ص‮)‬‭ ‬پس‭ ‬موحدانه‭ ‬و‭ ‬محمدي،‭ ‬پيمان‭ ‬برادري‭ ‬بنديم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سربلندي‭ ‬ايران‭ ‬بينديشيم‮.‬‭ ‬سربلندي‭ ‬ايران‭ ‬كه‭ ‬سربلندي‭ ‬همه‭ ‬ما‭ ‬نيز‭ ‬هست،‭ ‬پس‭ ‬سربلند‭ ‬باشيم‮.‬
(ص-۶-۱۶/۱/۸۶)

/ 0 نظر / 114 بازدید