غيرت‭ ‬ايراني

 ‬تنگه‭ ‬احد‭ ‬خالي‭ ‬نشد،‭ ‬خيابان هاي‭ ‬ايران‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬مردمي‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬سلاح‭ ‬تدبير‭ ‬و‭ ‬چشماني‭ ‬باز‭ ‬تاكيد‭ ‬فرمانده‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬تكرار‭ ‬مي‮ ‬كردند‭ ‬تا‭ ‬مبادا،‭ ‬غفلت،‭ ‬قد‭ ‬كشد‭ ‬و‭ ‬ميوه‭ ‬حسرت‭ ‬دهد‮.‬‭ ‬تا‭ ‬مبادا،‭ ‬از‭ ‬پس‭ ‬اين‭ ‬غفلت،‭ ‬شمشيرهاي‭ ‬آخته‭ ‬سوار‭ ‬بر‭ ‬مركب هاي‭ ‬تندرو‭ ‬به‭ ‬تاخت‭ ‬بيايند‭ ‬و‭ ‬تيغ‭ ‬بر‭ ‬گردن‭ ‬آزادگي‭ ‬كشند.مردم،‭ ‬در‭ ‬خيابان ها،‭ ‬به‭ ‬رصد‭ ‬ميدان‭ ‬نبرد‭ ‬ديپلماسي‭ ‬پرداخته‭ ‬بودند،‭ ‬به‭ ‬مبارزه‭ ‬مرداني‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬احد‭ ‬سياست،‭ ‬شايعه ها‭ ‬هم‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬نمي‮ ‬فريفت‭ ‬و‭ ‬حمزه ها‭ ‬اين‭ ‬بار‭ ‬مي‮ ‬بايست‭ ‬مراقب‭ ‬كيد‭ ‬و‭ ‬كينه‭ ‬‮«‬هند‮»‬‭ ‬و‭ ‬تيزي‭ ‬نيزه‭ ‬‮«‬وحشي‮»‬‭ ‬هم‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬همه‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬تنگه‭ ‬احد،‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬چشمان‭ ‬بينا‭ ‬و‭ ‬ذهن هاي‭ ‬هوشيار‭ ‬باشد‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬قافله‭ ‬سالار‭ ‬به‭ ‬تاكيد‭ ‬خواسته‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬چنان‭ ‬در‭ ‬تنگه،‭ ‬قامت‭ ‬كشيم‭ ‬كه‭ ‬چشم‭ ‬لشكريان‭ ‬به‭ ‬ميدان‭ ‬آمده‭ ‬و‭ ‬نيامده‭ ‬دشمن‭ ‬را‭ ‬پركند‭ ‬از‭ ‬هراس،‭ ‬از‭ ‬ترس‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تفسير‭ ‬بنشينند‭ ‬آيه‭ ‬‮« ‬واعدولهم‭ ‬‮...»‬‭ ‬را‮.‬‭ ‬چه‭ ‬ديگر،‭ ‬ساز‭ ‬و‭ ‬كاري‭ ‬كه‭ ‬چشم‭ ‬دشمن‭ ‬را‭ ‬پر‭ ‬مي‮ ‬كند،‭ ‬مهم تر‭ ‬از‭ ‬ساز‭ ‬و‭ ‬برگ‭ ‬نظامي،‭ ‬حضور‭ ‬ميليوني‭ ‬مردم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬معادلات‭ ‬جهان،‭ ‬اين‭ ‬مردم‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬هم‭ ‬حرف‭ ‬اول‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬زنند‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬حرف‭ ‬آخر‭ ‬را،‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬حرف‭ ‬آخر‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬محكمي‭ ‬حرف‭ ‬اول‭ ‬مي‮ ‬زنيم‮.‬‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬خود،‭ ‬حضوري‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬فرهنگ نامه هاي‭ ‬سياسي،‭ ‬حماسه‭ ‬معنا‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬معنا‭ ‬شد‭ ‬ديروز،‭ ‬در‭ ‬خيابان هاي‭ ‬مشهد،‭ ‬اصفهان،‭ ‬تهران،‭ ‬قم،‭ ‬شيراز،‭ ‬زاهدان،‭ ‬اهواز،‭ ‬خرم آباد،‭ ‬اروميه،‭ ‬تبريز‭ ‬و‮...