چرا‭ ‬كالاي‭ ‬ايراني‭ ‬نمي‮ ‬خريم؟

 مي‮ ‬ناليم‭ ‬از‭ ‬بيكاري،‭ ‬از‭ ‬اشتغال‭ ‬كه‭ ‬حتي‭ ‬نوع‭ ‬كاذبش‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬آرزو‭ ‬تبديل‭ ‬مي‮ ‬شود‮!‬‭ ‬از‭ ‬فربه تر‭ ‬شدن‭ ‬هر‭ ‬روزه‭ ‬لشكر‭ ‬بيكاران‮.‬‭ ‬از‭ ‬ناهنجاري‮ ‬هاي‭ ‬پيامد‭ ‬اين‭ ‬سربازگيري‭ ‬تلخ،‭ ‬از‭ ‬‮...‬مي‮ ‬ناليم‭ ‬و‭ ‬صدايمان‭ ‬هم‭ ‬بلند‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬حكومت‭ ‬بايد‭ ‬اشتغال‭ ‬ايجاد‭ ‬كند،‭ ‬دولت‭ ‬بايد‭ ‬فلان‭ ‬و‭ ‬فلان‭ ‬كند‭ ‬و‮...‬‭ ‬تا‭ ‬حدودي‭ ‬هم‭ ‬درست‭ ‬مي‮ ‬گوييم‭ ‬و‭ ‬حق‭ ‬داريم‭ ‬توقع‭ ‬داشته‭ ‬باشيم،‭ ‬فقط‭ ‬تا‭ ‬حدودي،‭ ‬نه‭ ‬چنين‭ ‬بي‮ ‬پروا‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬گوييم‮.‬‭ ‬نه‭ ‬چنين‭ ‬مطلق‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬خواهيم‮.‬‭ ‬چه‭ ‬اشتغال‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬توليد‭ ‬شكل‭ ‬مي‮ ‬گيرد‭ ‬و‭ ‬اول‭ ‬بايد‭ ‬‮«‬درد‭ ‬توليد‮»‬‭ ‬چاره‭ ‬شود‮.‬‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬خود،‭ ‬اشتغال‭ ‬هم‭ ‬ايجاد‭ ‬خواهد‭ ‬شد‮.‬‭ ‬توليد‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬فرآيند‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضا‭ ‬و‭ ‬زماني‭ ‬كه‭ ‬تقاضا‭ ‬روزافزون‭ ‬باشد‭ ‬رونق‭ ‬مي‮ ‬گيرد‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬هم‭ ‬بازاري‭ ‬هوشيار‭ ‬و‭ ‬گسترده‭ ‬را‭ ‬طلب‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬اما‭ ‬آيا‭ ‬بازار‭ ‬ما‭ ‬چنين‭ ‬است؟‭ ‬آيا‭ ‬تقاضا‭ ‬براي‭ ‬كالا‭ ‬در‭ ‬شرايط‭ ‬قابل‭ ‬قبولي‭ ‬قرار‭ ‬دارد؟‭ ‬اجازه‭ ‬بدهيد‭ ‬ماجرا‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬مثال‭ ‬توضيح‭ ‬دهيم؛‭ ‬مادر‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬دلسوز‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬هركسي‭ ‬كه‭ ‬‮«‬رو‮»‬‭ ‬زده‭ ‬بود‭ ‬نتوانسته‭ ‬بود‭ ‬‮«‬پارتي‮»‬‭ ‬پيدا‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬پسرش،‭ ‬شغلي‭ ‬بيابد‮.‬‭ ‬ناراحت‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬دلسوز‮.‬‭ ‬تازه‭ ‬يك‭ ‬درد‭ ‬دل‭ ‬ديگر‭ ‬هم‭ ‬داشت؛‭ ‬وضع‭ ‬كارخانه اي‭ ‬كه‭ ‬شوهرش‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬كار‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬چندان‭ ‬خوب‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬زياد‭ ‬اضافه‭ ‬كاري‭ ‬بدهد‮.‬‭ ‬اينها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مغازه‭ ‬لوازم‭ ‬خانگي‭ ‬مي‮ ‬گفت‮.‬‭ ‬اما‭ ‬هنگام‭ ‬خريد‭ ‬كه‭ ‬شد،‭ ‬اصلاً‭ ‬سراغي‭ ‬از‭ ‬كالاي‭ ‬ايراني‭ ‬نگرفت‭ ‬و‭ ‬رفت‭ ‬به‭ ‬سوي‭ ‬كالاهاي‭ ‬خارجي‮!‬‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬كالايي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬شركتي‭ ‬كه‭ ‬شوهرش‭ ‬شاغل‭ ‬بود‭ ‬توليد‭ ‬مي‮ ‬شد‮!‬‭ ‬گفتم‭ ‬چرا‭ ‬كالاي‭ ‬خارجي؟‭ ‬گفت‭ ‬بهتر‭ ‬است‮!‬‭ ‬گفتم‭ ‬درست،‭ ‬اما‭ ‬هيچ‭ ‬فكر‭ ‬كرده اي‭ ‬كه‭ ‬تو‭ ‬الان‭ ‬داري‭ ‬به‭ ‬ايجاد‭ ‬فرصت‭ ‬شغلي‭ ‬براي‭ ‬خارجي‮ ‬ها‭ ‬كمك‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬رونق‭ ‬كار‭ ‬آنها‭ ‬ايفاي‭ ‬نقش‭ ‬مي‮ ‬كني،‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬توقع‭ ‬داري‭ ‬كه‭ ‬پسرت‭ ‬كاري‭ ‬بيابد‭ ‬ولو‭ ‬به‭ ‬زور‭ ‬پارتي‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬شوهرت‭ ‬رونق‭ ‬بگيرد‭ ‬تا‭ ‬پول‭ ‬بيشتري‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬آورد‮.‬
