سوگوارتر از همیشه ایم

 

سیاه پوشیدیم

دیروز

سوگوارتر از همیشه

و گریستیم

پرصداتر از همیشه

تا صدای گریه مان

پیغامی باشد

برای دنیا

که ما

امام علی النقی(ع) خود را

عزیز می داریم

مثل امام علی(ع)

مثل امام حسین(ع)

و مثل همه امامان

گریستیم

و گفتیم

جانمان فدای خاک پای زائران کویتان

ای امام(ع)

سامرا

سر من رای است

راز عاشقانه ای

که هر زمان

جلوه ای

زآیت خداست

شهر تو

شعله هدایت است

خرمن هدایت است

و ما به آن

با هزار فاصله

با دریغ و آه

صد سلام می کنیم

سر من رأی

قصه بهشت ماست

و نامتان

ای نقی ترین پیام حق

ای علی ترین

هدایت خدا

راز سرفرازی زمین ماست

ما به نامتان

سربلند می کنیم

ناز قامت بلندتان

سینه ها سهند می کنیم

سرو قامت شما

کوه آرزوی ماست

کور شود

ملیجکی که

در حضور دشمنان

رقص شیطنت کند

مرده باد هر کسی

که بر شکوه نامتان

جز به زندگی

یک نظر کند

نامتان نقی است

پور حضرت تقی

هر که دشمن شماست

-هر چه نام اوست-

مطمئن شقی است

گریه می کنیم

ما به یادتان

ای حقیقت زمان

ای شفاعت زمین

ما دخیل بسته ایم

دست ما بگیر، همین...

 

 خراسان رضوی - مورخ شنبه 1391/03/06 شماره انتشار 18128 /صفحه۷/فرهنگی

/ 0 نظر / 99 بازدید