‬‭ ‬هرجا‭ ‬كه‭ ‬چند‭ ‬خانه،‭ ‬شانه‭ ‬به‭ ‬شانه‭ ‬هم‭ ‬داده‭ ‬بودند‭ ‬تا‭ ‬شهري‭ ‬شكل بگيرد‭ ‬مردمانش‭ ‬هم‭ ‬پشت‭ ‬به‭ ‬پشت‭ ‬هم‭ ‬دادند،‭ ‬تا‭ ‬هيبت‭ ‬ايراني‭ ‬و‭ ‬اقتدار‭ ‬اسلامي،‭ ‬در‭ ‬چشم ها‭ ‬بنشيند.ديروز،‭ ‬يك‭ ‬روز‭ ‬ملي‭ ‬بود،‭ ‬يوم ا‮...‬‭ ‬بزرگي‭ ‬كه‭ ‬همه‭ ‬آناني‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬بزرگ‭ ‬مي‮ ‬خواهند‭ ‬گردهم‭ ‬آورده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬بسيار‭ ‬ديگري‭ ‬هم‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬اقتضاي‭ ‬موقعيت،‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬جاي‭ ‬ديگر‭ ‬بودند،‭ ‬دل‭ ‬و‭ ‬روح‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همراهي‭ ‬مردم‭ ‬فرستاده‭ ‬بودند.ديروز،‭ ‬آزادترين‭ ‬روز‭ ‬تاريخ‭ ‬ايران‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬ايرانيان،‭ ‬اين‭ ‬روز‭ ‬را‭ ‬هيچ‭ ‬دسته‭ ‬و‭ ‬گروهي‭ ‬نمي‮ ‬تواند‭ ‬به‭ ‬مصادره‭ ‬خويش‭ ‬كشد‭ ‬و‭ ‬حضور‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬خود‭ ‬بگذارد‮.‬‭ ‬حضور‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬انقلاب‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬حساب‭ ‬همه‭ ‬جداست.اين‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬شد‭ ‬و‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬از‭ ‬زبان‭ ‬كرد‭ ‬كردستان‭ ‬تا‭ ‬آذري‭ ‬آذربايجان،‭ ‬تا‭ ‬بلوچ‭ ‬بلوچستان،‭ ‬تا‭ ‬عرب‭ ‬خوزستان‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬فرد‭ ‬فرد‭ ‬مردم‭ ‬ايران‭ ‬شنيد‮.‬‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬آزادترين‭ ‬روز‭ ‬تاريخ‭ ‬خود‭ ‬آمده‭ ‬بودند‭ ‬تا‭ ‬تنگه‭ ‬احد‭ ‬را‭ ‬بگيرند،‭ ‬نه‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬يا‭ ‬به‭ ‬هوا‭ ‬خواهي‭ ‬آن‭ ‬بلكه‭ ‬براي‭ ‬حراست‭ ‬از‭ ‬عصاره‭ ‬دين‭ ‬محمد‭ ‬و‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬ايران‭ ‬اين‭ ‬هم‭ ‬واقعيت‭ ‬است،‭ ‬هم‭ ‬حقيقت‮.‬‭ ‬حالا‭ ‬بگذار‭ ‬اين‭ ‬يا‭ ‬آن‭ ‬هر‭ ‬چه‭ ‬مي‮ ‬خواهند‭ ‬بگويند‭ ‬و‭ ‬حساب هاي‭ ‬سبك‭ ‬خويش‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬مصادره‭ ‬حضور‭ ‬مردم‭ ‬بگشايند،‭ ‬اما‭ ‬مردم‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬دانند‭ ‬و‭ ‬بهتر‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬دانند،‭ ‬‮٢٢‬‭ ‬بهمن،‭ ‬آزادترين‭ ‬روز‭ ‬تاريخ‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬مصادره‭ ‬و‭ ‬محاصره‭ ‬هيچ‭ ‬گروهي‭ ‬در‭ ‬نمي‮ ‬آيد‮.‬‭ ‬‮٢٢‬‭ ‬بهمن‭ ‬روز‭ ‬ايران‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬ايراني‭ ‬‮.‬روز‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامي‭ ‬ايران‮.‬‭ ‬
(ص-۴)

/ 0 نظر / 124 بازدید