‭ ‬گفت‮:‬‭ ‬خب‭ ‬جنس هاي‭ ‬خودمان‭ ‬خوب‭ ‬نيست‮.‬‭ ‬گفتم‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬‮«‬خودمان‮»‬‭ ‬بايد‭ ‬بگوييم‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬توليد‭ ‬جنس‭ ‬بهتر‭ ‬تلاش‭ ‬كنيم‭ ‬،‭ ‬مثلاً‭ ‬شما‭ ‬از‭ ‬شوهرت‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬بخواهي‮.‬‭ ‬هرچند‭ ‬تا‭ ‬زماني‭ ‬كه‭ ‬كيفيت‭ ‬كالاي‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬استانداردهاي‭ ‬جهاني‭ ‬برسد،‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬كشور‭ ‬ما‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬كالاي‭ ‬ايراني‭ ‬مصرف‭ ‬كنيم‮.‬‭ ‬چون‭ ‬هم‭ ‬اشتغال‭ ‬ايجاد‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬توليد‭ ‬بيشتر‭ ‬و‭ ‬درآمد‭ ‬بيشتر‭ ‬كه‭ ‬باز‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬هزينه‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬امكان‭ ‬بهبود‭ ‬كيفيت‭ ‬كالاها‭ ‬و‭ ‬امكان‭ ‬صادرات‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬بازارهاي‭ ‬جهاني‭ ‬فراهم‭ ‬و‭ ‬متقابلاً‭ ‬فرصت‭ ‬شغلي‭ ‬بيشتر‭ ‬ايجاد‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬تو‭ ‬و‭ ‬ديگران‭ ‬مجبور‭ ‬نباشيد‭ ‬براي‭ ‬يك‭ ‬كار‭ ‬‮«‬درست‮»‬‭ ‬كه‭ ‬اشتغال‭ ‬باشد،‭ ‬يك‭ ‬كار‭ ‬‮«‬حرام‮»‬‭ ‬به‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬پارتي‭ ‬بازي‮»‬‭ ‬مرتكب‭ ‬شويد‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬خداي‭ ‬نكرده‭ ‬با‭ ‬رشوه،‭ ‬كار‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬جور‭ ‬كنيد‭ ‬كه‭ ‬لقمه‭ ‬فراهم‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬مدد‭ ‬پارتي‭ ‬و‭ ‬رشوه‭ ‬هم‭ ‬چندان‭ ‬لقمه‭ ‬حلالي‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬حلال روزي‭ ‬و‭ ‬حلال انديشي‭ ‬و‭ ‬حلال‭ ‬كرداري‭ ‬پيامد‭ ‬داشته‭ ‬باشد.آري،‭ ‬اگر‭ ‬ما‭ ‬كالاي‭ ‬ايراني‭ ‬مصرف‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬توليدكنندگان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬افزايش‭ ‬كيفيت‭ ‬محصول‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حمايت‭ ‬و‭ ‬برنامه ريزي‭ ‬علمي‭ ‬و‭ ‬عملي‭ ‬وا‭ ‬داريم‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬توليد‭ ‬فرصت‭ ‬شغلي‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬توليد‭ ‬آرامش‭ ‬و‭ ‬بهداشت‭ ‬رواني‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬حتي‭ ‬در‭ ‬توليد‭ ‬امنيت‭ ‬سياسي،‭ ‬اجتماعي‭ ‬و‭ ‬فرهنگي،‭ ‬نقش آفرين‭ ‬خواهيم‭ ‬بود‮.‬‭ ‬براي‭ ‬توليد‭ ‬امنيت‭ ‬كه‭ ‬نبايد‭ ‬حتماً‭ ‬تفنگ‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬گرفت‮.‬‭ ‬امروز،‭ ‬توليد‭ ‬كالاي‭ ‬خوب‭ ‬و‭ ‬خريد‭ ‬محصول‭ ‬ايراني،‭ ‬نقش آفريني‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬منافع‭ ‬ملي‭ ‬و‭ ‬امنيت‭ ‬ملي‭ ‬است.پس‭ ‬در‭ ‬آستانه‭ ‬سال‭ ‬نو‭ ‬كه،‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬هميشه‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬خريد‭ ‬انواع‭ ‬كالاها‭ ‬هستيم،‭ ‬خوب‭ ‬است‭ ‬اندكي‭ ‬عرق‭ ‬ايراني‭ ‬داشته‭ ‬باشيم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬چشم‭ ‬باز‭ ‬كالايي‭ ‬بخريم‭ ‬كه‭ ‬باعث‭ ‬رونق‭ ‬كشورمان‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬سودش‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬هموطن‭ ‬ما‭ ‬ببرد‮.‬‭ ‬اين‭ ‬براي‭ ‬همه‭ ‬بهتر‭ ‬است‮.‬
(ص-۲)

/ 0 نظر / 93 بازدید